Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20zh ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego.

§ 2. [Przechodzenie uczniów]

1. Uczeń przechodzący z:

1) klasy I, II albo III zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego;

2) klasy I, II albo III zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I technikum;

3) klasy III zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej;

4) klasy I technikum może być przyjęty do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej;

5) klasy I albo II technikum może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego;

6) klasy III technikum może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego;

7) klasy IV technikum może być przyjęty do klasy III liceum ogólnokształcącego.

2. Uczeń przechodzący z:

1) klasy I–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy I–VI szkoły podstawowej;

2) klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej może być przyjęty odpowiednio do klasy IV–VI szkoły podstawowej;

3) klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III gimnazjum;

4) klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III liceum ogólnokształcącego;

5) klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III gimnazjum;

6) klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III liceum ogólnokształcącego;

7) klasy I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III gimnazjum;

8) klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może być przyjęty odpowiednio do klasy I–III liceum ogólnokształcącego;

9) klasy I liceum plastycznego może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego;

10) klasy II albo III liceum plastycznego może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego;

11) klasy IV liceum plastycznego może być przyjęty do klasy III liceum ogólnokształcącego.

§ 3. [Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych]

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

§ 4. [Warunki przejścia ucznia technikum do liceum]

Uczeń klasy II technikum, który nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.

§ 5. [Uczniowie szkół artysytcznych]

1. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania niedostatecznych albo dopuszczających końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, może być przyjęty do klasy programowo wyższej odpowiednio szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

2. Uczeń klasy I liceum plastycznego, który nie otrzymał promocji do klasy II z powodu uzyskania niedostatecznych albo dopuszczających końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.

3. Uczeń klasy II liceum plastycznego, który nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania niedostatecznych albo dopuszczających końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, może być przyjęty do klasy II albo do klasy III liceum ogólnokształcącego. Uczeń przyjęty do klasy III liceum ogólnokształcącego uzupełnia różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.

4. Uczeń klasy III liceum plastycznego, który nie otrzymał promocji do klasy IV z powodu uzyskania niedostatecznych albo dopuszczających końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, może być przyjęty do klasy III liceum ogólnokształcącego.

§ 6. [Języki obce]

1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
  • Data wejścia w życie: 2015-01-16
  • Data obowiązywania: 2015-01-16
  • Dokument traci ważność: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw