reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie przepisów ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Normy określające przepisy ruchu lotniczego]

1. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 923/2012”, przepisy ruchu lotniczego określają normy zawarte w Załączniku 2 „Przepisy ruchu lotniczego” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 53, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)) ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 105), zwanego dalej „Załącznikiem 2”, w:

1) rozdziale 1 „Definicje” dotyczące pojęć:

a) łącze dowodzenia i sterowania,

b) obserwator zdalnie sterowanego statku powietrznego,

c) operator,

d) operacje w zasięgu widoczności wzrokowej,

e) pilot zdalnie sterowanego statku powietrznego,

f) rejon kontrolowany lotnisk(a),

g) stacja zdalnego sterowania statkiem powietrznym,

h) system stacji zdalnego sterowania statkiem powietrznym,

i) wykrywanie i zapobieganie,

j) zdalnie sterowany statek powietrzny;

2) rozdziale 3 „Przepisy ogólne” w pkt 3.1.9, 3.6.5.2, 3.6.5.2.1 i 3.6.5.2.2;

3) dodatku 1 „Sygnały” w pkt 5.2 w uwadze 2;

4) dodatku 2 „Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych” w pkt 1.2 i 1.3;

5) dodatku 4 „Systemy zdalnie pilotowanego statku powietrznego”;

6) załączniku A „Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych”, z wyłączeniem tabeli A-1;

7) załączniku B „Bezprawna ingerencja”.

2. Kompetencje i obowiązki „właściwej władzy ATS”, o której mowa w dodatku 4 pkt 1.3 i załączniku A pkt 7.1 lit. b Załącznika 2, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona do zapewniania służb informacji powietrznej w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 2. [Loty grupowe]

Loty grupowe, o których mowa w pkt SERA.3135 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.3135 lit. a–d załącznika do tego rozporządzenia.

§ 3. [Plan lotu]

1. Plan lotu, o którym mowa w pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1–14 załącznika do tego rozporządzenia.

2. W przypadku lotu stanowiącego przewóz lotniczy, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej niestanowiącej granicy wewnętrznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z późn. zm.), plan lotu oprócz informacji określonych w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1–14 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012 powinien zawierać również informacje dotyczące przewozu ładunku i poczty w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.) oraz identyfikator alfanumeryczny nadany dla przewoźnika ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzącego przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii (ACC3), jeżeli jest wymagany na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.).

3. Plan lotu nie jest wymagany dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

§ 4. [Loty w dzień]

Loty w dzień, w klasie przestrzeni powietrznej G, o której mowa w pkt SERA.6001 lit. g załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, na i poniżej wysokości 900 m (3000 ft) nad poziomem morza albo 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1500 m, a w przypadku lotów wykonywanych śmigłowcami przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, ale nie mniejszej niż 800 m, wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.5001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.

§ 5. [Loty z widocznością]

Loty z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) mogą być wykonywane w nocy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.5005 lit. c załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 37, poz. 203 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 463).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama