| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania i wysokość opłat za:

a) dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego,

b) pobranie urzędowych prób oraz dokonanie oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

c) dokonanie ponownej oceny polowej i ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego,

d) udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego,

e) udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego,

f) udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych,

g) udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego,

h) przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,

i) wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego,

j) wydanie etykiet i plomb urzędowych,

k) wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;

2) sposób uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Wysokość opłat]

Wysokość opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem:

1) w przypadku dokonania oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego:

a) kosztów materiałów niezbędnych do założenia i prowadzenia poletek kontrolnych,

b) metodyki oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin i gatunków;

2) w przypadku pobrania urzędowych prób materiału siewnego:

a) metodyki pobierania prób materiału siewnego obowiązującej dla danego gatunku,

b) kosztów sprzętu lub materiałów, niezbędnych do pobrania próby,

c) kosztów dojazdu do miejsca pobrania próby;

3) w przypadku dokonania oceny polowej materiału siewnego:

a) wielkości powierzchni ocenianej plantacji, przyjmując jako podstawową jednostkę powierzchni 10 ha, a dla upraw pod osłonami 1 m2,

b) metodyki oceny polowej obowiązującej dla ocenianego gatunku,

c) kosztów dojazdu do plantacji nasiennej;

4) w przypadku dokonania oceny laboratoryjnej materiału siewnego:

a) zakresu badań dla ocenianego gatunku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,

b) metodyki oceny laboratoryjnej obowiązującej dla ocenianego gatunku,

c) zużycia odczynników, materiałów i energii, niezbędnych do dokonania oceny;

5) w przypadku udzielenia akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego, udzielenia akredytacji do pobierania prób materiału siewnego oraz upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych:

a) zakresu akredytacji lub upoważnienia,

b) kosztów administracyjno-biurowych;

6) w przypadku udzielenia zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego:

a) dokonania wstępnych badań i kalibracji urządzenia,

b) kosztów administracyjno-biurowych;

7) w przypadku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie:

a) kosztów przygotowania części praktycznej egzaminu,

b) kosztów przygotowania części teoretycznej egzaminu;

8) w przypadku wydania świadectwa mieszanki materiału siewnego – kosztów administracyjno-biurowych;

9) w przypadku wydania etykiet i plomb urzędowych – kosztów administracyjno-biurowych;

10) w przypadku wykonywania czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie:

a) rodzaju akredytacji,

b) kosztów administracyjno-biurowych.

§ 3. [Wnoszenie opłat]

1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wnosi się na rachunek bieżący dochodów wskazany w rachunku wystawionym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

2. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b–k, wnosi się na rachunek bieżący dochodów wskazany w rachunku wystawionym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub w kasie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 4. [Opłata za ponowną ocenę polową lub ponowną ocenę laboratoryjną]

1. Za dokonanie ponownej oceny polowej lub ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego wysokość opłat zwiększa się o 50%, z wyłączeniem ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka, w przypadku której wysokość opłaty zwiększa się o 100%.

2. Dowód wpłaty za dokonanie oceny, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje identyfikujące przedmiot ponownej oceny, w szczególności numer świadectwa oceny polowej materiału siewnego lub informacji o dyskwalifikacji, stopień kwalifikacji, nazwę odmiany lub numer partii materiału siewnego.

§ 5. [Opłata za ocenę laboratoryjną nasion zaprawianych lub powlekanych]

Za dokonanie oceny laboratoryjnej nasion zaprawianych lub powlekanych wysokość opłat, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zwiększa się o 50%.

§ 6. [Wysokość poszczególnych opłat]

Wysokość opłat za:

1) dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pobranie urzędowych prób materiału siewnego jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) dokonanie oceny polowej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) dokonanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego, wydanie etykiet i plomb urzędowych jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego, akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego, udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych, przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego, wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. [Wysokość opłat w przypadku złożenia wniosku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

1. W przypadku gdy:

1) wniosek o pobranie prób do oceny tożsamości, o której mowa w art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,

2) wniosek o pobranie urzędowych prób oraz dokonanie oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,

3) wniosek o dokonanie ponownej oceny polowej i ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

– zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłaty za dokonanie tych czynności pobiera się w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat (Dz. U. Nr 77, poz. 460).

2. W przypadku gdy wniosek o wydanie etykiet i plomb urzędowych, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłaty za dokonanie tych czynności pobiera się w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122, poz. 789 oraz z 2011 r. Nr 272, poz. 1611).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminów i sposobów uiszczania tych opłat (Dz. U. Nr 77, poz. 460), które traci moc na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY TOŻSAMOŚCI ORAZ CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 grudnia 2014 r. (poz. 88)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY TOŻSAMOŚCI ORAZ CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

ROŚLINY ROLNICZE

Za ocenę każdej partii materiału siewnego:

1) brukwi, buraka cukrowego, buraka pastewnego, facelii błękitnej, kapusty pastewnej, kminku zwyczajnego, konopi, lnu zwyczajnego, maku, rzodkwi oleistej, słonecznika, soi

186,00

2) bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu siewnego, jęczmienia, kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej), łubinu (wszystkie gatunki), motylkowatych drobnonasiennych (wszystkie gatunki), mozgi kanaryjskiej (kanaru), owsa, pszenicy orkisz, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, rzepaku, rzepiku, traw, wyki kosmatej, wyki siewnej, żyta

248,00

2

ROŚLINY WARZYWNE

Za ocenę każdej partii materiału siewnego:

1) cykorii korzeniowej, dyni olbrzymiej, dyni zwyczajnej, endywii – endywii eskariola i endywii kędzierzawej, kawona (arbuza), kopru włoskiego (fenkułu), melona, rabarbaru, rzepy, rzodkwi, rzodkiewki do uprawy polowej, sałaty do uprawy polowej, szparaga, szpinaku

186,00

2) bobu, brokułu, buraka ćwikłowego, buraka liściowego, cebuli (w tym echalion), cebuli siedmiolatki (czosnku dętego), cykorii liściowej i cykorii sałatowej, czosnku pospolitego, fasoli wielokwiatowej, fasoli zwykłej karłowej, fasoli zwykłej tycznej, grochu siewnego cukrowego, grochu siewnego łuskowego, jarmużu, kalarepy, kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej, marchwi – jadalnej i pastewnej, oberżyny do uprawy polowej, ogórka do uprawy polowej, papryki do uprawy polowej, pietruszki, pomidora do uprawy polowej, pora, roszponki warzywnej, rzodkiewki do uprawy pod osłonami, sałaty do uprawy pod osłonami, selera korzeniowego, selera naciowego, skorzonery (wężymordu), szalotki, szczypiorku, trybuły ogrodowej

248,00

3) kalafiora, kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty pekińskiej, kapusty włoskiej, karczocha – karczocha hiszpańskiego (karda) i karczocha zwyczajnego, oberżyny do uprawy pod osłonami, ogórka do uprawy pod osłonami, papryki do uprawy pod osłonami, pomidora do uprawy pod osłonami

309,00

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBRANIE URZĘDOWYCH PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBRANIE URZĘDOWYCH PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

za pobranie pierwszej próby średniej nasion do oceny laboratoryjnej lub oceny tożsamości z pierwszej partii

56,00

2

za pobranie każdej następnej próby średniej w tym samym magazynie i w tym samym dniu

6,00

3

za pobranie każdej próby średniej sadzeniaków ziemniaka z plantacji, z której wytworzono materiał siewny kategorii elitarny do oceny weryfikacyjnej

93,00

4

za pobranie każdej próby średniej sadzeniaków ziemniaka z plantacji, z której wytworzono materiał siewny kategorii kwalifikowany do oceny weryfikacyjnej

56,00

5

za pobranie każdej średniej próby sadzeniaków ziemniaka z kopca lub przechowalni, niezależnie od kategorii

50,00

6

za pobranie pierwszej próby z drzew do pozyskiwania nasion w jednym gospodarstwie

48,00

7

za pobranie każdej następnej próby z drzew do pozyskiwania nasion w tym samym dniu, w tym samym gospodarstwie

0,40

 

Za pobranie prób, o których mowa w lp. 1, w celu wystawienia świadectwa Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) wysokość opłaty zwiększa się o 50%.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

2

3

1

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 10 ha:

156,00

a) odmian ustalonych roślin zbożowych, z wyłączeniem żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,

b) bobiku i grochu siewnego,

c) roślin oleistych, z wyłączeniem rzepaku, gorczycy sarepskiej i kminku zwyczajnego

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

59,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha

30,00

2

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 10 ha:

210,00

a) odmian mieszańcowych zbóż, z wyłączeniem żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,

b) odmian mieszańcowych kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

93,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha

40,00

3

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:

120,00

a) odmian ustalonych i mieszańcowych żyta i obcopylnych odmian pszenżyta,

b) gorczycy sarepskiej i kminku zwyczajnego,

c) roślin pastewnych, z wyłączeniem bobiku i grochu siewnego

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

57,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha

35,00

4

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:

149,00

a) odmian ustalonych rzepaku i słonecznika,

b) wszystkich roślin rolniczych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w drugim roku uprawy

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

83,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha

35,00

5

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji odmian mieszańcowych rzepaku oraz męskosterylnych składników mieszańców złożonych rzepaku o powierzchni do 10 ha

217,00

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

142,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha

69,00

6

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji ziemniaka o powierzchni do 10 ha

118,00

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

83,00

3) za ocenę skuteczności defoliacji roślin wykonanej na plantacji ziemniaka przed zbiorem, za każde rozpoczęte 5 ha

57,00

7

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:

173,00

a) odmian mieszańcowych słonecznika,

b) konopi

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

85,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 30 ha

59,00

8

za ocenę każdych 2 ha plantacji, na której są wytwarzane wysadki roślin rolniczych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w pierwszym roku uprawy

56,00

9

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji o powierzchni do 5 ha:

149,00

a) odmian ustalonych roślin warzywnych,

b) wszystkich roślin warzywnych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w drugim roku uprawy

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

56,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha

43,00

10

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji odmian mieszańcowych roślin warzywnych o powierzchni do 5 ha

204,00

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

80,00

3) za każde kolejne rozpoczęte 5 ha w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2, do maksymalnej łącznej powierzchni 10 ha

50,00

11

1) za pierwszą ocenę stanu plantacji nasiennej pod osłonami o powierzchni do 30 m2

105,00

2) za drugą i następne oceny stanu plantacji, o której mowa w pkt 1

50,00

3) za każdy kolejny rozpoczęty m2 w każdej z ocen stanu plantacji, o których mowa w pkt 1 i 2

2,00

12

za ocenę każdych 2 ha plantacji, na której są wytwarzane wysadki roślin warzywnych o dwuletnim cyklu rozmnażania, w pierwszym roku uprawy

80,00

13

za ocenę stanu plantacji dla gatunków rośliny o dwuletnim cyklu rozmnażania, prowadzoną metodą bezwysadkową

120,00

14

1) za każdą ocenę polową materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany,

z wyłączeniem sadów do pozyskiwania zrazów i nasion, wykonaną w tym samym dniu, w jednym gospodarstwie o powierzchni do 0,5 ha

85,00

2) za każde kolejne rozpoczęte 0,5 ha oceny, o której mowa w pkt 1

12,00

3) za każdą ocenę polową materiału szkółkarskiego kategorii elitarny oraz sadów do pozyskiwania zrazów i nasion wykonaną w tym samym dniu, w jednym gospodarstwie o powierzchni do 0,5 ha

127,00

4) za każde kolejne rozpoczęte 0,5 ha oceny, o której mowa w pkt 3

19,00

 

Plantacje większe niż określone w tabeli jako maksymalna łączna powierzchnia są dzielone przez dokonującego oceny na bloki o powierzchni odpowiednio 10 lub 30 ha w zależności od ocenianego gatunku i obowiązującej metodyki. Za ocenę kolejnych bloków tej samej plantacji pobiera się opłatę w wysokości jak za drugą lub kolejne oceny stanu plantacji, określoną dla danego gatunku.

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY LABORATORYJNEJ MATERIAŁU SIEWNEGO]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY LABORATORYJNEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

1) za oznaczenie w próbie średniej cech określonych wymaganiami jakościowymi nasion traw, bobowatych drobnonasiennych i gatunków z rodziny Brassicaceae roślin rolniczych oraz maku i lnu zwyczajnego, z wyjątkiem badania zdrowotności

99,00

2) za oznaczenie, o którym mowa w pkt 1, nasion pozostałych gatunków

80,00

2

za oznaczenie zdolności kiełkowania w próbie średniej

30,00

3

za badanie zdrowotności na jednego patogena

35,00

4

za oznaczenie w urzędowej próbie materiału siewnego występowania nasion owsa głuchego Avena fatua w celu uznania tego materiału za spełniający specjalne warunki

80,00

5

1) za ocenę weryfikacyjną sadzeniaków ziemniaka metodą próby oczkowej, jednej próby średniej o wielkości 100 bulw

80,00

2) za każde następne 100 bulw w tej samej próbie średniej

41,00

3) za wykonanie testu ELISA na próbie, o której mowa w pkt 1

205,00

4) za wykonanie testu ELISA każdych następnych 100 bulw w tej samej próbie średniej

110,00

6

za każdą plombę użytą do zabezpieczenia partii materiału siewnego, z której pobrano próbę do oceny laboratoryjnej

0,39

7

1) za ocenę laboratoryjną drzew do pozyskiwania nasion za każdą próbę przebadaną testem ELISA na obecność jednego wirusa

19,00

2) za ocenę, o której mowa w pkt 1, za każdą próbę przebadaną testem ELISA na obecność kolejnego wirusa

6,00

 

Za oznaczenia, o których mowa w lp. 1, wykonane w celu wystawienia świadectwa Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) wysokość opłaty zwiększa się o 50%.

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTWA MIESZANKI MATERIAŁU SIEWNEGO, WYDANIE ETYKIET I PLOMB URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTWA MIESZANKI MATERIAŁU SIEWNEGO, WYDANIE ETYKIET I PLOMB URZĘDOWYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

za każdą plombę użytą do zabezpieczenia opakowań materiału siewnego przygotowanego lub wprowadzonego do obrotu

0,39

2

1) za każdą wypełnioną etykietę urzędową dla materiału siewnego

0,43

2) za każdą niewypełnioną etykietę urzędową dla materiału siewnego

0,37

3) za każdą wypełnioną etykietę urzędową dla materiału szkółkarskiego

0,25

4) za każdą niewypełnioną etykietę urzędową dla materiału szkółkarskiego

0,19

5) za każdą wypełnioną etykietę urzędową dla systemów nasiennych OECD

0,88

3

za wydanie jednego świadectwa mieszanki nasiennej

26,00

 

Za etykietę nasienną, która jest paszportem roślin, oraz etykietę szkółkarską, która jest paszportem roślin, pobiera się opłatę w wysokości określonej w lp. 2.

Załącznik 6. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELENIE AKREDYTACJI DO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, AKREDYTACJI DO DOKONYWANIA OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO, UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH, PRZEPROWADZENIE EGZAMINU, O KTÓRYM MOWA W ART. 75 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE, UDZIELENIE ZGODY NA POBIERANIE PRÓB ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W RAMACH NADZORU NAD AKREDYTOWANYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE]

Załącznik nr 6

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELENIE AKREDYTACJI DO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, AKREDYTACJI DO DOKONYWANIA OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO, UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH, PRZEPROWADZENIE EGZAMINU, O KTÓRYM MOWA W ART. 75 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE, UDZIELENIE ZGODY NA POBIERANIE PRÓB ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W RAMACH NADZORU NAD AKREDYTOWANYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

1

za udzielenie akredytacji laboratorium do dokonywania oceny materiału siewnego dla jednej grupy roślin

250,00

2

za udzielenie akredytacji do dokonywania oceny polowej materiału siewnego jednej grupy roślin

50,00

3

za udzielenie akredytacji do pobierania prób jednego rodzaju materiału siewnego

50,00

4

za udzielenie akredytacji do dokonywania oceny laboratoryjnej na dodatkową grupę roślin

130,00

5

za czynności wykonywane w ramach nadzoru nad akredytowanym laboratorium

650,00

6

za czynności wykonywane w ramach nadzoru nad jednym kwalifikatorem akredytowanym

342,00

7

za czynności wykonywane w ramach nadzoru nad jednym próbobiorcą akredytowanym

236,00

8

za egzamin przeprowadzany po odbytym szkoleniu z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego dla jednej grupy roślin

150,00

9

za egzamin przeprowadzany po odbytym szkoleniu z zakresu oceny polowej materiału siewnego dla jednej grupy roślin

150,00

10

za egzamin przeprowadzany po odbytym szkoleniu z zakresu pobierania prób materiału siewnego dla jednego rodzaju tego materiału

150,00

11

za udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych

130,00

12

za udzielenie zgody na pobieranie prób materiału siewnego za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób

1850,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »