reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 412), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 1649);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 828).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 1649), które stanowią:

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.”

„§ 2. Do upływu terminów określonych w § 19 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem pomoc finansowa może być udzielana na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia z życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 828), które stanowią:

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.”

„§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie pomocy de minimis stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wsparcie jest udzielane, pod warunkiem że wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony do wsparcia, uwzględni we wniosku o udzielenie wsparcia zmiany w zakresie pomocy de minimis wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.

3. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do pomocy de minimis udzielanej uczestnikom sieci kontrahentów od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez koordynatora sieci kontrahentów, z którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowę o udzielenie wsparcia przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 268)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
1)

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach następujących działań ósmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013:

1) 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;

2) 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:

1) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

3. Pomoc finansowa nie może być:

1) udzielona przedsiębiorcy spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

4. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

5. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 2. 1. Wsparcie w ramach działań:

1) 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;

2) 8. 2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B:

a) dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy określone w § 12 w zakresie wydatków, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 i 9–12,

b) dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy określone w § 13,

c) dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców lub średnich przedsiębiorców wchodzących w skład sieci kontrahentów określone w § 14

– stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).3)

2. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie inwestycji, o których mowa w § 12, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)4), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”.

3. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie szkoleń, o których mowa w § 12, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 4).

4. Wsparcie w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie doradztwa, o którym mowa w § 12, stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 4).

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) B2B (Business-to-Business) – należy przez to rozumieć relację usługową między przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorstwami;

2) dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć dzień złożenia wniosku o płatność końcową;

3) e-usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:

a) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,

b) usług telekomunikacyjnych,

c) dostawy następujących towarów i świadczenia następujących usług:

– towarów, w których przypadku zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,

– przenośnych informatycznych nośników danych,

– materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,

– nagrań dźwiękowych na analogowych lub informatycznych nośnikach danych,

– nagrań audio-wideo na analogowych lub informatycznych nośnikach danych,

– gier komputerowych na informatycznych nośnikach danych,

– usług świadczonych przez usługodawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– usług edukacyjnych, w których ramach treść kursu jest przekazywana przez nauczyciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,

– centrów wsparcia telefonicznego,

– usług edukacyjnych świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,

– konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,

– usług telefonicznych z elementem wideo,

– dostępu do sieci Internet,

– usług telefonicznych świadczonych przez Internet;

4) intensywności wsparcia – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

5) leasingu – należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, włączonych do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);

6) inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

7) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji4);

8) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji 4);

9) produkcie cyfrowym – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub dokumenty elektroniczne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej lub publicznej;

10) systemach teleinformatycznych – należy przez to rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

11) szkoleniu specjalistycznym – należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji 4);

12) środkach trwałych – należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.5));

13) usłudze hostingu – należy przez to rozumieć udostępnianie klientowi zasobów sprzętu teleinformatycznego za pomocą sieci Internet;

14) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w pkt 12;

15) wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem – należy przez to rozumieć wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 2, § 9 ust. 2 oraz § 14, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

2. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

§ 4. 1. Agencja może udzielić wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na świadczeniu co najmniej jednej e-usługi, przy czym projekt ten może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednokrotnie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia:

a) nie później niż przed upływem roku od dnia:

– uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

– rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

b) po upływie roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

– uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

– rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem że województwo, w którym ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 17 ust. 2;

3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 3;

4) zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia złożył oświadczenie, że w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do 3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu nie jest ani nie będzie kontrolowany przez przedsiębiorcę działającego na rynku właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184);

6) złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu;

7) złożył oświadczenie, że nie uzyskał pomocy finansowej z regionalnego programu operacyjnego na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie wpływa na możliwość wprowadzania w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie świadczonych usług i ich głównych odbiorców.

§ 5. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może być udzielone na działalność gospodarczą:

1)6) prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1);

2) związaną z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa;

3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa, jeżeli:

a) wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości tych produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

b) przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

4) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady nr 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24).

2. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może być udzielone:

1) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;

2) na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych;

3) na projekty polegające na obrocie handlowym produktami.

3.7) Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

4.8) Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 3, przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§ 6. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 ust. 1, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3, do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez 2 lata. Do okresu 2 lat nie wlicza się okresu ponoszenia wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi;

2) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

3) zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług translacyjnych i innych usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 20 000 zł;

4) pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, prawnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–3 i 5–11;

5) promocję wdrożonych rozwiązań dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

7) zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 12;

8) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

9) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

10) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

11) zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–10.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 7. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

§ 8. 1. Wielkość wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł.

2. Kwota wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie może przekroczyć 600 000 zł.

3. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest osobą fizyczną i w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat,

2) ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 zł

– wielkość wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wspólników spółki cywilnej kryterium wieku, o którym mowa w pkt 1, powinno być spełnione przez każdego wspólnika.

4. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca otrzymujący wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest zobowiązany do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem.

Rozdział 3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

§ 9. 1. Agencja może udzielić wsparcia z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonuje inwestycji;

3) zobowiąże się, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami;

4) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 9;

5) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu modernizacja, wymiana przestarzałych instalacji, oprogramowania lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

3. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie wpływa na możliwość wprowadzania w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie wdrożonych rozwiązań B2B.

4. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

§ 10. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 9, do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez 2 lata. Do okresu 2 lat nie wlicza się okresu ponoszenia wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 9.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

d) w okresie 7 lat poprzedzających dzień nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;

2) nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B;

3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

4) zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości gruntowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 12;

5) modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych, niezbędną do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;

6) nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8) zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi;

9) zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do wysokości 20% wydatków, o których mowa w pkt 1–7;

10) promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;

11) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

13) zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–12, w tym wydatki na:

a) zatrudnienie wykładowców,

b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,

c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją szkolenia,

d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji szkolenia,

e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją szkolenia,

f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a–e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 11. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w § 12 albo zgodnie z warunkami określonymi w § 13.

§ 12. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na inwestycje, szkolenia lub doradztwo, nie może być udzielone na działalność:

1) związaną z produkcją podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji 4);

2) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji4), w przypadkach gdy:

a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

3) prowadzoną w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

4) prowadzoną w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej9);

5) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4;

6) prowadzoną w sektorze budownictwa okrętowego.

2.10) Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków związanych z modernizacją środków trwałych, zakupem ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, promocją wdrożonych rozwiązań, w tym informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie, obsługą instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4.

3. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków związanych z modernizacją środków trwałych, zakupem ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu, promocją wdrożonych rozwiązań, w tym informacją o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie, obsługą instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, jest udzielane do wysokości 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w tym zakresie.

4. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na inwestycje podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 4).

5. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na szkolenia podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji 4).

6. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w części dotyczącej wydatków na doradztwo podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji 4).

7. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

8. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 10 ust. 2:

1) pkt 1–4 i 6–7, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 4);

2) pkt 5 i 9–12 będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) pkt 8, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 4);

4) pkt 13, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji 4).

9. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na inwestycje, z zastrzeżeniem ust. 10, nie może przekroczyć:

1) 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 50% dla średnich przedsiębiorców i 60% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 40% dla średnich przedsiębiorców i 50% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

10. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu intensywność wsparcia, określoną w ust. 9, obniża się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

11. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

12. W przypadku projektu realizowanego w kilku lokalizacjach objętych różną intensywnością wsparcia maksymalną dopuszczalną intensywnością wsparcia w części dotyczącej wydatków na inwestycje, jest pułap określony dla tej lokalizacji projektu, w której intensywność wsparcia jest najniższa.

13. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na szkolenia specjalistyczne nie może przekroczyć 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

14. Intensywność wsparcia, o której mowa w ust. 13, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych;

2) 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

15. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

16. W przypadku gdy projekt, o którym mowa w § 9 ust. 1, stanowi element innego projektu spełniającego warunki określone w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji 4), maksymalną wartość wsparcia udzielanego na realizację projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 oraz z 2013 r. poz. 1540)11).

17. Kwota wsparcia na projekt, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie może być niższa niż 20 000 zł.

§ 13. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, może być udzielane w formie pomocy de minimis, do wysokości 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 10.

2.12) Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4.

3.12) Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

5. Kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 20 000 zł.

§ 14. 1. W przypadku dostępnej alokacji na realizację działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Agencja może udzielić koordynatorowi sieci kontrahentów wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w ramach sieci kontrahentów.

2. Przez sieć kontrahentów rozumie się grupę co najmniej trzech mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, zwanych dalej „uczestnikami sieci kontrahentów”, współpracujących ze sobą na podstawie umowy współpracy, przy czym umowa ta określa warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone koordynatorowi sieci kontrahentów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą;

2) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) udokumentuje pełnienie roli koordynatora sieci kontrahentów, w ramach której występuje o wsparcie;

4) jest uczestnikiem sieci kontrahentów, o której mowa w pkt 3;

5) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 9;

6) dokonuje inwestycji;

7) zobowiąże się:

a) do przekazania wsparcia uczestnikom sieci kontrahentów, proporcjonalnie do ponoszonych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

b) do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym modernizacja, wymiana przestarzałych instalacji, oprogramowania lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu; przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się,

c) do utrzymania sieci kontrahentów przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

d) że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami;

8) przedstawi zobowiązania uczestników sieci kontrahentów do utrzymania trwałości inwestycji, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym modernizacja, wymiana przestarzałych instalacji, oprogramowania lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji; przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone koordynatorowi sieci kontrahentów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca;

2) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) udokumentuje pełnienie roli koordynatora sieci kontrahentów, w której ramach występuje o wsparcie;

4) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

5) zobowiąże się:

a) do przekazania uczestnikom sieci kontrahentów całkowitej kwoty wsparcia proporcjonalnie do ponoszonych przez nich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

b) do utrzymania sieci kontrahentów przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

c) że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami;

6) przedstawi zobowiązania uczestników sieci kontrahentów do utrzymania trwałości inwestycji, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym modernizacja, wymiana przestarzałych instalacji, oprogramowania lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji; przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się.

5. W ramach sieci kontrahentów pomoc de minimis może uzyskać wyłącznie mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca będący uczestnikiem sieci kontrahentów, który spełnia warunki, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2.

6. Uczestnicy sieci kontrahentów otrzymują pomoc de minimis proporcjonalnie do udziału w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 1.

7. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 1, dla koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą zalicza się wydatki, o których mowa w § 10 ust. 2.

8. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 1, dla uczestnika sieci kontrahentów zalicza się wydatki, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1–8 i 13.

9. Kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 200 000 euro na każdego mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę otrzymującego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów.

10. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielane w formie pomocy de minimis, do wysokości 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

11. Pomoc de minimis udzielana uczestnikom sieci kontrahentów zmniejsza wartość pomocy de minimis udzielonej koordynatorowi sieci kontrahentów.

12.13) Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4.

13.13) Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone jednemu mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

14. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy lub średniemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

15. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej koordynatorowi sieci kontrahentów będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą wydaje Agencja.

16. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej uczestnikom sieci kontrahentów wydaje koordynator sieci kontrahentów.

§ 15. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca otrzymujący wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, zapewnia finansowanie projektu w części nieobjętej wsparciem ze środków własnych pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna.

§ 16. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 euro na dzień udzielania wsparcia.

Rozdział 4

Tryb udzielania wsparcia na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej

§ 17. 1. Agencja, w celu wyłonienia projektów do wsparcia, ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;

3) województwa, w których Agencja udziela wsparcia w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;

4) kwotę środków przeznaczonych na wsparcie projektów;

5) poziom wsparcia projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

6) maksymalną kwotę wsparcia projektu, o ile została ona ustalona;

7) kryteria wyboru projektów;

8) termin rozstrzygnięcia konkursu;

9) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

10) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;

11) wzór umowy o udzielenie wsparcia;

12) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.

3. Agencja w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1–4 oraz adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.

4. Agencja udziela wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów.

5. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.

§ 18. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30–30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 19.14) 1. Pomoc finansowa może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji4), z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji4).

2.15) Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956, z 2009 r. Nr 21, poz. 115, z 2010 r. Nr 105, poz. 666 oraz z 2012 r. poz. 350).

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia16).


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

3) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 828), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

4) Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych. Okres obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 został przedłużony do dnia 30 czerwca 2014 r. zgodnie z Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013, str. 1).

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 oraz z 2013 r. poz. 1540) zgodnie z § 9 obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. poz. 1649), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2013 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama