reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2014 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) zasadach związanych z opracowaniem zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;

2) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Zadania pisemne z egzaminu komorniczego mogą być opracowywane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. W przypadku opracowywania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

3. Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

4. Skompletowanie przez zdającego całości opracowanego zadania pisemnego następuje w czasie egzaminu komorniczego.

5. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu komorniczego przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych lub pisemnie.

6. Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu komorniczego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemną informację o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 8 i 9. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

7. W przypadku gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie.

8. Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

9. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

10. Zdający, opracowując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu opracowywania zadań i sporządzić pracę zawierającą opracowanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.”;

3) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 21 ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie danego dnia egzaminu komorniczego i informuje o sposobie odbioru od zdającego uprzednio skompletowanej pracy zawierającej opracowanie zadania pisemnego.”.

§ 2. [Terminy]

1. Do przeprowadzenia egzaminu komorniczego w 2015 r. nie mają zastosowania terminy określone w § 22a ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W 2015 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje zdającym informacje, o których mowa w § 22a ust. 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W 2015 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza termin złożenia przez zdającego pisemnej informacji oraz pisemnego oświadczenia wraz z deklaracją, o których mowa w § 22a ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowywaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji lub

2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowywaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544, z 2013 r. poz. 350, 829 i 1513, z 2014 r. poz. 993 i 1710 oraz z 2015 r. poz. 218.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama