REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1941

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostka naukowa otrzymuje dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem potencjału badawczego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustawy, zwaną dalej „dotacją bazową”, której sposób ustalania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,

b) uchyla się ust. 3a–3e,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister, na wniosek jednostki naukowej złożony w każdym czasie, po uzyskaniu opinii zespołu, może jednorazowo przyznać środki finansowe na utrzymanie potencjału badawczego, niezależnie od dotacji bazowej ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku:

1) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych awarią lub zdarzeniem losowym, niezależnym od jednostki naukowej, powodujących zakłócenie jej działalności;

2) konieczności pilnego wykonania przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki i innowacyjnej gospodarki, biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki;

3) konieczności podjęcia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, realizacji nowych zadań mających na celu podniesienie efektywności działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, uwzględniając wpływ tych zadań na rozwój innowacyjności gospodarki.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Wysokość środków finansowych przyznanych na podstawie ust. 4 pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 25% kwoty dotacji bazowej ustalonej zgodnie z ust. 3.

4b. Środki finansowe przyznane na podstawie ust. 4 nie są uwzględniane przy ustalaniu dotacji bazowej na następny rok.”,

e) uchyla się ust. 5;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową]

1. Wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na 2014 r., złożone w 2014 r. i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na 2015 r., złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Sposób ustalania dotacji bazowej]

Załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przyznawania dotacji bazowej do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

Załącznik 1. [SPOSÓB USTALANIA DOTACJI BAZOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 18 grudnia 2014 r. (poz. 1941)

SPOSÓB USTALANIA DOTACJI BAZOWEJ

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje bazowe dla jednostek naukowych na dany rok ustala się wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

C – wysokość środków finansowych określonych w budżecie państwa w części „Nauka” na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w danym roku,

R – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na pokrycie: kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych w danym roku, utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych, systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych w danym roku, utrzymania potencjału badawczego z tytułów, o których mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia, kosztów utrzymania potencjału badawczego Polskiej Akademii Umiejętności,

U – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w danym roku,

M – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w danym roku,

FPAN, IB, U, Inne – wysokość środków finansowych ustalonych przez Ministra na finansowanie utrzymania potencjału badawczego dla poszczególnych rodzajów jednostek naukowych.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje bazowe dla poszczególnych rodzajów jednostek, określonych w art. 2 pkt 9 ustawy ustala się zgodnie z pkt 1 z uwzględnieniem kategorii naukowych posiadanych przez jednostki naukowe, ich potencjału naukowego, specyfiki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej oraz znaczenia tych jednostek dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Dla celów ustalania tej dotacji przyjmuje się, że jednostki określone w art. 2 pkt 9 lit. b i d ustawy stanowią ten sam rodzaj jednostek.

3. Wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na utrzymanie potencjału badawczego z tytułów, o których mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia, w danym roku nie może przekroczyć 10% kwoty przeznaczonej w budżecie państwa w części „Nauka” na dotacje bazowe dla jednostek naukowych na dany rok.

4. Wysokość dotacji bazowej Bi dla i-tej jednostki naukowej w danym roku jest obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

n – liczba jednostek naukowych należących do tego samego rodzaju objętych dotacją,

Fp – kwota przeliczeniowa, służąca do ustalenia dotacji bazowej dla jednostek naukowych należących do poszczególnych rodzajów jednostek, z zastrzeżeniem pkt 9,

Si – nominalny poziom odniesienia dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej w danym roku, obliczony wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

qi – współczynnik przypisany kategorii i-tej jednostki naukowej,

l – liczba dziedzin,

kj współczynnik kosztochłonności badań dla j-tej dziedziny, ogłaszany w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra,

infoRgrafika – średnia liczba osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie naukowej z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania dotacji, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby, obliczona wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

infoRgrafika – liczba osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby,

infoRgrafika – liczba osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby,

przy czym:

infoRgrafika

gdzie:

FPAN, IB, U, Inne – wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie utrzymania potencjału badawczego poszczególnych rodzajów jednostek naukowych,

nPAN – liczba jednostek PAN i instytutów międzynarodowych,

nIB – liczba instytutów badawczych,

nU – liczba podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

nINNE – liczba innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy.

5. Dla współczynników przypisanych kategorii i-tej jednostki naukowej we wzorze, o którym mowa w pkt 4, określa się następujące wartości:

qi = 1,5 – dla jednostek posiadających kategorię A+,

qi = 1,0 – dla jednostek posiadających kategorię A,

qi = 0,7 – dla jednostek posiadających kategorię B,

qi = 0,4 – dla jednostek posiadających kategorię C.

6. Dla jednostek naukowych, które nie otrzymały dotacji w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, oraz jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału istniejących jednostek naukowych, we wzorze, o którym mowa w pkt 4, przy określaniu nominalnego poziomu odniesienia dotacji Si zamiast średniej liczby osób w j-tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, przyjmuje się liczbę osób w j-tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

7. Dla jednostek naukowych, powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych, we wzorze, o którym mowa w pkt 4, przy określaniu zmiennej infoRgrafika zamiast liczby osób w j–tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, przyjmuje się sumę liczby osób w j–tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w podlegających połączeniu jednostkach naukowych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

8. Dotację bazową dla jednostki naukowej, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem współczynników kosztochłonności, zwaną dalej „dotacją jednostkową BiN”, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

9. W przypadku gdy dotacja jednostkowa BiN:

1) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową A+:

a) jest niższa niż wartość dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 200% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 200% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

2) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową A:

a) jest niższa niż 85% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 85% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 175% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 175% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

3) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową B:

a) jest niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 150% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 150% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

10. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 1 rozporządzenia, za dotację jednostkową BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przyjmuje się wartość dotacji jednostkowej BiN obliczoną dla jednostki przed jej podziałem.

11. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 2 rozporządzenia, za dotację jednostkową BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przyjmuje się średnią ważoną dotacji jednostkowych BiN jednostek podlegających połączeniu.

12. Ograniczeń dotyczących wysokości dotacji jednostkowej BiN, określonych w pkt 9, nie stosuje się do jednostek naukowych, które:

1) posiadają kategorię C;

2) posiadały kategorię C i uzyskały wyższą kategorię po ponownej kompleksowej ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej;

3) nie otrzymały dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

13. Ograniczeń dotyczących wysokości dotacji jednostkowej BiN, określonych w pkt 9, nie stosuje się w roku 2015 do jednostek naukowych, które w roku 2013 lub w roku 2014 otrzymały dotację bazową w wysokości wynikającej ze wzoru uwzględniającego wyłącznie kategorię jednostki naukowej, jej rodzaj, współczynniki kosztochłonności badań oraz wykazaną przez jednostkę naukową liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-05-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA