reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 258, poz. 1751), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1483).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1483), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 lutego 2015 r. (poz. 205)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawanego przez:

1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW” – pełnomocnikom do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanym dalej „pełnomocnikami ochrony”, i ich zastępcom oraz osobom przewidzianym na te stanowiska;

2) ABW albo SKW – przedsiębiorcom wykonującym działalność jednoosobowo, kierownikom przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony, kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”, oraz posłom i senatorom;

3) pełnomocników ochrony – pozostałym osobom zatrudnionym, pełniącym służbę lub wykonującym czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze jasnożółtym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” – w zależności od organu, który przeprowadził szkolenie.

2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3. ABW albo SKW rozliczają koszty przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, określając ich wysokość nieprzekraczającą kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od każdorazowo ponoszonych kosztów, w tym w szczególności: kosztów wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, zaopatrzenia żywnościowego, transportu, diet służbowych oraz materiałów dydaktycznych, a także kosztów pracy osób prowadzących szkolenie, kosztów pracy personelu pomocniczego, materiałów biurowych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz opłat administracyjnych, a także amortyzacji środków trwałych, jeżeli występują opłaty administracyjne lub amortyzacja.

§ 4. 1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wystawia rachunek jednostce organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę albo jest przewidziana na stanowisko pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wnosi, na wskazany przez ABW albo SKW rachunek bankowy, kwotę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 12)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 22)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 32)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

infoRgrafika


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 171, poz. 1432, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1483), które weszło w życie z dniem 14 listopada 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama