reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

Na podstawie art. 53j § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa dla głosowania w kraju tryb:

1) odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania tych kopert do obwodowych komisji wyborczych;

2) przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie niedoręczonych lub nieodebranych osobiście przez wyborcę pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej nie było możliwe do zakończenia głosowania;

3) przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego – należy przez to rozumieć dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;

2) operatorze wyznaczonym – należy przez to rozumieć operatora w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

3) dniu roboczym – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

§ 3. [Odbiór zamkniętej koperty zwrotnej od wyborcy]

1. Przedstawiciel operatora wyznaczonego odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty.

2. Odbiór koperty zwrotnej przez przedstawiciela operatora wyznaczonego następuje za pokwitowaniem:

1) najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)), jeśli wyborca ten w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;

2) najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce operatora wyznaczonego usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;

3) najpóźniej w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3. Urząd gminy, niezwłocznie po doręczeniu albo wydaniu pakietów wyborczych, informuje pisemnie operatora wyznaczonego o wyborcach, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem i zgłosili potrzebę odbioru koperty zwrotnej przez operatora wyznaczonego.

§ 4. [Doręczenie zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej]

1. Operator wyznaczony dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania.

2. Upoważniony pracownik urzędu gminy przekazuje zgromadzone koperty zwrotne do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania.

§ 5. [Przekazanie niedoręczonych pakietów wyborczych]

1. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora wyznaczonego, operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu urzędu gminy, upoważniony pracownik urzędu gminy przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

3. Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

§ 6. [Przekazanie zgromadzonych kopert zwrotnych niedoręczonych]

1. Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator wyznaczony przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Przekazanie zgromadzonych kopert zwrotnych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama