| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

Na podstawie art. 108 ust. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób pełnienia okresowej służby wojskowej;

2) tryb postępowania organów wojskowych w zakresie:

a) przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej,

b) wyznaczania żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych,

c) przenoszenia żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) żołnierz – żołnierza pełniącego okresową służbę wojskową;

3) dowódca jednostki wojskowej – dowódcę (komendanta, szefa) jednostki wojskowej, w której jest pełniona okresowa służba wojskowa.

§ 3. [Przydział kryzysowy]

1. Okresową służbę wojskową żołnierz pełni na zasadach i w warunkach określonych w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Żołnierz posiadający nadany przydział kryzysowy pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której ma nadany ten przydział, na stanowisku służbowym oznaczonym w karcie przydziału kryzysowego.

3. Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek, w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym określonym w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.

§ 4. [Przyjęcie żołnierza do okresowej służby wojskowej w jednostce wojskowej]

Przyjęcie żołnierza do okresowej służby wojskowej w jednostce wojskowej obejmuje:

1) sprawdzenie tożsamości;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej;

3) przegląd lekarski i zabiegi sanitarno-higieniczne;

4) wydanie umundurowania i wyekwipowania;

5) przydzielenie do pododdziału;

6) dopełnienie obowiązku meldunkowego.

§ 5. [Rozkaz dzienny]

Stawienie się żołnierza do pełnienia okresowej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym wpisem zawierającym:

1) datę (dzień, miesiąc, rok), w której żołnierz stawił się do pełnienia okresowej służby wojskowej;

2) datę (dzień, miesiąc, rok) zakończenia pełnienia okresowej służby wojskowej;

3) dane personalne żołnierza:

a) stopień wojskowy, imię lub imiona oraz nazwisko, a także nazwisko rodowe,

b) imię ojca oraz datę, miejsce i kraj urodzenia,

c) numer PESEL;

4) stanowisko służbowe;

5) datę objęcia obowiązków na stanowisku służbowym.

§ 6. [Dzień stawiennictwa]

Dzień stawiennictwa, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest dniem rozpoczęcia pełnienia okresowej służby wojskowej.

§ 7. [Podmioty kierujące na stanowisko służbowe]

1. Na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), kieruje żołnierza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Na stanowisko służbowe poza granicami państwa, inne niż stanowisko, o którym mowa w ust. 1, żołnierza wyznacza:

1) Minister Obrony Narodowej – na stanowiska od stopnia wojskowego pułkownika (komandora) do stopnia wojskowego generała (admirała);

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr – pozostałych żołnierzy.

§ 8. [Zwolnienie z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczenie na inne stanowisko]

1. Żołnierz może być zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony na inne stanowisko, stosownie do posiadanych lub uzyskanych podczas służby kwalifikacji i umiejętności oraz potrzeb jednostki wojskowej.

2. W razie potrzeby wyznaczenie żołnierza posiadającego przydział kryzysowy na inne stanowisko służbowe powoduje zmianę nadanego mu przydziału kryzysowego i zmianę kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

§ 9. [Organ zwalniający żołnierza z zajmowanego stanowiska służbowego]

Z zajmowanego stanowiska służbowego zwalnia żołnierza organ, który go na to stanowisko wyznaczył.

§ 10. [Czasowe oddelegowanie do innych zadań]

1. Na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, żołnierz może być czasowo oddelegowany do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej. Okres oddelegowania nie może przekraczać trzech miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

2. Na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, żołnierz może być skierowany do wykonywania zadań poza macierzystą jednostką wojskową.

§ 11. [Skierowanie w podróż służbową]

1. Na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, żołnierz może być skierowany w podróż służbową.

2. W podróż służbową poza granice państwa żołnierza kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 12. [Wniosek lub zgoda żołnierza na przeniesienie do innej jednostki wojskowej]

Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

§ 13. [Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej]

1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, w której pozostaje na ewidencji.

2. Jeżeli dowódca jednostki wojskowej nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie żołnierza do innej jednostki wojskowej, przekazuje drogą służbową wniosek wraz z opinią do dowódcy uprawnionego do przeniesienia żołnierza. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty ukarania i karty wyróżnień żołnierza.

§ 14. [Przeniesienie żołnierza do innej jednostki wojskowej na podstawie rozkazu dowódcy]

1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu dowódcy, któremu podlegają obie jednostki.

2. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej następuje za zgodą szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, na podstawie rozkazu dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, któremu żołnierz podlega.

3.W sprawach przeniesienia żołnierza, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773, 1198 i 1822.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87, poz. 563, z 2011 r. Nr 146, poz. 872 oraz z 2013 r. poz. 1525), które na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »