REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1958

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „komisjami lekarskimi”, z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy, zwanymi dalej „jednostkami medycyny pracy”.

§ 2. [Wymiana informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy]

1. W ramach wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, a zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia:

1) jednostki medycyny pracy przekazują do właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:

a) długotrwałej niezdolności do służby funkcjonariuszy oraz jej przyczyn,

b) czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji,

c) rozpoznania choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby,

d) badań profilaktycznych;

2) rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:

a) problemów zdrowotnych i chorób z zakresu zdrowia psychicznego występujących u funkcjonariuszy,

b) stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane raz na kwartał.

§ 3. [Udostępnianie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia funkcjonariuszy lub warunków pełnienia służby]

1. W ramach udostępniania dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia funkcjonariuszy lub warunków pełnienia służby:

1) jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, w celu oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy, z uwzględnieniem warunków pełnionej przez nich służby, dokumentację obejmującą kopie:

a) karty badań profilaktycznych,

b) dokumentacji przebiegu służby w zakresie dotyczącym warunków jej pełnienia,

c) dokumentacji związanej z podejrzeniem albo rozpoznaniem choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby;

2) rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej, w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami, z uwzględnieniem całokształtu informacji o stanie ich zdrowia, dokumentację obejmującą kopie:

a) orzeczenia o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,

b) orzeczenia ustalającego zdolność do służby albo zdolność do służby z ograniczeniem,

c) orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego,

d) protokołów powypadkowych.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. a i b, jest udostępniana na wniosek komisji lekarskiej;

2) pkt 2 lit. a, b i c, jest udostępniana na wniosek jednostki medycyny pracy;

3) pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. d, jest przekazywana raz na kwartał.

§ 4. [Współdziałanie komisji lekarskich z jednostkami medycyny pracy]

Komisje lekarskie współdziałają z jednostkami medycyny pracy także przez:

1) prowadzenie wspólnej działalności szkoleniowej obejmującej organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń;

2) wspólne określenie wytycznych dotyczących współdziałania;

3) podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA