REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1975

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, zwanym dalej „pracodawcami”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”:

a) dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „dofinansowaniem”,

b) zwrotu kosztów:

– budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,

– transportowych,

– administracyjnych,

zwanego dalej „refundacją”;

2) terminy składania oraz rozpatrywania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację, zwanych dalej „wnioskiem”;

3) sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków.

§ 2. [Przesłanki udzielenia dofinansowania]

1. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:

1) łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:

a) iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

b) iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

c) iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;

2) średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym złożono wniosek, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie.

3. Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy, jeżeli wniosek został złożony do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3, dofinansowania udziela się od dnia wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

5. Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

6. Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

1) przeznaczonych na:

a) zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,

b) finansowanie inwestycji pod wynajem,

c) zakup samochodów osobowych,

d) wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;

2) których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;

3) spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

7. Jeżeli kwota kredytu przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1, dofinansowanie może być przyznane pracodawcy w kwocie nieprzekraczającej 50% kwoty oprocentowania kredytu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

8. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest wyższa od stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2, dofinansowanie ustala się w wysokości do 50% oprocentowania ustalonego na poziomie nieprzekraczającym stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2.

§ 3. [Pomoc de minimis]

Dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

§ 4. [Refundacja]

1. Refundacja może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem udokumentowania osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50%, obliczonego zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i złożenia wniosku.

2. Refundacją mogą być objęte koszty, o których mowa w ust. 1, poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

§ 5. [Koszty kwalifikujące się do objęcia refundacją]

1. W przypadku kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową lub przebudową związaną z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.

§ 6. [Koszty transportowe kwalifikujące się do objęcia refundacją]

1. W przypadku kosztów transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty:

1) zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych;

2) zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.

2. W celu udokumentowania poniesionych kosztów transportowych pracodawca przedstawia:

1) kartę eksploatacji środków transportu oraz ewidencję zużycia paliwa w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) imienną listę pracowników korzystających ze środka transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. [Koszty administracyjne kwalifikujące się do objęcia refundacją]

1. W przypadku kosztów administracyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

2. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, o których mowa w ust. 1, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wyłącznie pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

§ 8. [Kwota podatku objęta refundacją]

Refundacja obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do której – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.3)) – podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

§ 9. [Pomoc publiczna]

Refundacja jest udzielana jako pomoc publiczna na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

§ 10. [Wniosek o dofinansowanie i refundację]

1. Pracodawca składa do Funduszu wniosek o:

1) dofinansowanie na dany rok kalendarzowy – w terminie do dnia 15 listopada tego roku;

2) refundację – w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja.

2. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Wniosek zawiera:

1) nazwę pracodawcy;

2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania pracodawcy, o ile jest on tożsamy z adresem wykonywanej działalności;

3) adres do korespondencji pracodawcy, jeżeli jest inny niż adres określony w pkt 2;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w sprawie;

5) numer telefonu i faksu pracodawcy;

6) adres poczty elektronicznej pracodawcy;

7) numery NIP i PKD pracodawcy;

8) nazwę banku i numer rachunku bankowego pracodawcy;

9) dane dotyczące wnioskowanej pomocy:

a) podstawę prawną udzielenia pomocy,

b) wnioskowaną kwotę pomocy ogółem,

c) formę zabezpieczenia zwrotu pomocy.

5. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopie:

a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 7,

b) aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej;

2) oświadczenie pracodawcy o:

a) posiadaniu lub nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku:

– zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu,

– nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

b) zaleganiu lub niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z:

– wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub

– opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych,

c) ogłoszeniu lub nieogłoszeniu w stosunku do niego upadłości lub rozpoczęcia jego likwidacji;

3) informację o przeciętnych miesięcznych stanach zatrudnienia:

a) ogółem,

b) osób niepełnosprawnych ogółem oraz w podziale na stopnie i rodzaje niepełnosprawności ustalonych odrębnie dla każdego z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz o średnim kwartalnym stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczonym na podstawie tych stanów zatrudnienia.

6. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów kredytowych;

2) informację z banku, z którym zostały zawarte umowy kredytowe, o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek;

3) informację pracodawcy o przeznaczeniu kredytów i o wysokości kredytów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem stosownie do § 2, oraz o okresie, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub oświadczenie o wysokości tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;

5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w zakresie określonym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4)).

7. Do wniosku o refundację dołącza się informację o wysokości:

1) kosztów ze wskazaniem rodzajów i kwot kosztów, o których mowa w § 5–7;

2) otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

8. Fundusz może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

§ 11. [Sprawdzanie wniosku pod względem rachunkowym i formalnym]

1. Fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Fundusz:

1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Fundusz, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) przewidywane efekty oraz całkowite i jednostkowe koszty realizacji przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane w ramach pomocy;

2) stopnie niepełnosprawności osób, na których rehabilitację zawodową i społeczną pracodawca zaciągnął kredyt, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w przypadku wniosku o dofinansowanie;

3) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 12. [Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku]

1. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

3. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz sporządza uzasadnienie.

§ 13. [Umowa pomiędzy Funduszem a pracodawcą]

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

2. Umowa określa:

1) zobowiązanie Funduszu do:

a) wypłaty dofinansowania lub refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie pracodawcy odpowiednio do:

a) wykorzystania zaciągniętych kredytów zgodnie z przeznaczeniem,

b) poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w terminach określonych w umowie,

c) niezmniejszenia średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustalonego stosownie do § 10 ust. 5 pkt 3, więcej niż o 10 % w stosunku do średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w tym przepisie, w czasie obowiązywania umowy,

d) nieposiadania zaległości, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze lub lit. b, w czasie obowiązywania umowy,

e) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Funduszu,

f) umożliwienia wykonania przez Fundusz czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i terminie określonym w umowie,

i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przypadku:

– naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

– zbycia środków trwałych objętych refundacją lub utraty statusu zakładu pracy chronionej – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zbycia tych środków,

j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie hipoteki, poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;

3) okres jej obowiązywania.

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dodatkowo określa:

1) zakres robót budowlanych i termin ich zakończenia;

2) termin i sposób odbioru obiektu lub pomieszczenia.

4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§ 14. [Przywrócenie terminu]

1. Terminy, o których mowa w § 10 ust. 1–3, § 13 ust. 2 pkt 2 lit. g i h oraz § 16 ust. 3, przywraca się, jeżeli pracodawca uprawdopodobni, że uchybienie tym terminom nastąpiło bez jego winy.

2. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w tym terminu przywróconego zgodnie z ust. 1, Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 15. [Obowiązki Funduszu]

Fundusz:

1) przekazuje dofinansowanie lub refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 21 dni odpowiednio od dnia przedstawienia przez pracodawcę:

a) dowodów terminowej zapłaty poszczególnych rat kredytu, którego dotyczy dofinansowanie, wraz z należnymi odsetkami,

b) dowodu poniesienia kosztów, o których mowa w § 5–7;

2) informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

§ 16. [Informacja o wykorzystaniu środków]

1. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa Funduszowi pisemną informację o wykorzystaniu środków.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

1) pełną nazwę i adres pracodawcy, który otrzymał pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

4) oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;

5) sposób wydatkowania otrzymanego dofinansowania, w tym zgodności z założonym przeznaczeniem;

6) oświadczenie o wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem;

7) dane, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, ustalone odrębnie dla każdego z miesięcy w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia pomocy określonej w umowie.

3. Informację o wykorzystaniu środków pracodawca składa Funduszowi nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie.

§ 17. [Okres przechowywania dokumentacji]

Pracodawca korzystający z dofinansowania lub refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 18. [Rozpatrywanie wniosków złożonych do 30 listopada 2014 r. i nierozpatrzonych do 31 grudnia 2014 r.]

Wnioski o refundację złożone do dnia 30 listopada 2014 r., a nierozpatrzone do dnia 31 grudnia 2014 r., rozpatruje się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 19. [Obowiązywanie rozporządzenia]

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.5)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. M. Bucior


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 603 oraz z 2014 r. poz. 814), które traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1873).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA