reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 113k ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

§ 2. [Złożenie wniosku]

1. Wniosek wraz z informacjami i dowodami, o których mowa w art. 113b pkt 2 lub art. 113c ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”, może zostać złożony pisemnie lub ustnie w Centrali albo w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”.

2. Wniosek może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym elektronicznej skrzynki podawczej, lub faksem.

3. Wniosek przesłany w postaci elektronicznej, nieopatrzony podpisem elektronicznym, lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu adres poczty elektronicznej, elektroniczną skrzynkę podawczą lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał wniosku lub jego kopia poświadczona w sposób określony w art. 51 ustawy zostaną przekazane Prezesowi Urzędu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku w postaci elektronicznej lub faksem.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do informacji i dowodów załączanych do wniosku.

5. Wniosek ustny jest utrwalany (nagrywany) za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Pracownik Urzędu sporządza protokół z przystąpienia przedsiębiorcy do złożenia wniosku ustnego oraz z zakończenia jego składania.

6. Datą złożenia wniosku ustnego jest data i godzina stawienia się wnioskodawcy w Urzędzie w celu złożenia tego wniosku.

§ 3. [Potwierdzenie złożenia wniosku]

1. Prezes Urzędu potwierdza, zgodnie z art. 113a ust. 4 ustawy, datę i godzinę złożenia wniosku oraz informuje niezwłocznie pisemnie przedsiębiorcę, który jako pierwszy złoży wniosek w formie uproszczonej zgodnie z art. 113f ustawy, o kolejności złożenia wniosku.

2. W przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy złożą wnioski dotyczące tego samego porozumienia, Prezes Urzędu potwierdza, zgodnie z art. 113a ust. 4 ustawy, datę i godzinę złożenia wniosku oraz informuje o złożeniu do Prezesa Urzędu pierwszego wniosku w formie uproszczonej.

3. Wniosek w formie uproszczonej złożony w języku angielskim uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli w terminie 30 dni od dnia jego wpływu Prezesowi Urzędu zostanie przekazana jego wersja w języku polskim.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożony ustnie, wnioskodawca przedstawia Prezesowi Urzędu, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, jego ustną lub pisemną wersję w języku polskim. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 4. [Ocena wniosku]

Prezes Urzędu ocenia wnioski w kolejności ich złożenia.

§ 5. [Braki formalne wniosku]

1. Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny lub zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

2. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie lub w przypadku, o którym mowa w art. 113e ust. 4 ustawy, Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.

§ 6. [Uznanie spełnienia warunków]

1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 113a–113c ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę.

2. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia warunków określonych w art. 113a–113c ustawy ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu.

3. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.

§ 7. [Nieuwzględnienie wniosku]

Jeżeli na podstawie analizy wniosku, informacji lub dowodów, Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 113a ust. 1–3 i 6, art. 113b lub art. 113c ust. 1 pkt 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.

§ 8. [Wniosek nieuwzględniony przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków]

Wniosek nieuwzględniony przez Prezesa Urzędu w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub § 7, nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków.

§ 9. [Uznanie, że przedsiębiorca nie współpracuje z Prezesem Urzędu lub nie spełnia warunków]

1. Jeżeli istnieją podstawy do uznania, że przedsiębiorca:

1) od złożenia wniosku lub wniosku w formie skróconej zgodnie z art. 113e ustawy nie współpracuje w pełnym zakresie z Prezesem Urzędu,

2) nie spełnia warunków określonych w art. 113a, art. 113b lub art. 113c ust. 1 pkt 3 ustawy

– Prezes Urzędu zawiadamia o tym pisemnie tego przedsiębiorcę, wskazując jednocześnie, że może to skutkować w decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe brakiem odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia, w stosunku do tego przedsiębiorcy.

2. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie.

§ 10. [Cofnięcie wniosku]

Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie porozumienia, którego wniosek dotyczy.

§ 11. [Brak wpływu cofnięcia wniosku lub jego nieuwzględnienia na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków]

Cofnięcie wniosku lub jego nieuwzględnienie po przesłaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków.

§ 12. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 2 oraz § 4–11 stosuje się odpowiednio do osób zarządzających, podlegających odpowiedzialności na podstawie art. 106a ustawy.

§ 13. [Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów]

1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1 ustawy, Prezes Urzędu informuje o tym pisemnie objętą tym wnioskiem osobę zarządzającą, która nie złożyła uprzednio wniosku, nie później niż w dniu wszczęcia postępowania, w którym stroną jest ta osoba.

2. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku, o którym mowa w art. 113j ust. 1 ustawy, po wszczęciu postępowania, w którym stroną jest objęta tym wnioskiem osoba zarządzająca, która nie złożyła uprzednio wniosku, Prezes Urzędu przekazuje tej osobie informację, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po złożeniu tego wniosku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Prezes Urzędu informuje ponadto o konieczności spełnienia przez osobę zarządzającą warunków, o których mowa w art. 113j ust. 2 ustawy.

§ 14. [Przepisy dotychczasowe]

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r.2)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 34, poz. 173 oraz z 2014 r. poz. 945.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20, poz. 109), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 945) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama