REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1888

USTAWA

z dnia 19 grudnia 2014 r.

o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o dowodach osobistych]

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;”;

2) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.”;

3) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem 1 marca 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.”;

4) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.”.

Art. 2. [Ustawa o ewidencji ludności]

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Art. 3. [Prawo o aktach stanu cywilnego]

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 145:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., o ile wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu cywilnego aktu urodzenia dla dziecka uznanego.”,

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.”;

2) w art. 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po 2 latach obowiązywania niniejszej ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., przeprowadzi analizę wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego.”;

3) art. 149 otrzymuje brzmienie:

„Art. 149. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem:

1) art. 47 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

2) art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a–3e i ust. 4c oraz art. 123, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 301 i 1741.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
  • Data wejścia w życie: 2014-12-31
  • Data obowiązywania: 2014-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA