reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, zwane dalej „podręcznikami”;

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników;

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

§ 2. [Podręcznik]

Podręcznik:

1) jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:

a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

b) jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,

d) ma logiczną konstrukcję;

2) zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych;

3) zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;

4) zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

5) ma przejrzystą szatę graficzną;

6) umożliwia uczniom osiągnięcie efektów kształcenia opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;

7) umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

§ 3. [Podręcznik w postaci elektronicznej]

1. Podręcznik w postaci elektronicznej może być zamieszczony na informatycznym nośniku danych lub udostępniony w sieci Internet.

2. Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera:

1) opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;

2) system pomocy zawierający opis użytkowania podręcznika;

3) mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;

4) opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe;

5) jednoznaczne i unikalne tytuły i śródtytuły;

6) oznaczenia języka treści;

7) poprawne semantycznie struktury;

8) wyraźnie oddzielone akapity tekstu i wyraźne odstępy pomiędzy elementami aktywnymi;

9) możliwość zmiany wielkości czcionki bez zmiany układu treści;

10) teksty alternatywne dla elementów nietekstowych;

11) napisy dla niesłyszących;

12) etykiety dla elementów interaktywnych;

13) instrukcje i komunikaty, które nie zależą wyłącznie od jednej charakterystyki zmysłowej, takiej jak dźwięk, kolor, kształt lub lokalizacja wizualna;

14) możliwość obsługi nawigacji oraz elementów interaktywnych za pomocą klawiatury.

3. Podręcznik w postaci elektronicznej nie zawiera elementów migoczących częściej niż trzy razy na sekundę.

§ 4. [Podręczniki nie podlegające dopuszczeniu do użytku szkolnego]

Dopuszczeniu do użytku szkolnego nie podlegają podręczniki do przedmiotów realizowanych w ramach:

1) zajęć uzupełniających w ramach specjalności zawodowej – w przypadku szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) modułów zajęć rozszerzających do wyboru – w przypadku szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

3) modułów zajęć uzupełniających do wyboru – w przypadku ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, policealnej szkoły plastycznej, ogólnokształcącej szkoły baletowej i szkoły sztuki tańca.

§ 5. [Warunki dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego]

1. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców z listy, o której mowa w § 10 ust. 1, w tym:

1) dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego;

2) jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

2. W przypadku podręcznika w postaci elektronicznej opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 3 ust. 2 i 3.

3. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę koncepcji podręcznika wydawanego w częściach, o której mowa w § 6 ust. 4, z uwzględnieniem rozkładu treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika.

§ 6. [Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika]

1. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwany dalej „wnioskiem”, określa:

1) typ szkoły artystycznej, etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych artystycznych, nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, autora lub autorów podręcznika, tytuł podręcznika i rok jego wydania;

2) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznika.

2. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach wniosek dotyczy danej części podręcznika.

3. Do wniosku dołącza się:

1) cztery egzemplarze przygotowanego do publikacji poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierającego materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki, a w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – cztery egzemplarze poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika zamieszczone na informatycznych nośnikach danych lub informację o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu do tego podręcznika – jeżeli podręcznik jest udostępniony w sieci Internet;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, zwanego dalej „wnioskodawcą”, że:

a) posiada autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem,

b) nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

3) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 15.

4. W przypadku gdy wniosek dotyczy podręcznika wydawanego w częściach, do wniosku dołącza się również koncepcję opracowania podręcznika, zawierającą informację o planowanej liczbie części podręcznika wraz z rozkładem treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika oraz planowany termin złożenia wniosku albo wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego pozostałych części.

5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika lub zmienionej wersji części podręcznika wpisanej do wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego zawiera ponadto szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 7. [Wyznaczanie rzeczoznawców do sporządzenia opinii]

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, wskazuje rzeczoznawców do sporządzenia opinii, o których mowa w § 5.

2. W przypadku podręcznika w postaci papierowej minister przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki.

3. W przypadku podręcznika w postaci elektronicznej minister przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zamieszczony na informatycznym nośniku danych, a jeżeli podręcznik jest udostępniony w sieci Internet – informuje każdego ze wskazanych rzeczoznawców o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu.

4. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach minister przekazuje ponadto każdemu z rzeczoznawców wskazanych do sporządzenia opinii merytoryczno-dydaktycznej koncepcję opracowania podręcznika wydawanego w częściach, o której mowa w § 6 ust. 4, a w przypadku gdy część lub części składające się na podręcznik zostały już dopuszczone do użytku szkolnego – egzemplarze tych części podręcznika.

5. Rzeczoznawca sporządza opinię w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz podręcznika, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

6. W przypadku złożenia jednocześnie wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego co najmniej dwóch części podręcznika lub zmienionych wersji części podręcznika, rzeczoznawca sporządza opinie w terminie 45 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarze części podręcznika lub zmienionych wersji części podręcznika.

7. W przypadkach losowych, na wniosek rzeczoznawcy, minister może wyznaczyć dłuższy termin sporządzenia opinii, o których mowa w ust. 5 i 6.

§ 8. [Obowiązki rzeczoznawcy]

1. Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia warunki określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 4–6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz § 2 i 3. Opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, z zastrzeżeniem § 9.

2. W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o negatywnym zaopiniowaniu podręcznika, rzeczoznawca wskazuje warunki, określone odpowiednio w art. 22ao ust. 3 pkt 4–6 ustawy oraz § 2 i 3, których podręcznik nie spełnia, oraz uzasadnia swoją opinię.

3. W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca wskazuje wszystkie konieczne do wprowadzenia poprawki.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rzeczoznawca, po przedstawieniu mu poprawionego egzemplarza podręcznika, sporządza opinię końcową, stwierdzającą dokonanie wskazanych przez niego poprawek. Opinię końcową rzeczoznawca sporządza w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz poprawionego opracowania podręcznika.

5. Opinię o podręczniku, w tym opinię końcową, rzeczoznawca przekazuje ministrowi oraz wnioskodawcy.

§ 9. [Dodatkowa opinia rzeczoznawcy]

1. Minister może zwrócić się do rzeczoznawcy z listy, o której mowa w § 10 ust. 1, o sporządzenie dodatkowej opinii, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano opinie dotyczące tego samego zakresu zakończone różniącymi się stwierdzeniami.

2. Minister przekazuje rzeczoznawcy opinie, o których mowa w ust. 1, wraz z egzemplarzem ostatecznej wersji podręcznika.

3. Dodatkowa opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika. Dodatkową opinię rzeczoznawca sporządza w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz ostatecznej wersji podręcznika.

§ 10. [Lista rzeczoznawców]

1. Opinie dotyczące podręczników sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

2. Na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego mogą być wpisane osoby posiadające rekomendację specjalistycznej jednostki nadzoru, utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 5 ust. 3c ustawy, szkoły wyższej, jednostki naukowej lub instytucji kultury.

§ 11. [Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców]

Osoba zainteresowana wpisaniem na listę rzeczoznawców albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22ar ustawy, składa wniosek do ministra. Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

2) informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, artystycznej lub dydaktycznej;

3) rekomendację, o której mowa w § 10 ust. 2;

4) informację o posiadanych kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

5) oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie była ukarana karą dyscyplinarną;

6) oświadczenie osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;

7) zgodę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców – w przypadku wniosku składanego przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22ar ustawy.

§ 12. [Wpis podręcznika do wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego]

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego jest wpisywany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego prowadzonego przez ministra, ze wskazaniem odpowiednio:

1) autora lub autorów, tytułu podręcznika, a w przypadku publikacji – także wydawcy;

2) typu szkoły artystycznej, etapu edukacyjnego, rodzaju zajęć edukacyjnych artystycznych i nazwy zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony;

3) roku dopuszczenia;

4) rzeczoznawców, którzy sporządzili opinie o podręczniku.

§ 13. [Adnotacja od wydawcy w podręczniku]

1. Wydawca podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego zamieszcza w podręczniku adnotację o dopuszczeniu podręcznika do użytku szkolnego. Adnotacja zawiera informację o roku dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, imiona i nazwiska rzeczoznawców, którzy wydali pozytywne opinie o podręczniku, typ szkoły artystycznej, etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych artystycznych i nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony.

2. Adnotację, o której mowa w ust. 1, w przypadku kolejnego wydania podręcznika lub części podręcznika wydawca zamieszcza wyłącznie w niezmienionej wersji podręcznika lub części podręcznika w stosunku do wersji dopuszczonej do użytku szkolnego.

§ 14. [Przekazanie egzemplarza podręcznika ministrowi]

1. Wnioskodawca przekazuje ministrowi jeden egzemplarz podręcznika niezwłocznie po jego wydaniu.

2. Podmiot posiadający tytuł prawny do podręcznika informuje ministra o wyczerpaniu nakładu podręcznika, w przypadku gdy nie przewiduje się wznowienia wydania.

§ 15. [Opłata wnoszona przez wnioskodawcę]

1. Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnosi opłatę w wysokości 1500 zł.

2. W przypadku podręcznika wydawanego w częściach, zmienionej wersji podręcznika lub zmienionej wersji części podręcznika wysokość opłaty w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego każdej części podręcznika, każdej zmienionej wersji podręcznika albo każdej zmienionej wersji części podręcznika, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, wynosi 800 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi:

1) na wniosek, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o umorzenie postępowania o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, jeżeli wniosek został złożony przed wskazaniem przez ministra rzeczoznawców do sporządzenia opinii, zgodnie z § 7 ust. 1;

2) w przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wszczęcia postępowania o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

§ 16. [Odrębny wykaz podręczników]

Dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r., sporządza się odrębny wykaz.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 52, poz. 268).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama