| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów2)

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania.

§ 2. [Monitoring składowisk odpadów]

1. Zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, metody referencyjne badań przy prowadzeniu monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów polega na:

1) badaniu nieprzesączonej próbki wody powierzchniowej pobranej zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów z terenu składowiska i wokół tego terenu;

2) badaniu nieprzesączonej próbki wody podziemnej pobranej zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów z terenu składowiska łącznie z miejscami wypływu, jeżeli takie miejsca występują;

3) opisie stanu środowiska na terenie składowiska odpadów.

3. W trakcie prowadzenia monitoringu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2:

1) pobiera się i analizuje próbki co najmniej raz w roku i nie częściej niż 4 razy w roku;

2) pobiera się próbki o tej samej porze roku;

3) pobiera się próbki wody powierzchniowej z głębokości 50 cm poniżej lustra wody, jeżeli jest to możliwe.

4. W trakcie prowadzenia monitoringu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, badanie wykonuje się raz w roku, a mapę topograficzną raz na 5 lat.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.4)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322).

Załącznik 1. [ZAKRES, OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE BADANIA WPŁYWU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESÓW WYTWARZANIA DWUTLENKU TYTANU ORAZ Z PRZETWARZANIA TYCH ODPADÓW NA JAKOŚĆ WÓD, METODY REFERENCYJNE BADAŃ PRZY PROWADZENIU MONITORINGU SKŁADOWISK TYCH ODPADÓW ORAZ MIEJSC ICH MAGAZYNOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 7 stycznia 2015 r. (poz. 74)

ZAKRES, OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE BADANIA WPŁYWU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PROCESÓW WYTWARZANIA DWUTLENKU TYTANU ORAZ Z PRZETWARZANIA TYCH ODPADÓW NA JAKOŚĆ WÓD, METODY REFERENCYJNE BADAŃ PRZY PROWADZENIU MONITORINGU SKŁADOWISK TYCH ODPADÓW ORAZ MIEJSC ICH MAGAZYNOWANIA

Zakres badania

Badane wskaźniki

Referencyjne metody badań

obowiązkowe

dodatkowe

1

2

3

4

1. Nieprzesączona próbka wody powierzchniowej pobrana zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów z terenu składowiska i wokół tego terenu lub pobrana z miejsca magazynowania odpadów i wokół tego miejsca1)

2. Nieprzesączona próbka wody podziemnej pobrana zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów z terenu składowiska lub pobrana z miejsca magazynowania odpadów łącznie z miejscami wypływu, jeżeli takie miejsca występują1), 2)

pH

Elektrometria3)

SO4 (mg/l) Badanie obowiązkowe, gdy odpady pochodzą z procesu siarczanowego

– Grawimetria

– Kompleksometryczne miareczkowanie z EDT

– Spektrofotometria absorpcyjna molekularna

Ti (mg/l)

Badanie obowiązkowe, gdy odpady pochodzą z procesu chlorowego

V, Mn, Ni, Zn (mg/l)

Spektrofotometria absorpcyjna atomowa

Fe (mg/l) Dotyczy również pomiarów Fe w przesączu (zawieszone cząstki stałe)

Cr (mg/l)

– Spektrofotometria absorpcyjna atomowa

– Spektrofotometria absorpcyjna molekularna

Ca (mg/l)

– Spektrofotometria absorpcyjna atomowa

– Miareczkowanie kompleksometryczne

Cu, Pb (mg/l)

– Spektrofotometria absorpcyjna atomowa

– Polarografia

Cl (mg/l)

Badanie obowiązkowe, gdy odpady pochodzą z procesu chlorowego

Miareczkowanie (metoda Mohra)

3. Stan środowiska na terenie składowiska lub magazynowania odpadów

– Topografia i urządzenie miejsca

– Wpływ na warstwę podziemną

– Ekologia miejsca

Wizja lokalna, sprawozdanie opisowe, mapa topograficzna i szkic sytuacyjny

Stabilność gruntu4)

Badanie fotograficzne i topograficzne4)

Przepuszczalność,

porowatość4)

Próbne pompowanie. Pomiary w otworze4)

 

Objaśnienia:

1) W trakcie prowadzenia monitoringu należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie substancje przynoszone w wodzie z miejsca składowania.

2) Badania nieprzesączonej próbki wody podziemnej wokół miejsc wypływu wykonuje się zawsze, w przypadku zastosowania procesu D3, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

3) Pomiar wykonywany w czasie pobierania próbek.

4) Dotyczy tylko procesu D3, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »