reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, zwanego dalej „postępowaniem”.

2. Wykaz zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, do których stosuje się przepisy rozporządzenia, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) instytucji – oznacza to jednostkę organizacyjną, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny.

§ 3. [Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności]

1. Organ prowadzący postępowanie stwierdza konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności w postanowieniu wydanym w toku postępowania.

2. W postanowieniu określa się program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności dla poszczególnych wniosków na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę;

2) programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę;

3) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie;

4) okresu, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;

7) znajomości prawa polskiego oraz terminologii zawodowej w języku polskim niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego.

3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4. [Informacje zawarte w dokumentacji]

1. Organ prowadzący postępowanie przekazuje instytucji, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana również drogą elektroniczną lub za pomocą informatycznych nośników danych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 5. [Staż adaptacyjny]

Staż adaptacyjny odbywa się i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, dołącza dokument zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy.

2. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1, instytucja określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) warunki wynagradzania wnioskodawcy w przypadku odbywania stażu adaptacyjnego za wynagrodzeniem;

3) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny, nie krótszy niż czas trwania stażu adaptacyjnego wskazany w postanowieniu;

5) informację o obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

6) informację o proponowanym opiekunie stażu adaptacyjnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego doświadczenie w zawodzie, o którym mowa w § 7 ust. 2;

7) przewidywane koszty instytucji związane z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

3. Organ prowadzący postępowanie akceptuje wybór instytucji dokonany przez wnioskodawcę.

4. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie instytucji wskazanej przez wnioskodawcę z powodu niemożności zrealizowania programu stażu adaptacyjnego albo braku możliwości kontynuowania go w danej instytucji, wnioskodawca odbywa go w innej instytucji. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

§ 7. [Zadania opiekuna stażu adaptacyjnego]

1. Staż adaptacyjny odbywa się pod kierunkiem opiekuna stażu adaptacyjnego.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego jest wyznaczany na okres całego stażu adaptacyjnego przez kierownika instytucji w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie spośród osób posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie, którego dotyczy postępowanie.

3. Zadaniem opiekuna stażu adaptacyjnego jest pomoc wnioskodawcy w realizacji programu stażu adaptacyjnego oraz sporządzenie opinii o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

4. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić w przypadku:

1) braku możliwości dalszego sprawowania opieki nad wnioskodawcą;

2) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego o zwolnienie go z pełnionych obowiązków, złożonej nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

5. Zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego dokonuje kierownik instytucji, w której ten staż jest odbywany, w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie.

§ 8. [Czynności wykonywane w okresie stażu adaptacyjnego]

W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego instytucji;

2) realizuje program stażu;

3) prowadzi dziennik stażu w formie ustalonej przez organ prowadzący postępowanie.

§ 9. [Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego]

Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego sprawuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący postępowanie, w szczególności przez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę warunków odbywania stażu;

3) kontrolę obecności wnioskodawcy w instytucji w okresie stażu;

4) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

§ 10. [Zmiana instytucji, w której jest odbywany staż adaptacyjny]

1. Zmiana instytucji, w której jest odbywany staż adaptacyjny, może nastąpić na umotywowany wniosek wnioskodawcy, skierowany do organu prowadzącego postępowanie, nie później niż 6 miesięcy przed dniem zakończenia odbywania stażu adaptacyjnego.

2. Wnioskodawca przesyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości instytucji, w której dotychczas odbywał staż adaptacyjny.

3. Wnioskodawca wskazuje we wniosku instytucję, w której zamierza kontynuować staż adaptacyjny, oraz dołącza dokument, o którym mowa w § 6 ust. 1.

4. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny zasadności wniosku i o dokonanej ocenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku powiadamia wnioskodawcę, instytucję, w której dotychczas odbywał staż adaptacyjny, oraz instytucję, w której wnioskodawca zamierza go kontynuować.

5. Do wnioskodawcy i instytucji, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 6–8.

6. Instytucja, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż adaptacyjny, po otrzymaniu pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 4, reguluje zobowiązania finansowe z wnioskodawcą zgodnie z przepisami rozdziału 4, a następnie przekazuje instytucji, w której wnioskodawca zamierza kontynuować staż:

1) postanowienie wraz z dokumentacją, o których mowa w § 4 ust. 1;

2) dziennik stażu adaptacyjnego wraz z informacją o stopniu realizacji programu stażu, sporządzoną przez dotychczasowego opiekuna i zatwierdzoną przez kierownika instytucji lub wyznaczonego przez niego pracownika.

7. Instytucja, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż adaptacyjny, po otrzymaniu pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 4, przekazuje do organu prowadzącego postępowanie oraz do wiadomości instytucji, w której wnioskodawca zamierza kontynuować staż, szczegółowe rozliczenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez tę instytucję w związku z odbywaniem stażu.

§ 11. [Termin przekazania opinii do organu prowadzącego postępowanie]

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę instytucja przekazuje do organu prowadzącego postępowanie opinię, o której mowa w § 7 ust. 3, zatwierdzoną przez kierownika tej instytucji lub wyznaczonego przez niego pracownika wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego oraz szczegółowym rozliczeniem rzeczywistych kosztów poniesionych przez instytucję w związku z odbywaniem stażu.

§ 12. [Zaliczenie stażu adaptacyjnego]

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje zaliczenia stażu adaptacyjnego na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 7 ust. 3.

2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie powołuje zespół składający się co najmniej z 3, lecz nie więcej niż 5 osób, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu stażu adaptacyjnego, zwany dalej „zespołem”.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) opinii, o której mowa w § 7 ust. 3;

2) dziennika stażu adaptacyjnego potwierdzającego realizację programu.

4. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół, który zawiera imiona i nazwiska członków zespołu, uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu albo nieprzysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego, dokumentację, na podstawie której dokonano oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, oraz podpisy członków zespołu.

5. Zespół w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie protokół wraz z dokumentacją.

§ 13. [Termin przekazania oceny nabytych umiejętności]

Organ prowadzący postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wraz z dokumentacją przekazuje wnioskodawcy ocenę nabytych przez niego umiejętności.

§ 14. [Przedłużenie stażu adaptacyjnego]

1. W przypadku negatywnej oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności organ prowadzący postępowanie może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę tej oceny, przedłużyć staż adaptacyjny nie dłużej niż o połowę, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

2. W przypadku przedłużenia stażu adaptacyjnego przepisy § 6–13, § 20 i § 21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15. [Sposób przeprowadzania testu umiejętności]

1. Test umiejętności przeprowadza organ prowadzący postępowanie w następujących formach:

1) test pisemny składający się z nie więcej niż 80 pytań;

2) odpowiedź ustna na co najmniej 5 i nie więcej niż 10 pytań losowo wybranych przez wnioskodawcę;

3) test praktyczny – wykonanie zadań sprawdzających wybrane umiejętności z zakresu zawodu regulowanego.

2. W przypadku konieczności sprawdzenia umiejętności praktycznych organ prowadzący postępowanie może łączyć test praktyczny z testem pisemnym lub odpowiedzią ustną.

3. Liczbę pytań i zadania w ramach testu umiejętności określa organ prowadzący postępowanie.

4. Arkusze testu, pytania i zadania są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie przed rozpoczęciem testu umiejętności.

§ 16. [Zadania komisji egzaminacyjnej]

1. W celu przeprowadzenia testu umiejętności organ prowadzący postępowanie powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, składającą się co najmniej z 3, lecz nie więcej niż 5 osób, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie objętym danym zawodem regulowanym.

2. Do zadań komisji należy:

1) przygotowanie testu umiejętności;

2) przeprowadzenie testu umiejętności;

3) dokonanie oceny wyniku testu umiejętności;

4) sporządzenie protokołu;

5) powiadomienie wnioskodawcy o miejscu i terminie ogłoszenia wyniku testu umiejętności.

3. Organ prowadzący postępowanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności, określa miejsce i termin jego przeprowadzenia.

4. Organ prowadzący postępowanie powiadamia wnioskodawcę o miejscu, terminie i formie testu umiejętności co najmniej 30 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

5. Czas trwania testu umiejętności nie może przekroczyć 360 minut.

6. Test umiejętności w formie, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 2, jest oceniany w systemie punktowym. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie wnioskodawca uzyskuje 1 punkt.

7. Za pozytywny uznaje się wynik testu umiejętności w formie, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 2, w którym wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% ogólnej liczby punktów.

8. Test umiejętności w formie, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli za takim wynikiem opowie się co najmniej połowa składu komisji.

9. Za pozytywny uznaje się wynik testu umiejętności, jeżeli wnioskodawca uzyskał pozytywny wynik testu przeprowadzonego w formie ustalonej przez organ prowadzący postępowanie.

§ 17. [Protokół z przeprowadzonego testu umiejętności]

1. Z przeprowadzonego testu umiejętności komisja sporządza protokół.

2. Protokół zawiera imiona i nazwiska członków komisji, informację o czasie rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu umiejętności, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w trakcie przeprowadzania testu, dokumentację i wynik przeprowadzonego testu oraz podpisy członków komisji.

3. Komisja w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie protokół wraz z dokumentacją.

§ 18. [Informacja o wyniku przeprowadzonego testu umiejętności]

1. Organ prowadzący postępowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wraz z dokumentacją przekazuje wnioskodawcy informację o wyniku przeprowadzonego testu umiejętności.

2. Wnioskodawcy, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, przysługuje prawo:

1) wglądu do testu;

2) do powtórnego jednokrotnego przystąpienia do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jego wyniku.

3. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 15–17 i § 18 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Odstąpienie od testu umiejętności]

1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny uznaje się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku o przeprowadzenie tego testu, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. Organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu umiejętności, jeżeli nieobecność wnioskodawcy została usprawiedliwiona w sposób przewidziany w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

4. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje organ prowadzący postępowanie, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

5. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu umiejętności z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ponownego przystąpienia do testu.

Rozdział 4

Sposób ustalania kosztów stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

§ 20. [Opłata za odbycie stażu]

1. Wnioskodawca przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnosi opłatę z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.

2. Kwota opłaty jest wpłacana jednorazowo lub na wniosek wnioskodawcy w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

3. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego są wyliczane wstępnie przez organ prowadzący postępowanie na podstawie kosztów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 7, z uwzględnieniem kosztów:

1) wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego,

2) nadzoru nad przebiegiem stażu adaptacyjnego,

3) zaliczenia stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 12,

4) organizacyjno-administracyjnych związanych ze stażem adaptacyjnym

– w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia stażu.

4. Ustalenie ostatecznej wysokości kosztów odbywania stażu adaptacyjnego następuje po zakończeniu stażu.

5. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego jest ustalana przez organ prowadzący postępowanie na dzień zakończenia stażu, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem, z uwzględnieniem:

1) rozliczenia, o którym mowa w § 10 ust. 7 oraz w § 11,

2) kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego,

3) kosztów nadzoru nad przebiegiem stażu adaptacyjnego,

4) kosztów zaliczenia stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 12,

5) kosztów organizacyjno-administracyjnych związanych ze stażem adaptacyjnym

– w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez organ prowadzący postępowanie opinii, o której mowa w § 7 ust. 3.

6. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego nie może przekroczyć 110% kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wyliczonych wstępnie.

7. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego jest wyższa od kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wyliczonych wstępnie, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie, w terminie 7 dni od dnia poinformowania wnioskodawcy o ostatecznej wysokości kosztów.

8. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu adaptacyjnego jest niższa od kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wyliczonych wstępnie, organ prowadzący postępowanie zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia poinformowania wnioskodawcy o ostatecznej wysokości kosztów.

9. Jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest jednostka budżetowa, to pokrywa ona wydatki związane ze stażem adaptacyjnym, wniesioną zaś przez wnioskodawcę opłatę odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.

10. Przed przystąpieniem do stażu adaptacyjnego wnioskodawca okazuje dowód wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, lub dowód wniesienia pierwszej raty w przypadku, gdy opłata jest wpłacana w ratach.

§ 21. [Potrącenie z wynagrodzenia opłaty z tytułu kosztów odbywania stażu]

W przypadku odbywania stażu adaptacyjnego w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia.

§ 22. [Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności]

1. Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności jest ustalana każdorazowo przez organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia rzeczywistych kosztów w porozumieniu z komisją egzaminacyjną, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o jej wysokości nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, z uwzględnieniem kosztów:

1) przygotowania testu umiejętności;

2) przeprowadzenia i oceny testu umiejętności;

3) organizacyjno-administracyjnych związanych z testem umiejętności.

2. Wnioskodawca co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem przystąpienia do testu umiejętności wnosi jednorazową opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia testu na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.

3. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednostką budżetową, to pokrywa wydatki związane z przeprowadzeniem testu umiejętności, zaś opłatę wniesioną przez wnioskodawcę odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.

4. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 2.

§ 23. [Zwrot opłaty]

1. W przypadku odstąpienia od stażu adaptacyjnego lub nieprzystąpienia do testu umiejętności z przyczyn nieusprawiedliwionych opłata, o której mowa w § 20 i § 22, nie podlega zwrotowi.

2. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od odbywania stażu adaptacyjnego, wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez instytucję na przygotowanie albo przygotowanie i realizację stażu.

3. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od testu umiejętności w terminie 7 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu, wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez organ prowadzący postępowanie na przygotowanie testu umiejętności.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 591), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, które nie są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, umarza się, a wniesione przez wnioskodawcę opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności podlegają zwrotowi.

3. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych w brzmieniu dotychczasowym w:

1) dziale administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w pkt 1–28 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w pkt 1–13;

2) dziale administracji rządowej – gospodarka morska w pkt 16, 32 i 33 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej – gospodarka morska w pkt 4, 9 i 10;

3) dziale administracji rządowej – transport w pkt 1, 25 i 36 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej – transport w pkt 1, 14 i 21.

§ 25. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 591) w zakresie zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także gospodarka morska i transport.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 271)

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH

Dział administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:

1) architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej;

2) architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

3) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej;

4) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

5) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej;

6) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;

7) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

8) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

9) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej;

10) inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej;

11) inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

12) inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

13) inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

14) mistrz budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

15) mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

16) mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

17) rzeczoznawca majątkowy;

18) technik architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej;

19) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej;

20) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;

21) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

22) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

23) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej;

24) technik budowlany posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

25) technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

26) technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

27) technik instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Dział administracji rządowej – gospodarka morska:

1) kierownik prac podwodnych:

a) I klasy,

b) II klasy,

c) III klasy;

2) kucharz okrętowy;

3) nurek:

a) I klasy,

b) II klasy,

c) III klasy,

d) saturowany;

4) oficer mechanik w żegludze krajowej;

5) operator systemów nurkowych;

6) pilot morski;

7) rybak rybołówstwa morskiego;

8) starszy rybak rybołówstwa morskiego;

9) szyper 1 klasy żeglugi krajowej;

10) szyper 2 klasy żeglugi krajowej;

11) szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego;

12) szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego;

13) szyper żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego.

Dział administracji rządowej – transport:

1) automatyk;

2) bosman żeglugi śródlądowej;

3) diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów;

4) dróżnik przejazdowy;

5) dyżurny ruchu;

6) egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;

7) instruktor nauki jazdy;

8) instruktor techniki jazdy;

9) kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w zarobkowym transporcie drogowym;

10) kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym;

11) kierownik pociągu;

12) kierujący tramwajem (motorniczy);

13) konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

14) konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;

15) manewrowy;

16) marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej;

17) marynarz żeglugi śródlądowej;

18) maszynista;

19) maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

20) maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

21) maszynista (obsługujący) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;

22) mechanik statkowy żeglugi śródlądowej;

23) motorzysta żeglugi śródlądowej;

24) nastawniczy;

25) pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych;

26) prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe;

27) przewoźnik żeglugi śródlądowej;

28) rewident taboru;

29) rzeczoznawca samochodowy;

30) starszy marynarz żeglugi śródlądowej;

31) stermotorzysta żeglugi śródlądowej;

32) sternik żeglugi śródlądowej;

33) szyper żeglugi śródlądowej;

34) taksówkarz;

35) technik awionik;

36) technik mechanik lotniczy;

37) toromistrz;

38) ustawiacz;

39) zarządzający transportem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama