Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1211 oraz z 2014 r. poz. 773) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi, zwanych dalej „funduszami”, dla żołnierzy niezawodowych oraz funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania.

§ 2. [Wysokość funduszu dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych]

1. Fundusze dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych, które:

1) są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) nie są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków finansowych tych jednostek.

2. Wysokość funduszów, o których mowa w ust. 1, wynosi 2,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych na uposażenia żołnierzy niezawodowych.

3. Wysokość funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększa się o kwotę stanowiącą iloczyn liczby żołnierzy rezerwy posiadających w dniu 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego nadane przydziały kryzysowe w okresie obowiązywania kontraktu, o którym mowa w art. 99a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)), i kwoty 2000 zł – z przeznaczeniem na nagrody dla tych żołnierzy.

4. Fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych tworzy się na dany rok kalendarzowy w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w wysokości nie niższej niż 145 000 zł.

§ 3. [Środki finansowe zwiększenia funduszu]

1. W ramach funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wyodrębnia się środki finansowe pozostające w dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą” – w wysokości 1,5% wydatkowanych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 9 ust. 5 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej – w wysokości 1,0% środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Środki finansowe zwiększenia funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 3, pozostawia się do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w której żołnierzom rezerwy nadano przydziały kryzysowe.

3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się w jednostkach wojskowych, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, w okresach kwartalnych, z tym że środki na pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy niezawodowych poniesione w miesiącu styczniu.

4. Rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się po zakończeniu kwartału kalendarzowego, z tym że środki za czwarty kwartał rozlicza się w grudniu.

5. Środki, o których mowa w ust. 2, nalicza się w jednostkach wojskowych, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego na podstawie informacji, o których mowa w § 2 ust. 3, sporządzonej przez dowódcę jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Środki finansowe funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 4, pozostają w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. [Podwyższenie wysokości funduszu dla żołnierzy niezawodowych]

Wysokość funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie żołnierzy niezawodowych.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 194, poz. 1293 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 822).

§ 6. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie, do ustalania zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania, stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773, 1198 i 1822.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-15
  • Data wejścia w życie: 2015-01-16
  • Data obowiązywania: 2021-06-24

Dziennik Ustaw