| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych

Na podstawie art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Likwidacja kancelarii komorniczej]

Przystępując do likwidacji kancelarii zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa, zastępca komornika przeprowadzający likwidację kancelarii, zwany dalej „likwidatorem”, sporządza spisy:

1) spraw zakończonych;

2) spraw niezakończonych;

3) urządzeń ewidencyjnych niezbędnych do prowadzenia spraw niezakończonych;

4) zbędnych urządzeń ewidencyjnych.

§ 2. [Przekazanie spraw niezakończonych komornikowi powołanemu w miejsce poprzedniego komornika]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zwanej dalej „ustawą”, likwidator przekazuje komornikowi powołanemu w miejsce zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa, sprawy niezakończone i urządzenia ewidencyjne niezbędne do prowadzenia spraw niezakończonych, wraz ze spisami, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

2. Z przekazania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują likwidator i komornik powołany w miejsce zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa.

§ 3. [Przekazanie przez likwidatora spraw niezakończonych prezesowi właściwego sądu apelacyjnego]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 27a ust. 2a ustawy, likwidator przekazuje prezesowi właściwego sądu apelacyjnego sprawy niezakończone i urządzenia ewidencyjne niezbędne do prowadzenia spraw niezakończonych, wraz ze spisami, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

2. Z przekazania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują likwidator i prezes właściwego sądu apelacyjnego.

§ 4. [Protokół z przekazania spraw niezakończonych i urządzeń ewidencyjnych niezbędnych do prowadzenia spraw niezakończonych]

1. Niezwłocznie po sporządzeniu spisów, o których mowa w § 2 i 3, likwidator przekazuje Krajowej Radzie Komorniczej akta spraw zakończonych i zbędne urządzenia ewidencyjne, wraz ze spisami, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4.

2. Z przekazania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują likwidator i Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

§ 5. [Rozdzielanie spraw niezakończonych pomiędzy komorników działających w rewirze likwidowanej kancelarii]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 27a ust. 2a ustawy, prezes właściwego sądu apelacyjnego w porozumieniu z prezesem właściwego sądu okręgowego rozdziela sprawy niezakończone pomiędzy komorników działających w rewirze, w którym działał zmarły albo odwołany komornik, albo komornik, którego powołanie wygasło z mocy prawa.

2. Jeżeli przy sądzie rejonowym, na skutek śmierci albo odwołania komornika, albo wygaśnięcia powołania komornika z mocy prawa, nie działa żaden komornik, prezes właściwego sądu apelacyjnego rozdziela sprawy niezakończone pomiędzy komorników działających w obszarze właściwości sądu okręgowego przełożonego nad sądem rejonowym, przy którym działał ten komornik.

3. Podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, prezes właściwego sądu apelacyjnego dokonuje, uwzględniając w szczególności stopień opanowania wpływu, zaległość i skuteczność w sprawach prowadzonych przez komorników w ostatnim okresie sprawozdawczym.

4. Prezes właściwego sądu apelacyjnego przekazuje komornikom, którzy otrzymali sprawy w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, urządzenia ewidencyjne i ich odpisy, niezbędne do prowadzenia spraw niezakończonych, wraz ze spisami, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 1 lub 2 oraz ust. 4, sporządza się protokół, który podpisują prezes właściwego sądu apelacyjnego i komornicy, którzy otrzymali sprawy w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2.

6. O dokonanym podziale prezes właściwego sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia likwidatora.

7. Komornik, który otrzymał sprawy w podziale, o którym mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie zawiadamia o tym wierzyciela oraz dłużnika.

§ 6. [Przekazanie komornikowi zaliczek na wydatki, opłaty oraz wszelkie pobrane i nierozchodowane sumy zgromadzone w likwidowanej kancelarii]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy, likwidator przekazuje komornikowi powołanemu w miejsce zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa, zaliczki na wydatki, opłaty oraz wszelkie pobrane i nierozchodowane sumy, zgromadzone na rachunku bankowym lub w kancelarii prowadzonej przez zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa.

2. Z przekazania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują likwidator i komornik powołany w miejsce zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa.

§ 7. [Przekazanie komornikom przejmującym niezakończone sprawy sum zgromadzonych w likwidowanej kancelarii]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 27a ust. 2a ustawy, likwidator przekazuje komornikom, którzy otrzymali sprawy w wyniku podziału, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, przypadające na każdą z tych spraw zaliczki na wydatki, opłaty oraz wszelkie pobrane i nierozchodowane sumy, zgromadzone na rachunku bankowym lub w kancelarii prowadzonej przez zmarłego albo odwołanego komornika, albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa.

2. Z przekazania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują likwidator i komornicy, którzy otrzymali sprawy w wyniku podziału, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2.

§ 8. [Zamknięcie rachunku bankowego prze likwidatora]

Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 lub § 7 ust. 1, likwidator zamyka rachunek bankowy i księgę pieniężną oraz anuluje kwitariusze przychodowe.

§ 9. [Sprawozdania i protokoły]

1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy, powinno zawierać w szczególności informacje o stanie kasy na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji oraz ewentualnie stwierdzonych niedoborach kasowych.

2. Protokoły, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 5, § 6 ust. 2, § 7 ust. 2, wraz ze spisami, o których mowa w § 1, stanowią załączniki do sprawozdania, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2015 r.2)

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544, z 2013 r. poz. 829 i 1513, z 2014 r. poz. 993 i 1710 oraz z 2015 r. poz. 218.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 261), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1710).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »