REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1730

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

2) rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego;

3) sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym;

4) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”;

5) tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych;

6) rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych;

7) szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 2. [Obligatoryjne doskonalenie zawodowe]

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegły rewident odbywa przez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, przeprowadzanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning).

§ 3. [Samokształcenie zawodowe]

Samokształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, biegły rewident odbywa przez:

1) uczestnictwo w konferencjach lub

2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub

3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub

4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub

5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub

6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub

7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub

8) opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub

9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

§ 4. [Dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego]

Dokumentami potwierdzającymi odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 2, są zaświadczenia lub certyfikaty, które zawierają co najmniej:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

2) formę obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

3) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

4) termin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

5) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

6) nazwę jednostki uprawnionej przeprowadzającej obligatoryjne doskonalenie zawodowe;

7) imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną przeprowadzającą obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 5. [Oświadczenie]

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

2) sposób odbywania samokształcenia zawodowego;

3) termin samokształcenia zawodowego;

4) liczbę godzin samokształcenia zawodowego;

5) zakres tematyczny samokształcenia zawodowego.

§ 6. [Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym]

1. Biegły rewident ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 4 ust. 2f ustawy, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający imię, nazwisko, numer wpisu do rejestru oraz uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę uniemożliwiające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

§ 7. [Wniosek o wpis do wykazu jednostek uprawnionych]

1. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający nazwę jednostki, adres siedziby, rodzaj deklarowanych form kształcenia oraz zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

2) wykaz wykładowców proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wraz z ich charakterystyką zawodową;

3) materiały merytoryczne opracowane na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

4) informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych jednostki, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, niezbędnych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach kształcenia, o których mowa w § 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednostka składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza rozpocząć przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku pisemna informacja zawiera uzasadnienie.

§ 8. [Ocena spełnienia kryteriów]

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na podstawie wniosku i dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, dokonuje oceny spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy, podczas której sprawdza w szczególności, czy:

1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są zgodne z zakresem tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, okresem rozliczeniowym i minimalną liczbą godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz wytycznymi organizacyjno-metodycznymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

2) kwalifikacje oraz okres i zakres doświadczenia zawodowego wykładowców proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z danego zakresu tematycznego zapewniają należytą realizację programu szkolenia;

3) poziom merytoryczny materiałów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, opracowanych na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, zapewnia należytą realizację programu szkolenia;

4) możliwości organizacyjno-techniczne jednostki, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zapewniają prawidłowe przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem zadeklarowanych form kształcenia, o których mowa w § 2.

2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy, jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy.

§ 9. [Informacje]

1. Jednostki uprawnione przekazują Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów:

1) informacje o terminie, miejscu i zakresie tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem;

2) listy biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego zakończeniu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane drogą elektroniczną na odpowiednich formularzach zamieszczonych na stronie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 10. [Aktualizacja dokumentów]

W przypadku zmiany zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jednostka uprawniona aktualizuje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2, w zakresie objętym zmianami w terminie do ostatniego dnia drugiego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza przeprowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 11. [Zmiana powstała po stronie jednostki uprawnionej]

W przypadku zmiany powstałej po stronie jednostki uprawnionej, w wyniku której informacje podane w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 2, przestały być aktualne, jednostka uprawniona niezwłocznie aktualizuje dokumenty w zakresie objętym zmianami.

§ 12. [Termin złożenia wniosku]

Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, w 2015 r. składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1166, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-05
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA