REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1932

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1539) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) instytucji – należy przez to rozumieć:

a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:

– art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649),

– art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) albo

– art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146),

b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i instrumentu „Łącząc Europę” określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.”;

3) w § 5 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;”;

5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

– pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.”;

7) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Informacje, o których mowa w § 5–14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.”;

8) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 2a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.”;

9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 3a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.”;

10) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 4a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.”;

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”,

b) w objaśnieniach do wypełniania zlecenia płatności tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, w postaci elektronicznej”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu .........., w roku.........., sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”;

13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu ........., w roku ................, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”;

14) w załączniku nr 4 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”;

15) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

16) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

17) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

18) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik 1. [WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1932)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PRZEKAZANYCH DO BANKU]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PRZEKAZANYCH DO BANKU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK

infoRgrafika


 

Załącznik 4. [WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA