| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) zakres poszczególnych rodzajów ryzyka mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;

2) czynniki uwzględniane przy ocenie ryzyka.

§ 2. [Ryzyko budowy]

Ryzyko budowy obejmuje zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących, w szczególności związane:

1) z opóźnieniem w zakończeniu robót budowlanych;

2) z wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych;

3) ze wzrostem kosztów;

4) z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi;

5) z odkryciami archeologicznymi;

6) z warunkami meteorologicznymi;

7) z prowadzeniem sporów;

8) z wypadkami;

9) z protestami organizacji społecznych lub strajkami;

10) z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;

11) ze zmianą stanu środowiska naturalnego;

12) z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego;

13) z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;

14) z odbiorem technicznym środka trwałego;

15) z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej;

16) z podwykonawcami;

17) z niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów;

18) ze zmianą celów politycznych;

19) z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im;

20) z brakiem środków finansowych ze strony partnerów.

§ 3. [Ryzyko dostępności]

Ryzyko dostępności obejmuje zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w tej umowie, w szczególności związane:

1) z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług;

2) z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach;

3) z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami;

4) ze wzrostem kosztów;

5) ze zmianami technologicznymi;

6) z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;

7) z niewłaściwym utrzymaniem lub zarządzaniem;

8) ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia;

9) ze zmianami w zakresie własności elementów składników środka trwałego;

10) z podwykonawcami;

11) z warunkami meteorologicznymi;

12) z protestami organizacji społecznych lub strajkami;

13) z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.

§ 4. [Ryzyko popytu]

Ryzyko popytu obejmuje zmienność popytu na określone usługi w szczególności związaną:

1) ze zmianami cyklu koniunkturalnego;

2) ze zmianami demograficznymi;

3) ze zmianami cen;

4) z wystąpieniem konkurencji;

5) ze zmianami technologii;

6) z inflacją;

7) ze zmianami stóp procentowych;

8) ze zmianami kursu walut;

9) z warunkami meteorologicznymi;

10) z protestami organizacji społecznych lub strajkami;

11) z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.

§ 5. [Ocena ryzyka budowy]

Przy ocenie ryzyka budowy uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:

1) wysokość finansowego udziału podmiotu publicznego w kosztach inwestycyjnych na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;

2) charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;

3) sposób ujęcia nowego środka trwałego w księgach rachunkowych;

4) ustanowienie obciążeń na nieruchomościach gruntowych podmiotu publicznego, a także na wytworzonym nowym środku trwałym.

§ 6. [Ocena ryzyka dostępności]

Przy ocenie ryzyka dostępności uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:

1) oznaczenie w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym wskaźników dotyczących standardów ilościowych lub jakościowych świadczonych usług przez partnera prywatnego, od których uzależnione jest jego wynagrodzenie;

2) charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;

3) charakter i wysokość kar umownych z tytułu nieprzestrzegania przez partnera prywatnego standardów ilościowych lub jakościowych świadczonych usług na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;

4) wpływ partnera prywatnego na brak dostępności środka trwałego.

§ 7. [Ocena ryzyka popytu]

Przy ocenie ryzyka popytu uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:

1) charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;

2) wpływ podmiotu publicznego, lub innych podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na realizację przedsięwzięcia, na zmianę popytu.

§ 8. [Pozostałe czynniki wpływające na ocenę ryzyka]

Przy ocenie ryzyka budowy, ryzyka dostępności i ryzyka popytu uwzględnia się również czynniki takie jak:

1) wysokość zaciągniętych przez podmiot publiczny zobowiązań finansowych zapewniających pokrycie kosztów inwestycyjnych poniesionych przez partnera prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;

2) wysokość udzielonych przez podmiot publiczny gwarancji spłaty zadłużenia zaciągniętego przez partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia lub gwarancji zwrotu z zainwestowanego przez niego kapitału;

3) zasady końcowej alokacji środka trwałego i jego wartość na zakończenie okresu obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące:

a) stopnia, w jakim podmiot publiczny ma możliwość nabycia środka trwałego,

b) ceny nabycia środka trwałego przez podmiot publiczny;

4) zasady przedterminowego rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

5) zasady dotyczące zmian charakteru umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przyczyny tych zmian, w szczególności jeżeli zmiany te zmieniają podział ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 1342 oraz z 2014 r. poz. 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »