| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych:

a) w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej,

b) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej,

c) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;

2) zakres wymogów egzaminacyjnych;

3) zakres, tryb i okresy niezbędnych szkoleń oraz praktyki;

4) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego odnowienie;

5) tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych;

6) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej;

7) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Konwencja SOLAS – Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), i z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173);

2) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;

3) DSC (Digital Selective Calling) – Cyfrowe Selektywne Wywołanie;

4) ośrodek szkoleniowy – morską jednostkę edukacyjną posiadającą uznanie zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2));

5) organizacja szkolenia lotniczego – jednostkę uprawnioną do prowadzenia szkolenia lotniczego zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi licencjonowania personelu lotniczego, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768), lub odpowiadający jej ośrodek w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

6) obszar morza A1 – obszar radiotelefonicznego zasięgu co najmniej jednej stacji nadbrzeżnej VHF, w którym jest zapewniona ciągła łączność alarmowa za pomocą DSC;

7) zakres morski VHF – zakres częstotliwości 156-174 MHz, przeznaczony dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;

8) zakres morski UHF – zakres częstotliwości 457,525-467,575 MHz, przeznaczony dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

Rozdział 2

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych

§ 3. [Rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej]

1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej:

1) świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego;

2) świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty – uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych oraz do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych.

2. Wzór świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej]

1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej:

1) świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych;

2) świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych;

3) świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych;

4) świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1;

5) świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych;

6) świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w zakresach morskich VHF i UHF;

7) świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi;

8) świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1;

9) świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF.

2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej]

1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

1) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810–2000 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz, 14 000–14 350 kHz, 21 000–21 450 kHz, 28 000–29 700 kHz, 144–146 MHz, 430–440 MHz i 10,0–10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Okres wydania świadectwa operatora urządzeń radiowych]

1. Świadectwa operatora urządzeń radiowych wydaje się na czas nieokreślony.

2. Świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), świadectwo ogólne operatora (GMDSS) i świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) wydaje się na okres 5 lat.

Rozdział 3

Wymogi egzaminacyjne, niezbędne szkolenia oraz praktyki

§ 7. [Zakres wymogów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych]

1. Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych określa:

1) w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej – załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Zakres wymogów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. [Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej]

1. O świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu wykonywała w ramach swoich obowiązków służbowych czynności operatora urządzeń radiowych na pokładzie statku powietrznego lub w stacji lotniskowej, w wymiarze co najmniej 10 godzin, potwierdzone przez pracodawcę w formie zaświadczenia.

§ 9. [Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej]

O świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. [Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa]

1. O odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–4, może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

2. Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, o którym mowa w ust. 1, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

3. W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, o którym mowa w ust. 1, powinna zdać egzamin w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. [Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika]

1. O świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) może ubiegać się osoba, która odbyła 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych.

2. O świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) może ubiegać się osoba, która:

1) posiada świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS);

2) odbyła 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na statkach morskich lub w stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich.

§ 12. [Potwierdzenie odbycia praktyki i szkolenia]

1. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki, o której mowa w § 11, jest wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej.

2. Potwierdzeniem odbycia wymaganego szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane odpowiednio przez organizację szkolenia lotniczego albo ośrodek szkoleniowy.

Rozdział 4

Sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz tryb przeprowadzania egzaminów

§ 13. [Podmiot przeprowadzający egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora]

Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej przeprowadza komisja egzaminacyjna, o której mowa w art. 99 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy – Prawo lotnicze.

§ 14. [Powołanie komisji egzaminacyjnych]

1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, powołuje komisje egzaminacyjne do spraw operatorów urządzeń radiowych:

1) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej,

2) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

– zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, spośród osób posiadających odpowiednią wiedzę, praktyczne doświadczenie w zakresie ocenianych kompetencji.

2. Prezes UKE wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jego zastępców i sekretarza komisji egzaminacyjnej oraz siedzibę sekretariatu komisji egzaminacyjnej.

§ 15. [Skład zespołu egzaminacyjnego]

1. Egzaminy, w tym egzaminy poprawkowe, przeprowadza się na sesjach egzaminacyjnych, zwanych dalej „sesjami”.

2. Sesją kieruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jeden z jego zastępców, zwany dalej „przewodniczącym sesji”, przy pomocy sekretarza sesji.

3. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny składający się z przewodniczącego sesji oraz członków komisji egzaminacyjnej, w tym sekretarza sesji, wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród członków danej komisji, w liczbie od 3 do 8 osób.

4. Skład zespołu egzaminacyjnego przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza w sposób zapewniający prawidłowy przebieg danej sesji.

5. Harmonogram sesji dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na kolejny rok kalendarzowy, zwany dalej „harmonogramem”, ustala raz do roku Prezes UKE i ogłasza go na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia. Prezes UKE może wyznaczyć dodatkową sesję, określając jej termin i miejsce.

§ 16. [Zadania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej]

1. Komisją egzaminacyjną kieruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, do którego zadań należy w szczególności:

1) wyznaczanie, spośród członków komisji egzaminacyjnej, osób pełniących funkcję egzaminatorów w zespole egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu w danej sesji, a także wskazywanie spośród nich przewodniczącego sesji oraz sekretarza sesji;

2) proponowanie formy każdego egzaminu i języka, w którym zostanie on przeprowadzony;

3) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem realizacji wymagań dla miejsca egzaminu;

4) podpisywanie świadectw operatora urządzeń radiowych z upoważnienia Prezesa UKE;

5) opracowywanie i przedkładanie Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z działalności komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

6) wyznaczanie do przeprowadzenia egzaminu, na wniosek zdającego egzamin poprawkowy, innej osoby, spośród członków komisji egzaminacyjnej, niż osoba będąca w składzie zespołu egzaminacyjnego podczas sesji, w której zdający nie zdał egzaminu.

2. W czasie nieobecności przewodniczącego komisji komisją egzaminacyjną kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

§ 17. [Zadania sekretarza komisji egzaminacyjnej]

1. Do zadań sekretarza komisji egzaminacyjnej należy:

1) rejestrowanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa operatora urządzeń radiowych w informatycznym systemie wspomagania obiegu dokumentów;

2) sprawdzanie wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych pod względem spełnienia wymagań określonych w § 21;

3) zapewnienie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu;

4) przygotowywanie świadectwa operatora urządzeń radiowych do podpisu przez Prezesa UKE lub upoważnioną przez niego osobę;

5) wydawanie lub przesyłanie świadectwa operatora urządzeń radiowych osobie ubiegającej się o jego wydanie;

6) prowadzenie rejestru wydanych świadectw operatora urządzeń radiowych w systemie informatycznym;

7) przygotowywanie propozycji formy każdego egzaminu oraz języka, w którym zostanie on przeprowadzony.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należą w szczególności:

1) wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 21 ust. 4–6 i 8;

2) indywidualna karta egzaminacyjna zdającego, zwana dalej „kartą egzaminacyjną”;

3) zawiadomienie o nieprzystąpieniu zainteresowanego do egzaminu, o którym mowa w § 27 ust. 4;

4) wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego.

§ 18. [Zadania przewodniczącego sesji]

Do zadań przewodniczącego sesji należy kierowanie sesją, w szczególności:

1) sprawdzanie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu;

2) ustalanie harmonogramu pracy zespołu egzaminacyjnego;

3) informowanie osoby przystępującej do egzaminu, zwanej dalej „zdającym”, przed rozpoczęciem sesji, o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych, w szczególności trybu przeprowadzania egzaminu;

4) zatwierdzanie protokołu sesji.

§ 19. [Zadania sekretarza sesji]

1. Do zadań sekretarza sesji należy:

1) przygotowanie kart egzaminacyjnych;

2) wydanie zdającemu karty egzaminacyjnej;

3) sporządzanie protokołu sesji;

4) odbiór karty egzaminacyjnej od zdającego i poinformowanie go o wyniku egzaminu, a w przypadku niezdania egzaminu – poinformowanie o prawie przystąpienia do egzaminu poprawkowego, wraz ze wskazaniem możliwych miejsc oraz terminów przeprowadzenia tego egzaminu;

5) przekazywanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa operatora urządzeń radiowych sekretarzowi komisji egzaminacyjnej, po zakończeniu sesji, zgodnie z harmonogramem pracy zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół sesji zawiera:

1) listę członków zespołu egzaminacyjnego pełniących funkcję egzaminatorów, w tym imię i nazwisko przewodniczącego sesji oraz sekretarza sesji;

2) oznaczenie miejsca oraz daty przeprowadzenia egzaminu;

3) listę zdających, z podaniem ocen z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych;

4) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego, w tym przewodniczącego sesji.

§ 20. [Zadania członka komisji egzaminacyjnej]

Do zadań członka komisji egzaminacyjnej, który pełni funkcję egzaminatora, należy:

1) sprawdzanie tożsamości zdających;

2) egzaminowanie zdających;

3) sprawdzanie poprawności odpowiedzi w arkuszach egzaminów testowych;

4) wpisywanie oceny do karty egzaminacyjnej i poświadczanie wpisu własnoręcznym podpisem.

§ 21. [Wniosek o wydanie świadectwa]

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE wniosek o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.

2. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej składa Prezesowi UKE wniosek, o którym mowa w ust. 1, po zdaniu egzaminu w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) nazwisko rodowe;

4) określenie posiadanego obywatelstwa;

5) adres do korespondencji.

4. Do wniosku o wydanie świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej należy dołączyć:

1) dwa aktualne zdjęcia;

2) zaświadczenie o odbyciu szkolenia w ośrodku szkoleniowym, jeżeli jego odbycie jest wymagane do uzyskania świadectwa operatora urządzeń radiowych – najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu;

3) zaświadczenie o odbyciu wymaganej praktyki, o którym mowa w § 12 ust. 1, jeżeli jej odbycie jest wymagane do uzyskania świadectwa operatora urządzeń radiowych, lub wpis w książeczce żeglarskiej potwierdzający pracę na morzu z wykonywaniem funkcji odpowiednich dla danego świadectwa;

4) kopię ważnego świadectwa zdolności do wykonywania pracy na statku, o którym mowa w przepisach dotyczących wykonywania pracy na morskich statkach handlowych, w przypadku świadectw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–4;

5) kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych.

5. Do wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej należy dołączyć:

1) dwa aktualne zdjęcia;

2) uwierzytelnioną kopię licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym, lub uwierzytelnioną kopię licencji lub świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i odbycie szkolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i zaświadczenie potwierdzające wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2;

3) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych.

6. Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych, o której mowa w § 10 ust. 1, dołącza do wniosku kopię świadectwa operatora urządzeń radiowych, które zawiera zakres uprawnień co najmniej równy zakresowi uprawnień wynikających ze świadectwa, którego wniosek dotyczy, kopię książeczki żeglarskiej za okres ważności świadectwa oraz zaświadczenie potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych.

7. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone odpowiednio w ust. 1–5 i ust. 8.

8. Do wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej należy dołączyć kopie dowodów opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.

§ 22. [Zasady przeprowadzania egzaminu]

Egzamin przeprowadza się jednoetapowo. Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania dla miejsca egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określa:

1) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 23. [Forma egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się w języku polskim lub angielskim, w formie ustnej lub pisemnej i w formie praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach.

2. Formę egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a także język, w jakim będzie on przeprowadzony, ogłasza Prezes UKE w Dzienniku Urzędowym UKE i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej co najmniej na 2 tygodnie przed sesją.

§ 24. [Protokół z przebiegu sesji]

1. Egzamin z każdego przedmiotu egzaminacyjnego składa się z 5 do 20 pytań egzaminacyjnych.

2. Za odpowiedź na każde pytanie egzaminacyjne można uzyskać od 0 do 5 punktów całkowitych.

3. W zależności od sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu z każdego przedmiotu egzaminacyjnego można uzyskać ocenę:

1) pozytywną – za uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów;

2) negatywną – za uzyskanie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.

4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli zdający otrzymał z każdego z przedmiotów egzaminacyjnych ocenę pozytywną.

5. Oceny z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie przeprowadzanym w formie pisemnej, ustnej lub w formie praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach umożliwiających realizację łączności statek-statek i statek-stacja brzegowa są wpisywane niezwłocznie do karty egzaminacyjnej wydawanej zdającemu przez sekretariat. Kartę egzaminacyjną zwraca się sekretarzowi sesji w czasie bieżącej sesji. Niezwrócenie karty jest równoznaczne z niezdaniem całego egzaminu.

6. Zdający potwierdza zapoznanie się z przyznanymi ocenami własnoręcznym podpisem.

7. Z przebiegu sesji sekretarz sesji sporządza protokół, z podaniem ocen z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Protokół podpisują członkowie zespołu egzaminacyjnego i przewodniczący sesji. Podpisany protokół jest przekazywany niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

§ 25. [Prawo jednokrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego]

1. Osobie, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu egzaminacyjnego, przysługuje prawo jednokrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku egzaminu.

2. Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, które nie zostały zdane w trakcie egzaminu.

§ 26. [Zaświadczenie o zdanym egzaminie]

1. W przypadku powierzenia przez Prezesa UKE przeprowadzania egzaminów w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej lub w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podmiotom, o których mowa w art. 150 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, stosuje się przepisy § 15, § 16, § 17 ust. 1 pkt 1–3, 6 i 7, § 18–20, § 22, § 23 ust. 1 i § 24.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba, która zdała egzamin, otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie i dołącza je do wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Rozdział 5

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych

§ 27. [Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu]

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych wynosi:

1) w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, za egzamin na:

a) świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – 100 zł,

b) świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty – 100 zł;

2) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, za egzamin na:

a) świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – 200 zł,

b) świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – 200 zł,

c) świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – 160 zł,

d) świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – 140 zł,

e) świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – 150 zł,

f) świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – 100 zł,

g) świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – 120 zł,

h) świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – 100 zł,

i) świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – 80 zł;

3) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, za egzamin na:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – 25 zł.

2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych dla osoby, o której mowa w § 10, wynosi 100 zł.

4. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata za przeprowadzenie egzaminu:

1) na wniosek zainteresowanego podlega zwrotowi albo

2) podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

§ 28. [Wysokość opłaty za wydanie świadectwa]

1. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych wynosi 25 zł.

2. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa operatora urządzeń radiowych wynosi 15 zł.

3. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa operatora urządzeń radiowych wynosi 15 zł.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29. [Ważność świadectwa]

1. Świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Świadectwa ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, wydane na czas nieokreślony, na wniosek osoby zainteresowanej podlegają wymianie na świadectwa ogólne operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię świadectwa, dwa zdjęcia i kopię dowodu opłaty za wymianę świadectwa.

§ 30. [Wymiana świadectw i innych dokumentów uprawniających do obsługi urządzeń radiowych]

1. Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie ważności tych świadectw lub dokumentów, podlegają wymianie na zgodne z wnioskiem, odpowiednie, określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do obsługi urządzeń radiowych oraz kopię dowodu opłaty za wymianę tego świadectwa lub dokumentu.

§ 31. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez osoby ubiegające się o ponowne wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące odnowienia świadectwa.

§ 32. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r.3)

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 16 stycznia 2015 r. (poz. 99)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ]

Załącznik nr 2

WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

WZÓR ŚWIADECTWA RADIOELEKTRONIKA PIERWSZEJ KLASY (GMDSS)

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA RADIOELEKTRONIKA DRUGIEJ KLASY (GMDSS)

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OGÓLNEGO OPERATORA (GMDSS)

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OGRANICZONEGO OPERATORA (GMDSS)

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA STACJI NADBRZEŻNEJ

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ ŚRÓDLĄDOWEJ

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA ŁĄCZNOŚCI DALEKIEGO ZASIĘGU

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY VHF

(papier kreda matowa, kolor biały, o wymiarach 105 x 150 mm, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

WZÓR ŚWIADECTWA KLASY A OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE
RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

(papier kreda matowa, kolor biały, format A-5, gramatura 200 g/m2, dwustronne)

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

WZÓR ŚWIADECTWA KLASY C OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE
RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

(papier kreda matowa, kolor biały, format A-5, gramatura 200 g/m², dwustronne)

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ]

Załącznik nr 4

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej lub o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty powinna wykazać się wiedzą w zakresie:

1) znajomości ogólnej budowy i zasad działania urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej, znajomości ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń najczęściej stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej;

2) znajomości podstawowych zasad radiotelefonii;

3) znajomości procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w telekomunikacji lotniczej;

4) szczegółowej znajomości regulaminów stosowanych w radiokomunikacji lotniczej, szczególnie ich części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego (procedury w języku polskim lub angielskim).

2. Szkolenie w obsłudze i regulacji urządzeń radiotelefonicznych w zakresie pełnionej służby powinno obejmować:

1) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach kontroli ruchu lotniczego lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych w stacji lotniskowej – dla osób ubiegających się o świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej;

2) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach pokładowych urządzeń radiotelefonicznych lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach powietrznych – dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

3. Do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat.

4. Na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty osoby, która nie ukończyła 18 lat, jest wymagana pisemna zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów.

Załącznik 5. [ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ]

Załącznik nr 5

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) powinna wykazać się:

1) znajomością: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz informatyki, w stopniu niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w pkt 2–4;

2) teoretyczną wiedzą dotyczącą wyposażenia radiokomunikacyjnego przewidzianego dla urządzeń GMDSS, włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe jednostek ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także ogólną znajomością zasad działania innych urządzeń najczęściej stosowanych w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości do pracy wszystkich urządzeń wymienionych powyżej;

3) umiejętnością obsługi i bieżącej konserwacji wyposażenia wymienionego w pkt 2;

4) wiedzą niezbędną do lokalizacji i naprawy uszkodzeń, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i aparatury testującej, wyposażenia wymienionego w pkt 2;

5) szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS;

6) umiejętnością nadawania i odbioru za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania, radiotelefonii oraz automatycznej radiotelegrafii;

7) szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących wyposażenia radiowego i łączności radiowej;

8) biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.

2. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) powinna wykazać się:

1) wiedzą teoretyczną w zakresie:

a) ogólnej znajomości podstaw: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz informatyki, w stopniu niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w lit. b-d,

b) ogólnej wiedzy dotyczącej radiokomunikacyjnego wyposażenia w systemie GMDSS, włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe jednostek ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także ogólnej znajomości innego wyposażenia najczęściej stosowanego w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości eksploatacyjnej wszystkich urządzeń wymienionych powyżej,

c) szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów i urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS,

d) szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących wyposażenia radiowego i łączności radiowej,

e) dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

2) umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w zakresie wykonywania napraw wyposażenia wymienionego w pkt 1 lit. b oraz nadawania i odbioru za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania, radiotelefonii i automatycznej radiotelegrafii, obejmującego 290 godzin ćwiczeń praktycznych warsztatowych oraz ćwiczeń na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych.

3. Osoba ubiegająca się o świadectwo ogólne operatora (GMDSS) powinna wykazać się:

1) wiedzą teoretyczną w zakresie:

a) szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS,

b) szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących wyposażenia radiowego i łączności radiowej,

c) znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikowanie się;

2) umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w obsłudze wszystkich urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, obejmującego 44 godziny ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych.

4. Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) powinna wykazać się:

1) wiedzą teoretyczną w zakresie:

a) znajomości działania podsystemów i urządzeń radiowych systemu GMDSS, wymaganych dla statków pływających wyłącznie na obszarze morza A1,

b) znajomości przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu,

c) elementarnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

2) umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi obsługi urządzeń radiowych podsystemów GMDSS wymaganych dla statków pływających na obszarze morza A1, nabytymi w ramach 14 godzin ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych.

5. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej powinna wykazać się:

1) szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń;

2) szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej w relacji brzeg-statek i statek-brzeg, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu oraz organizacji łączności w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych;

3) znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.

6. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej powinna wykazać się:

1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń cyfrowego selektywnego wywołania oraz urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie VHF i UHF, przeznaczonych do wypełniania zadań określonych w żegludze śródlądowej;

2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF i UHF;

3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych w łączności radiotelefonicznej w żegludze śródlądowej.

7. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu powinna wykazać się:

1) ogólną znajomością działania i obsługi podsystemów i urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS;

2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu;

3) elementarną znajomością języka angielskiego w zakresie standardowych morskich zwrotów radiokomunikacyjnych.

8. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu powinna wykazać się:

1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemów i urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1;

2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu;

3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF.

9. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty VHF powinna wykazać się:

1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie VHF, przeznaczonych do wypełniania zadań określonych dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;

2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF.

10. Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych powinna wykazać się:

1) wiedzą w zakresie znajomości przepisów dotyczących łączności na wypadek zdarzeń niebezpiecznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa;

2) umiejętnościami praktycznej obsługi urządzeń radiowych odpowiednimi dla danego rodzaju świadectwa.

11. Do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określone w:

1) § 4 ust. 1 pkt 1–7 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat;

2) § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat.

Załącznik 6. [ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ]

Załącznik nr 6

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA
URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych powinna wykazać się:

1) wiedzą techniczną z zakresu radioelektroniki w zakresie:

a) podstaw elektrotechniki, podstaw radiotechniki i promieniowania elektromagnetycznego: przewodnictwo elektryczne, źródła elektryczności, pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, sygnały sinusoidalne, niesinusoidalne i zmodulowane, moc i energia,

b) budowy i zastosowania elementów elektronicznych, takich jak: rezystory, kondensatory, cewki, transformatory, diody, tranzystory, układy scalone,

c) układów elektronicznych, takich jak: łączenie elementów obwodów, filtry, zasilacze, wzmacniacze, demodulatory, generatory, pętla synchronizacji fazowej (PLL),

d) techniki odbioru radiowego, w tym: rodzaj odbiorników, ich schematy blokowe, budowa, działanie poszczególnych stopni, podstawowe parametry odbiorników,

e) techniki nadawania, w tym: rodzaje nadajników, ich schematy blokowe, budowa i działanie poszczególnych stopni, podstawowe parametry nadajników,

f) rodzajów i charakterystyk anten oraz rodzajów linii zasilających,

g) propagacji fal radiowych,

h) miernictwa radioelektronicznego, w szczególności pomiarów oraz budowy przyrządów pomiarowych:

– napięć i prądów stałych, przemiennych małej i wysokiej częstotliwości,

– częstotliwości,

– rezystancji, indukcyjności i pojemności,

– mocy,

– głębokości modulacji,

– dopasowania linii przesyłowych,

i) zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródła zakłóceń, przyczyny zakłóceń w sprzęcie elektronicznym, urządzenia przeciwzakłóceniowe,

j) podstawowych wymogów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiowych;

2) wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych dotyczącą:

a) przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka,

b) porażeń i ochrony przeciwporażeniowej,

c) udzielania pierwszej pomocy,

d) wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki,

e) ochrony środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

f) ochrony odgromowej,

g) przepisów przeciwpożarowych przy pracy z urządzeniami elektrycznymi;

3) znajomością przepisów i procedur operatorskich, krajowych i międzynarodowych, w tym:

a) międzynarodowego alfabetu fonetycznego,

b) kodu Q,

c) skrótów operatorskich,

d) sposobów porozumienia się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych,

e) znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,

f) zakresów częstotliwości stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – krajowych i Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU);

4) znajomością międzynarodowych i krajowych przepisów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

2. Osoba ubiegająca się o świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych powinna wykazać się:

1) wiedzą z radioelektroniki w zakresie:

a) rodzajów, budowy i podstawowych parametrów odbiorników radiowych,

b) rodzajów, budowy i podstawowych parametrów układów nadawczych,

c) propagacji fal radiowych,

d) zakłóceń radioelektrycznych, w tym: źródła zakłóceń, podstawowe przyczyny powstawania zakłóceń, eliminacja zakłóceń;

2) wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i nadawczych dotyczącą:

a) porażeń i ochrony przeciwporażeniowej,

b) udzielania pierwszej pomocy,

c) ochrony odgromowej;

3) znajomością przepisów i procedur operatorskich, krajowych i międzynarodowych, w tym:

a) międzynarodowego alfabetu fonetycznego,

b) wybranych elementów kodu Q,

c) wybranych skrótów operatorskich,

d) sposobów porozumienia się w przypadku niebezpieczeństwa i klęsk żywiołowych,

e) znaków wywoławczych stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,

f) zakresów częstotliwości stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i rodzajów emisji, w zakresie odpowiedniej kategorii pozwolenia amatorskiego;

4) znajomością krajowych przepisów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i satelitarnej służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

3. Do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określone w:

1) § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat;

2) § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 10 lat.

4. Na przystąpienie do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 lat, jest wymagana pisemna zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów.

Załącznik 7. [PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA EGZAMINU NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ]

Załącznik nr 7

PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA EGZAMINU
NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ
MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

I. Przedmioty egzaminacyjne

1. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) lub świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS i urządzeń radionawigacyjnych, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 3 i 6 lub ust. 2 pkt 2;

3) regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 1 lit. d;

4) język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 8 lub ust. 2 pkt 1 lit. e;

5) podstawy informatyki, radiotechniki i radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a;

6) zasady pracy systemów radionawigacyjnych i ich podsystemów, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b;

7) zasady miernictwa, diagnostyki i konserwacji urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS i urządzeń radionawigacyjnych, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. b.

2. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora (GMDSS) przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 1 lit. a;

2) obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 2;

3) regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 1 lit. b;

4) język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 3 pkt 1 lit. c.

3. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów stosowanych na obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 1 lit. a;

2) praktyczna obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 2;

3) regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 1 lit. b;

4) język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 4 pkt 1 lit. c.

4. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) zasady pracy systemu GMDSS i jego podsystemów, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 5 pkt 1;

2) obsługa urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 5 pkt 1;

3) regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 5 pkt 2;

4) język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 5 pkt 3.

5. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych stosowanych w żegludze śródlądowej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 1;

2) obsługa urządzeń radiowych stosowanych w żegludze śródlądowej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 1;

3) regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie śródlądowej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 2 i 3.

6. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) ogólna wiedza o systemie, podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 1;

2) obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 1;

3) regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 2;

4) język angielski, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 7 pkt 3.

7. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 8 pkt 1;

2) obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 8 pkt 1;

3) regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne stosowane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 8 pkt 2 i 3.

8. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo operatora radiotelefonisty VHF przeprowadza się, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) budowa i obsługa urządzeń radiotelefonicznych VHF, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 9 pkt 1;

2) regulaminy stosowane w radiotelefonicznej łączności VHF, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 9 pkt 2.

9. Egzamin dla osób ubiegających się o ponowne wydanie świadectwa, o którym mowa w ust. 1–3, przeprowadza się w ramach jednego przedmiotu egzaminacyjnego – teoretyczna i praktyczna znajomość procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

1) w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 – w przypadku egzaminu na świadectwa, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia;

2) w ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 – w przypadku egzaminu na świadectwo, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

II. Wymagania dla miejsca egzaminu

Egzamin na świadectwo operatora radiowego w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej może być przeprowadzony w miejscu, w którym:

1) przygotowano wyposażenie i zapewniono pomieszczenia dla sekretariatu zespołu egzaminacyjnego;

2) jest możliwe przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej lub testu z przedmiotów określonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

3) są dostępne urządzenia systemów stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej lub ich komputerowe symulatory, umożliwiające sprawdzenie praktycznych umiejętności w zakresie ich obsługi lub prowadzenia za ich pomocą korespondencji, w liczbie pozwalającej na równoczesne i niezależne egzaminowanie co najmniej 2 osób;

4) używane podczas egzaminu urządzenia nie powodują zakłóceń w działaniu innych urządzeń lub służb radiokomunikacyjnych.

Załącznik 8. [PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA EGZAMINU NA ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ]

Załącznik nr 8

PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE ORAZ WYMAGANIA DLA MIEJSCA EGZAMINU NA ŚWIADECTWO
OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

I. Przedmioty egzaminacyjne i ich zakres

1. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych przeprowadza się w czasie jednej sesji egzaminacyjnej, sprawdzając wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 1;

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 2;

3) przepisy i procedury operatorskie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 3;

4) przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 1 pkt 4.

2. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych przeprowadza się, sprawdzając wiedzę z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:

1) wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 1;

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 2;

3) przepisy i procedury operatorskie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 3;

4) przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 4.

II. Wymagania dla miejsca egzaminu

Egzamin na świadectwo operatora radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej może być przeprowadzony w miejscu, w którym:

1) przygotowano wyposażenie i zapewniono pomieszczenia dla sekretariatu zespołu egzaminacyjnego;

2) jest możliwe przeprowadzenie testu z przedmiotów egzaminacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »