REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 37

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 1562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się na okres od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. dodatkowe lotnicze przejście graniczne Malbork.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 700 do 2000, a od maja do września od 700 do 2200 – przejścia wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1–3;

2) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 – przejścia wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4–7;

3) od 600 do 2400 – przejście wymienione w § 1 ust. 1 pkt 8;

4) od 001 do 2400 – przejście wymienione w § 1 ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W dodatkowych lotniczych przejściach granicznych odbywa się ruch:

1) osobowy – w przejściach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1–5;

2) osobowy i towarowy – w przejściach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 6–8 i ust. 2.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zarządzający lotniskiem zapewnia na swój koszt przewóz osób przeprowadzających kontrolę w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym, o którym mowa w § 1 ust. 1.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108, z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280 oraz z 2013 r. poz. 852.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
  • Data wejścia w życie: 2015-01-10
  • Data obowiązywania: 2015-01-10
  • Dokument traci ważność: 2017-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA