reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej

Na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagany zakres ogłoszenia o konkursie w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej, zwanym dalej „konkursem”;

2) zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, zwanej dalej „ofertą”;

3) zakres wymaganej dokumentacji;

4) tryb postępowania konkursowego.

§ 2. [Postępowanie konkursowe]

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „BIP UKE”.

2. Ogłoszenie o konkursie poza informacjami, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”, zawiera:

1) informacje dotyczące wymaganego poziomu jakości i dostępności świadczenia usługi, w tym sposób ustalania poziomu jakości i dostępności usługi;

2) warunki uczestnictwa w postępowaniu konkursowym;

3) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja składana z ofertą;

5) kryteria oceny ofert;

6) miejsce, formę oraz termin składania ofert.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

4. Oferty złożone po terminie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, zwraca bez otwierania.

§ 3. [Zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej]

Oferta zawiera:

1) określenie usługi, której dotyczy, zgodnie z przedmiotem konkursu;

2) określenie obszaru świadczenia usługi, zgodnie z przedmiotem konkursu;

3) określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi;

4) określenie okresu świadczenia usługi;

5) określenie warunków świadczenia usługi, w tym oferowanego poziomu jakości i dostępności usługi ustalonego zgodnie ze sposobem wskazanym w ogłoszeniu;

6) określenie prognozowanego kosztu netto świadczenia usługi;

7) określenie dokumentacji załączonej do oferty.

§ 4. [Wymagana dokumentacja]

1. Dokumentacja składana z ofertą zawiera dokumenty:

1) potwierdzające formę prawną prowadzenia działalności przez oferenta,

2) potwierdzające wiarygodność finansową oferenta,

3) zawierające oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o jego akceptacji,

4) pozwalające na ocenę możliwości realizacji określonych w ofercie:

a) warunków świadczenia usługi, w tym oferowanego poziomu jakości i dostępności usługi,

b) obowiązków, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, o ile w ogłoszeniu o konkursie określono, że obowiązki te zostaną nałożone w decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4 ustawy,

5) pozwalające na ocenę możliwości świadczenia usługi na obszarze, na jakim będzie świadczona usługa,

6) pozwalające na ocenę możliwości świadczenia usługi w okresie świadczenia usługi,

7) zawierające zestawienie prognozowanych danych o przychodach i kosztach oferenta z tytułu świadczenia usługi, sporządzone odrębnie dla każdej usługi zawartej w ofercie,

8) potwierdzające prognozowany koszt netto świadczenia usługi,

9) zawierające studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty, w tym plan inwestycyjny na okres minimum 3 lat,

10) zawierające opis rozwiązań technicznych w zakresie świadczenia usługi zawartej w ofercie

– pozwalające ocenić ekonomiczną i techniczną zdolność oferenta do świadczenia usługi, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie i ofercie.

2. Dokumenty składane z ofertą są sporządzone i przedstawione przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.

§ 5. [Powołanie Komisji konkursowej]

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezes UKE powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja składa się z 6 do 9 osób, w tym z przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa UKE spośród pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

§ 6. [Podejmowanie uchwał]

1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy Komisji uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Prezesa UKE.

3. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji Prezes UKE ogłasza najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, poprzez wywieszenie go w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „siedzibą UKE”, oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE.

§ 7. [Otwarcie ofert i sporządzenie listy oferentów]

1. Komisja otwiera oferty i sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, oraz przekazuje ją niezwłocznie Prezesowi UKE.

2. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu listy ogłasza ją przez wywieszenie w siedzibie UKE oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE.

§ 8. [Badanie ofert]

1. Komisja dokonuje badania ofert w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap obejmuje:

1) sprawdzenie, czy oferta została złożona w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) sprawdzenie, czy została zachowana zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie w zakresie kompletności oferty oraz jej prawidłowości pod względem formalnym.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do drugiego etapu konkursu jest spełnienie wszystkich warunków i wymagań sprawdzanych w pierwszym etapie.

4. Komisja sporządza listę ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu i podlegających dalszej ocenie.

5. Drugi etap obejmuje:

1) ocenę wskazanego w ofercie prognozowanego kosztu netto świadczenia usługi;

2) ocenę ekonomicznej i technicznej zdolności oferenta do świadczenia usługi na określonych w ofercie warunkach świadczenia usługi, w tym w zakresie poziomu jakości i dostępności, obszaru i okresu świadczenia usługi.

6. Komisja ocenia oferty zakwalifikowane do drugiego etapu, przyznając punkty, osobno za każde kryterium, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

7. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w drugim etapie konkursu.

§ 9. [Protokół]

1. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia każdego etapu badania ofert;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) liczbę ofert podlegających zwróceniu bez otwierania;

4) liczbę ofert poddanych sprawdzeniu w pierwszym etapie;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu;

6) listę, o której mowa w § 8 ust. 4;

7) liczbę punktów przyznanych każdej ofercie w drugim etapie, osobno dla każdego kryterium;

8) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową albo informację o braku ofert spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie;

9) szczegółowe uzasadnienie ustaleń i ocen dokonywanych przez Komisję w postępowaniu konkursowym;

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE protokół, wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z postępowaniem konkursowym.

§ 10. [Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego]

1. Po przyjęciu protokołu z przebiegu postępowania konkursowego Prezes UKE ogłasza jego wyniki przez wywieszenie w siedzibie UKE oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE.

2. Ogłoszenie wyników kończy postępowanie konkursowe.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama