reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 47, poz. 312), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1497).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1497), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lutego 2015 r. (poz. 259)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy prowadzące w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzór nad wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa;

2) szczegółowy sposób prowadzenia nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rejonowym przedstawicielstwie wojskowym (RPW) – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych i serwisowych;

2)1) przedstawicielu wojskowym – należy przez to rozumieć szefa/dyrektora rejonowego przedstawicielstwa wojskowego albo pracownika wojska lub żołnierza rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, upoważnionego do realizacji nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) ryzyku – należy przez to rozumieć potencjalny brak możliwości osiągnięcia celów umowy dostawy wyrobu zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi parametrów i charakterystyk wyrobu, harmonogramu realizacji dostaw lub kosztów;

5) zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot zamawiający wyrób, a w szczególności komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 3.2) Organem sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest szef/dyrektor RPW.

§ 4.2) 1. Szef/dyrektor RPW przystępuje do sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem, w zakresie określonym w umowie dostawy wyrobu, na polecenie dyrektora jednostki organizacyjnej, której jest podległe RPW.

2. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostawy wyrobu, o której mowa w ust. 1, przekazuje kopię tej umowy właściwemu szefowi/dyrektorowi RPW.

§ 5. 1. Przedstawiciel wojskowy podejmuje działania w zakresie monitorowania i oceny procesów i wyrobów realizowanych przez dostawcę, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie analizy ryzyka zidentyfikowanego przez siebie oraz ewentualnie ryzyka zidentyfikowanego przez dostawcę.

2. Analizy ryzyka, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel wojskowy dokonuje, stosując wytyczne zawarte w publikacjach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących zapewnienia jakości.

§ 6. W związku ze sprawowaniem nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przedstawiciel wojskowy w szczególności:

1) współdziała z dostawcą w zakresie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem, na zasadach określonych w umowie na dostawę wyrobu oraz uzgodnionych w trakcie realizacji tego nadzoru;

2) przystępuje do potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną po otrzymaniu od dostawcy pisemnego zgłoszenia wyrobu;

3) nadzoruje terminowość zgłoszeń, o których mowa w pkt 2, oraz w przypadku opóźnień podejmuje działania zmierzające do ustalenia ich przyczyn, biorąc pod uwagę te opóźnienia jako potencjalne obszary ryzyka niespełnienia wymagań przez wyrób;

4) koordynuje terminy i ilości dostaw do zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy dostawy wyrobu;

5) powiadamia zamawiającego o utrudnieniach przy wykonywaniu nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem lub braku możliwości wykonywania tego nadzoru.

§ 7. W ramach nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przedstawiciel wojskowy dokumentuje:

1) spostrzeżenia i wnioski z dokonanego przeglądu umowy na dostawę wyrobu;

2) zidentyfikowane obszary ryzyka;

3) bieżące uzgodnienia z dostawcą;

4) wyniki przeprowadzonej oceny systemu zarządzania jakością dostawcy;

5) wyniki przeprowadzonych kontroli i weryfikacji dotyczących wyrobu;

6) wyniki badań przeprowadzanych przez dostawcę, załączając w szczególności stosowne sprawozdania, orzeczenia lub protokoły stanu technicznego;

7) zgłoszenia wyrobu przez dostawcę.

§ 8. 1. Przedstawiciel wojskowy sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przygotowuje Plan nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku, zwany dalej „Planem nadzorowania”, który powinien uwzględniać wymagania wynikające z umowy dostawy wyrobu i plan jakości dostawcy oraz określać działania mające na celu zredukowanie lub monitorowanie występującego ryzyka.

2. Przedstawiciel wojskowy niezwłocznie przedstawia dostawcy Plan nadzorowania i ustala sposób jego realizacji.

3. Wzór Planu nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Dostawca lub wskazana przez niego osoba jest obowiązana umożliwić przedstawicielowi wojskowemu sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem.

§ 10. Czynność zgłoszenia wyrobu, o której mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, dokonywana jest przez dostawcę w formie pisemnej.

§ 11. Przedstawiciel wojskowy może dokonać wyboru reprezentatywnej próbki wyrobu do oceny zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.

§ 12. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie przynajmniej jednej z następujących czynności:

1) kontrola zapisów z przeglądu wymagań dokumentacji konstrukcyjnej;

2) kontrola zapisów w kartach wykonanych operacji;

3) kontrola zmian i zapisów w dokumentacji technicznej wyrobu, a w szczególności w przewodnikach warsztatowych, rysunkach i schematach;

4) przegląd poświadczeń jakościowych, dotyczących wyrobów kompletujących i zamawianych u poddostawców;

5) przegląd zatwierdzonych programów testów i metodyk badawczych wyrobu;

6) bezpośredni udział w badaniu wyrobu i obserwacji czynności badawczych;

7) przegląd wyników prób i badań potwierdzających zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej;

8) monitorowanie systemu zarządzania jakością dostawcy w zakresie procesów i wyrobu;

9) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 13. Przedstawiciel wojskowy potwierdza wykonanie czynności, o których mowa w § 12, stosownym wpisem na dokumentach uzgodnionych z dostawcą.

§ 14. 1. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

1) sprawdzenie kompletności wyników badań, w odniesieniu do zakresu badań wymienionego w świadectwie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;

2) sprawdzenie wykonania badań wymaganych w specyfikacji technicznej wyrobu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez przedstawiciela wojskowego w siedzibie jednostki badawczej lub miejscu badania wyrobu.

§ 15. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

1) weryfikacja danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, o której mowa w art. 9 ust. 12 ustawy, w odniesieniu do certyfikatu posiadanego przez dostawcę;

2) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 16. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy, przed wykonaniem czynności wskazanych w § 14 i 15, może wykonać czynności wymienione w § 12 pkt 1–8.

§ 17. 1. Jeżeli czynności, o których mowa w § 12, 14 i 15, nie potwierdzą danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, przedstawiciel wojskowy stwierdza ten fakt stosowną adnotacją na formularzu zgłoszenia wyrobu oraz weryfikuje postępowanie dostawcy w zakresie nadzorowania wyrobu.

2. Czynności przedstawiciela wojskowego, o których mowa w ust. 1, obejmują weryfikację:

1) zidentyfikowanych niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;

2) oznakowania i zabezpieczenia wyrobu w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie;

3) wyników przeprowadzonych przez dostawcę badań przyczyn powstania niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;

4) sposobu dokumentowania wyników podejmowanych przez dostawcę czynności dotyczących wyrobu niezgodnego ze specyfikacją techniczną.

3. Przedstawiciel wojskowy sporządza raport o niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną, jeżeli podejmowane przez dostawcę czynności nie spowodują, że wyrób będzie spełniał wymagania określone w specyfikacji technicznej, i przesyła go niezwłocznie zamawiającemu oraz dostawcy.

§ 18. Czynności dostawcy podczas przechowywania wyrobu oraz jego pakowania, zabezpieczania i wysyłki przedstawiciel wojskowy weryfikuje na podstawie stosowanych przez dostawcę kryteriów określonych w jego procedurach, uzgodnionych z przedstawicielem wojskowym dla tego wyrobu.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 marca 2007 r.

WZÓR PLANU NADZOROWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM WYROBU DO UŻYTKU

infoRgrafika

infoRgrafika


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1497), które weszło w życie z dniem 25 grudnia 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 marca 2007 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama