| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji2)

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;

2) protokoły z kontroli – protokoły, o których mowa w art. 28 ustawy;

3) weryfikacja – weryfikację, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy;

4) minister – ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

§ 2. [Zakres weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej]

Weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej polega na sprawdzeniu:

1) prawidłowości i rzetelności określenia danych służących do wyznaczenia charakterystyki energetycznej rozpatrywanego budynku lub części budynku oraz wyników zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej,

2) prawidłowości zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku lub części budynku

– przy uwzględnieniu przepisów dotyczących metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, przepisów techniczno-budowlanych, zasad wiedzy technicznej oraz dokumentów lub ich kopii lub danych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 3. [Zakres weryfikacji protokołu z kontroli]

Weryfikacja protokołu z kontroli polega na sprawdzeniu:

1) w przypadku systemu ogrzewania:

a) prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny stanu technicznego systemu, efektywności energetycznej kotłów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku w zakresie wyznaczenia wartości sprawności kotła i oceny tej sprawności,

b) prawidłowości zawartych w protokole zaleceń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku

– przy uwzględnieniu przepisów wydanych na podstawie art. 30 ustawy, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej;

2) w przypadku systemu klimatyzacji:

a) prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w zakresie oceny:

– sprawności źródła chłodu,

– dostosowania systemu do potrzeb użytkowych budynku,

– mocy właściwej wentylatorów,

b) prawidłowości zawartych w protokole zaleceń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku

– przy uwzględnieniu przepisów wydanych na podstawie art. 30 ustawy, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

§ 4. [Zakres weryfikacji dokonywanej z urzędu]

1. Weryfikacji dokonywanej z urzędu podlegają świadectwa charakterystyki energetycznej i protokoły z kontroli wybrane losowo spośród świadectw i protokołów zawartych w wykazach, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

2. Weryfikacja dokonywana z urzędu obejmuje co najmniej statystycznie istotny odsetek świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli sporządzonych w danym roku kalendarzowym.

§ 5. [Termin zakończenia weryfikacji dokonywanej na wniosek]

Weryfikację dokonywaną na wniosek należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy.

§ 6. [Sprawozdanie z weryfikacji]

1. Z dokonywanej weryfikacji sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie, czy weryfikacja jest dokonywana z urzędu czy na wniosek;

2) w przypadku weryfikacji dokonywanej na wniosek:

a) datę wpływu wniosku,

b) nieprawidłowości wskazane we wniosku, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy;

3) numer świadectwa charakterystyki energetycznej lub protokołu z kontroli w wykazach, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

4) datę rozpoczęcia weryfikacji;

5) wyniki weryfikacji, w tym wskazanie rażących i oczywistych błędów w świadectwie charakterystyki energetycznej albo protokole z kontroli – w przypadku ich stwierdzenia.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywane przez urząd obsługujący ministra.

4. Sprawozdanie z weryfikacji dokonywanej z urzędu sporządza się w jednym egzemplarzu.

5. Sprawozdanie z weryfikacji dokonywanej na wniosek sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się osobie, na wniosek której dokonano weryfikacji, a drugi egzemplarz przekazuje się osobie, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej albo protokół z kontroli.

§ 7. [Dokumenty objęte weryfikacją]

Weryfikacja dotyczy świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli sporządzonych nie wcześniej niż w dniu 9 marca 2015 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »