reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych,

podpisane w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 25 listopada 2013 r. w Londynie zostały podpisane Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM BERMUDÓW
(ZGODNIE Z UPOWAŻNIENIEM RZĄDU ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ)
O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Bermudów, pragnąc wymieniać informacje w zakresie podatków,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy [Przedmiot i zakres obowiązywania Umowy]

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego Umawiających się Stron w zakresie podatków, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatku w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8. Prawa i środki ochrony zagwarantowane osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą nadal stosowane, o ile nie ograniczają one nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej wymiany informacji.

Artykuł 2

Właściwość organów [Właściwość organów]

Strona proszona o pomoc nie jest obowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą osób pozostających w ich właściwości miejscowej.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa [Podatki, których dotyczy Umowa]

1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących podatków nakładanych przez Umawiające się Strony:

a) w przypadku Polski:

(i) podatku dochodowego od osób fizycznych;

(ii) podatku dochodowego od osób prawnych;

b) w przypadku Bermudów:

podatków bezpośrednich, bez względu na rodzaj i nazwę.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych po dacie podpisania Umowy obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na zobowiązania danej Umawiającej się Strony wynikające z niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Definicje [Definicje]

1. W niniejszej Umowie określenie:

a) „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

b) „Bermudy” oznacza wyspy Bermudów;

c) „Umawiająca się Strona” oznacza, w zależności od kontekstu, odpowiednio Polskę lub Bermudy;

d) „właściwy organ” oznacza:

i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela,

ii) w przypadku Bermudów, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

e) „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz jakiekolwiek inne zrzeszenie osób;

f) „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

g) „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy rodzaj akcji jest notowany na uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

h) „podstawowy rodzaj akcji (udziałów)” oznacza rodzaj lub rodzaje akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

i) „uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

j) „publiczny zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program” oznacza każdy zbiorowy fundusz inwestycyjny lub program, pod warunkiem, że jednostki uczestnictwa, akcje lub inne udziały w nich nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

k) „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie Umowa;

I) „Strona wnioskująca” oznacza Umawiającą się Stronę występującą z wnioskiem o udzielenie informacji;

m) „Strona proszona o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, do której zwrócono się o udzielenie informacji;

n) „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy prawa oraz procedury administracyjne lub sądowe umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

o) „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie lub zapis w jakiejkolwiek formie;

p) „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem mającym miejsce przed lub po dacie wejścia w życie niniejszej Umowy, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej i dotyczy wszystkich przypadków, w których osoba została powiadomiona, że postępowanie dotyczące tych spraw zostało wszczęte przeciwko tej osobie;

q) „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach.

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie pojęcia niezdefiniowane w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie zostało im w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawa tej Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek [Wymiana informacji na wniosek]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium.

2. Jeżeli informacje znajdujące się w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona ta zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu dostarczenia żądanych informacji właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla jej własnych celów podatkowych.

3. Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc udzieli informacji na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, mające formę zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 niniejszej Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskiwania oraz udzielania na wniosek:

a) informacji posiadanych przez banki, inne instytucje finansowe oraz wszelkie osoby, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

b) informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, publicznych zbiorowych programów inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski, w szczególności:

i) w przypadku publicznych zbiorowych funduszy inwestycyjnych lub programów, informacji o udziałach (akcjach), jednostkach uczestnictwa i innych prawach udziałowych;

ii) w przypadku fundacji, informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;

iii) w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach i beneficjentach;

iv) w przypadku osób nie będących zbiorowymi programami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi (trustami) ani fundacjami, informacji analogicznych do informacji wymienionych w punktach i) – iii).

5. Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania lub udzielenia informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych funduszy inwestycyjnych lub programów, chyba że takie informacje mogą być uzyskane bez niewspółmiernych trudności.

6. Właściwy organ Strony wnioskującej, sporządzając wniosek o udzielenie informacji na podstawie Umowy, w celu wykazania istotnego znaczenia danej informacji dla wniosku, przekaże właściwemu organowi Strony proszonej o pomoc następujące dane:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

c) rodzaj żądanej informacji;

d) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

e) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

f) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na terytorium Strony wnioskującej, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

g) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

7. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc udziela Stronie wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia możliwie szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

a) potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku oraz powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o brakach stwierdzonych we wniosku, jeżeli takie wystąpiły, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, a także

b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, również w przypadku napotkania na przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji, informuje niezwłocznie Stronę wnioskującą, wyjaśniając przyczyny zwłoki, istotę przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrole podatkowe za granicą [Kontrole podatkowe za granicą]

1. Strona wnioskująca może wystąpić do Strony proszonej o pomoc z uzasadnionym wnioskiem o zezwolenie przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc w celu przesłuchiwania osób fizycznych i badania dokumentów, w zakresie dozwolonym na mocy jej krajowego prawa. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu spotkania z zainteresowanymi osobami fizycznymi.

2. Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę, zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o terminie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku [Możliwość odrzucenia wniosku]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy:

a) jeżeli wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

b) jeżeli Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności; lub

c) jeżeli ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

2. Niniejsza Umowa nie nakłada na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo jakikolwiek tryb działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że informacje opisane w artykule 5 ustęp 4, nie będą, tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3. Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania i dostarczenia informacji, która ujawniałaby informacje poufne w relacjach między klientem oraz adwokatem, radcą prawnym lub innym prawnie dozwolonym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostały:

a) wytworzone w celu poszukiwania lub świadczenia porady prawnej; lub

b) wytworzone w celu użycia w istniejącym lub rozważanym postępowaniu.

4. Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy zostało zakwestionowane.

5. Strona proszona o pomoc nie będzie obowiązana do uzyskania i udzielenia informacji, których uzyskanie przez właściwy organ Strony wnioskującej, w przypadku gdyby informacje będące przedmiotem znajdowały się w ramach właściwości Strony wnioskującej, nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej.

6. Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania przepisów prawa podatkowego Strony wnioskującej lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, który dyskryminowałby obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, który znajduje się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność [Poufność]

1. Każda informacja przekazywana i uzyskiwana przez właściwe organy Umawiających się Stron będzie traktowana jako poufna.

2. Informacje będą ujawnione tylko zainteresowanym osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) dla celów określonych w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie do tych celów, włączając postępowanie odwoławcze. W tych celach informacje mogą być ujawnione w postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądu.

3. Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

4. Informacje przekazane Stronie wnioskującej na mocy niniejszej Umowy nie będą ujawniane żadnej innej jurysdykcji, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

Artykuł 9

Koszty [Koszty]

O ile właściwe organy Stron nie uzgodnią inaczej, zwykłe koszty związane z udzieleniem pomocy ponosi Strona proszona o pomoc, zaś nadzwyczajne koszty związane z udzielaniem pomocy (włącznie z kosztami zaangażowania doradców zewnętrznych w związku z postępowaniem sądowym lub innymi kosztami koniecznymi dla zrealizowania wniosku) ponosi Strona wnioskująca. Właściwe organy będą okresowo uzgadniały kwestie dotyczące tego artykułu, a w szczególności właściwy organ Strony proszonej o pomoc będzie konsultował się z właściwym organem Strony wnioskującej, jeżeli przewiduje, że koszty udzielenia informacji w przypadku danego wniosku będą znaczne.

Artykuł 10

Język [Język]

Wnioski o udzielenie pomocy, odpowiedzi na nie i jakakolwiek inna pisemna korespondencja między właściwymi organami będą sporządzane w języku angielskim. Właściwe organy uzgodnią, czy i w jakim zakresie tłumaczenie na język angielski innych dokumentów lub plików, podlegających przekazaniu, jest rzeczywiście wymagane.

Artykuł 11

Procedura wzajemnego porozumiewania [Procedura wzajemnego porozumiewania]

1. W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości pomiędzy Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2. Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5, 6 i 9.

3. W razie potrzeby Umawiające się Strony podejmą działania w celu uzgodnienia innych form rozwiązywania sporów.

4. Oficjalne porozumiewanie sie, w tym wnioski o informacje, sporządzane w związku lub zgodnie z przepisami niniejszej Umowy, będzie miało formę pisemną i będzie kierowane bezpośrednio do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na adres podany przez Umawiające się Strony. Wszelkie uzupełniające wiadomości związane z wnioskiem o informację właściwe organy lub ich upoważnieni przedstawiciele będą sobie przekazywali pisemnie lub ustnie, kierując się względami praktycznymi.

Artykuł 12

Wejście w życie [Wejście w życie]

1. Umawiające sie Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie zakończenie wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzy miesiące po dacie otrzymania późniejszej z tych not, i będzie miała zastosowanie do wniosków złożonych w dniu jej wejścia w życie lub po tym dniu:

a) w przypadku spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia; oraz

b) we wszystkich pozostałych sprawach, o których mowa w artykule 1, od dnia jej wejścia w życie ale w przypadku okresów podatkowych rozpoczynających się w tym dniu lub po tym dniu, lub gdy nie ma okresu podatkowego, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w tym dniu, lub po tym dniu.

Artykuł 13

Wypowiedzenie [Wypowiedzenie]

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana wyłącznie drogą dyplomatyczną, w drodze pisemnej notyfikacji, przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku Umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty o wypowiedzeniu.

2. Wszelkie wnioski otrzymane przez Umawiające się Strony do dnia wypowiedzenia zostaną rozpatrzone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3. W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy tej Umowy.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 25.11.2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej:

W imieniu Rządu
Bermudów:

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

UZGODNIENIA KOŃCOWE
DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ORAZ STOSOWANIA UMOWY
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM BERMUDÓW O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Bermudów, pragnąc ułatwić wymianę informacji w sprawach podatkowych (Umowę), osiągnęły następujące porozumienie:

1. Stosownie do artykułu 1 Umowy wzajemnie uzgodniono, że użyte w tym artykule określenie „istotne” zawiera standardy przyjęte w ustępie numer 4 Komentarza do artykułu 1 Modelowej Umowy OECD z 2002 r. o wymianie informacji w sprawach podatkowych dla określeń: „mający istotne znaczenie” oraz „możliwe istotne znaczenie”.

2. W odniesieniu do artykułu 5 Umowy, rozumie się, że Strony nie mogą wymagać, aby określona dokumentacja była przechowywana dłużej, niż przez czas określony w prawie wewnętrznym, zgodny z międzynarodowymi standardami, tym niemniej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc wykorzysta jednak wszystkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu dostarczenia każdej informacji objętej wnioskiem, jeżeli taka informacja jest rzeczywiście przechowywana.

3. Stosownie do artykułu 9 Umowy, uzgodniono co następuje:

(a) Zwykłe koszty będą co do zasady obejmować wewnętrzne koszty administracyjne właściwego organu i wszelkie drobne koszty zewnętrzne, takie jak koszty kurierów.

(b) Wszelkie racjonalne koszty poniesione przez osoby trzecie podczas realizowania wniosku o wymianę informacji są uważane za koszty nadzwyczajne i będą ponoszone przez Stronę wnioskującą. Przykłady kosztów nadzwyczajnych obejmują, lecz nie są do nich ograniczone:

(i) wynagrodzenia należne personelowi zatrudnionemu przez osoby trzecie do pomocy przy wniosku,

(ii) wynagrodzenia należne dla osób trzecich za przeprowadzenie badań;

(iii) wynagrodzenia należne dla osób trzecich za kopiowanie dokumentów;

(iv) koszty wynajęcia ekspertów, tłumaczy ustnych i tłumaczy pisemnych;

(v) koszty postępowań sądowych poniesione przez Stronę proszoną o pomoc w związku z konkretnym wnioskiem o udzielenie informacji;

(vi) koszty uzyskania pisemnych lub ustnych zeznań; oraz

(vii) wynagrodzenia i wydatki, określone zgodnie z kwotami dozwolonymi w obowiązującym prawie dla osoby, która dobrowolnie stawia się na rozmowę, przesłuchanie lub w celu złożenia pisemnego lub ustnego zeznania związanego z konkretnym wnioskiem o udzielenie informacji.

(c) Właściwe organy będą konsultowały się wzajemnie w każdym konkretnym przypadku, w którym koszty nadzwyczajne najprawdopodobniej przekroczą 5000 dolarów amerykańskich, celem ustalenia, czy Strona wnioskująca będzie kontynuowała sprawę tego wniosku i ponosiła koszt.

(d) W przypadku, gdy Strona proszona o pomoc stwierdzi, że wykonanie pojedynczego lub większej liczby wniosków o udzielenie informacji jest trudne lub niemożliwe ze względu na ograniczenia personalne lub zasoby finansowe, właściwe organy wzajemnie uzgodnią i, jeżeli tak zostanie uzgodnione, Strona wnioskująca poniesie koszty związane z realizacją pojedynczego lub większej liczby wniosków.

Niniejsze Uzgodnienia końcowe będą stosowane od dnia wejścia w życie Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Niniejsze Uzgodnienia końcowe będą miały zastosowanie tak długo, jak długo Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych będzie stosowana.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejsze Uzgodnienia końcowe.

Sporządzono w Londynie dnia 25.11.2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej:

W imieniu Rządu
Bermudów:

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową oraz uzgodnieniami końcowymi, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 listopada 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama