REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1808

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy organ samorządu województwa, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że wszczęcie postępowania scaleniowego w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.”;

2) w § 16a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy organ samorządu województwa, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w § 21 pkt 1–5 i art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.”;

3) w § 21 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) umorzenie postępowania scaleniowego na skutek wycofania wniosku o wszczęcie postępowania scaleniowego przez większość właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, na wniosek których wszczęto postępowanie scaleniowe, lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 428 i Nr 159, poz. 1258 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1093.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA