| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

Na podstawie art. 47 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu oraz zasady udzielania pomocy przy ochronie tych lokali.

§ 2. [Zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu]

W celu zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu konsul, nie później niż 14 dni przed dniem wyborów, informuje właściwy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego organ państwa przyjmującego działający na obszarze właściwości terytorialnej konsula o organizowanych wyborach oraz umiejscowieniu siedzib lokali wyborczych i zwraca się z prośbą do tego organu o udzielenie pomocy przy ochronie lokali wyborczych na wypadek wystąpienia przerwy w głosowaniu.

§ 3. [Wyposażenie obiektu i pomieszczeń]

1. Konsul zapewnia, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego takie jak ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

2. Konsul uzgadnia z administratorem pomieszczeń, w których usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w dyspozycji administratora. W przypadku braku takiej możliwości konsul upewnia się, że do dyspozycji przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej oraz jego zastępcy pozostają inne środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z konsulem, w tym telefony komórkowe.

3. Na wypadek przerwy w głosowaniu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej i jego zastępcy udostępnia się numer telefonu wykorzystywany przez konsula.

4. Konsul prowadzi wykaz wykorzystywanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i ich zastępców numerów telefonów lub innych dostępnych środków łączności.

§ 4. [Zabezpieczenie lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu]

1. W czasie przerwy w głosowaniu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej bądź jego zastępca zabezpieczają drzwi i okna pomieszczenia lokalu wyborczego, w którym odbywa się głosowanie, w sposób uniemożliwiający dostanie się do niego osób postronnych oraz opieczętowują je pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

2. W czasie przerwy w głosowaniu w lokalu wyborczym znajdującym się poza siedzibą przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego co najmniej dwóch członków obwodowej komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący bądź jego zastępca, dokonuje okresowej kontroli stanu zabezpieczenia lokalu wyborczego oraz stanu opieczętowania.

3. O każdej przerwie w głosowaniu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej bądź jego zastępca niezwłocznie zawiadamiają konsula z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

4. Konsul zawiadamia organ państwa przyjmującego właściwy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego o przerwie w głosowaniu zarządzonej przez daną obwodową komisję wyborczą i zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy przy ochronie lokalu wyborczego w czasie tej przerwy.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »