| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. Nr 210, poz. 1523), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. poz. 1682).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. poz. 1682), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2014 r. (poz. 100)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju.

§ 2. 1. Wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej polega na:

1) zapewnianiu bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej przez zapewnianie służb żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną i zarządzanie przepływem ruchu lotniczego;

2) ochronie granicy państwowej w przestrzeni powietrznej;

3) zapewnianiu służby poszukiwawczo-ratowniczej.

2. Funkcje, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez właściwe organy w sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Funkcje instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wynikające z umacniania obronności państwa w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) zapewnienia suwerenności i obrony polskiej przestrzeni powietrznej;

2) reagowania w sytuacjach kryzysowych.

2. Funkcje instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wynikające ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym, taktycznym i przedtaktycznym;

2) zarządzania przepływem ruchu lotniczego;

3) zapewniania służb ruchu lotniczego;

4) koordynacji służb poszukiwania i ratownictwa;

5) zapewniania służb informacji lotniczej;

6) szkolenia lotniczego;

7) zapewniania informacji meteorologicznej;

8) planowania, organizowania i wykonywania krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i szkoleń;

9) wymiany informacji niezbędnych dla efektywnej rutynowej współpracy oraz współdziałania w sytuacjach szczególnych – w tym udzielania pomocy załogom statków powietrznych podczas lotu;

10) wspólnego użytkowania przestrzeni powietrznej przez ruch lotniczy ogólny i operacyjny;

11) realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4. Współpraca, o której mowa w § 3, z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowana przez:

1) powołany na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej;

2) instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;

3) cywilne lotniskowe organy służb ruchu lotniczego.

§ 5. Współpraca, o której mowa w § 3, w części dotyczącej lotnictwa państwowego jest prowadzona przez:

1)1) Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3)2) Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego;

4)2) Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania, Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi;

5) wojskowe lotniskowe organy służby ruchu lotniczego;

6) stanowiska kierowania lotami na poligonach lotniczych;

7) stanowiska kierowania lotami bezzałogowych statków powietrznych;

8) (uchylony);3)

9) organy dowodzenia lotnictwem podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6. 1.4) Organizację współpracy i ustanowienie jej warunków poza zakresem zadań, o których mowa w § 3, mogą określać porozumienia zawierane między instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienia te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować również zasady współpracy i wymiany informacji między sąsiadującymi cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego.

§ 7. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej i organy, o których mowa w § 4 i 5, współpracują z uwzględnieniem potrzeb lotnictwa państwowego w celu:

1) zapewnienia lotnictwu państwowemu wykorzystania przestrzeni powietrznej dla realizacji zadań umacniania obronności oraz zachowania suwerenności i bezpieczeństwa państwa;

2) udostępniania informacji o ruchu lotniczym statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej;

3) zapewnienia szkolenia personelu latającego lotnictwa państwowego;

4) opracowania procedur służb ruchu lotniczego dla lotnisk lotnictwa państwowego;

5) zapewnienia służb ruchu lotniczego dla lotnictwa państwowego;

6) prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych;

7) zapewnienia służby informacji lotniczej;

8) zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwu państwowemu na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.5)), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. Nr 245, poz. 2459)6).

§ 8. Z zachowaniem kompetencji właściwych ministrów, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz jednostki organizacyjne wymienione w § 5 uzgadniają procedury operacyjne współpracy, o której mowa w § 3, dla podległych im jednostek.

§ 9. (uchylony).7)

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).9)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. poz. 1682), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368 i 370.

6) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która weszła w życie z dniem 18 września 2011 r.

7) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2007 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. Nr 15, poz. 132 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1810), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »