reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony,

sporządzony w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 czerwca 2012 r. w Brukseli został sporządzony Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ
W SPRAWIE OBAW NARODU IRLANDZKIEGO
CO DO TRAKTATU Z LIZBONY

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

dalej zwane „WYSOKIMI UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI”,

PRZYPOMINAJĄC decyzję szefów państw lub rządów 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony;

PRZYPOMINAJĄC oświadczenie szefów państw lub rządów zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r. głoszące, że w momencie zawierania kolejnego traktatu o przystąpieniu zamieszczą oni przepisy tej decyzji w protokole, który zostanie dołączony – zgodnie z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi reprezentowanych przez nich państw – do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

ODNOTOWUJĄC podpisanie przez Wysokie Umawiające się Strony Traktatu między Wysokimi Umawiającymi się Stronami a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

UZGODNIŁY następujące postanowienia, które zostają dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

TYTUŁ I

PRAWO DO ŻYCIA, RODZINA I EDUKACJA

ARTYKUŁ 1 [Ochrona prawa do życia, rodziny i praw w zakresie edukacji]

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony nadających moc prawną Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej ani żadne z postanowień tego Traktatu dotyczących obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w żaden sposób nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania postanowień konstytucji Irlandii dotyczących ochrony prawa do życia zawartych w artykułach 40.3.1, 40.3.2 i 40.3.3, dotyczących ochrony rodziny zawartych w artykule 41 oraz dotyczących ochrony praw w zakresie edukacji zawartych w artykułach 42, 44.2.4 i 44.2.5.

TYTUŁ II

PODATKI

ARTYKUŁ 2 [Opodatkowanie]

Żadne z postanowień Traktatu z Lizbony w żaden sposób nie zmienia – w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego – zakresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji.

TYTUŁ III

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA

ARTYKUŁ 3 [Bezpieczeństwo i obrona]

W swoich działaniach na arenie międzynarodowej Unia kieruje się zasadami demokracji, państwa prawa, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektuje zasady Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego.

Unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest integralną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i zapewnia Unii zdolność operacyjną do podejmowania misji poza Unią w celu utrzymywania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

Pozostaje ona bez uszczerbku dla polityki bezpieczeństwa i obrony każdego z Państw Członkowskich, w tym Irlandii, oraz nie narusza zobowiązań żadnego z Państw Członkowskich.

Traktat z Lizbony nie wpływa na tradycyjną irlandzką politykę neutralności wojskowej ani jej nie narusza.

Od Państw Członkowskich – w tym Irlandii, działającej w duchu solidarności i bez uszczerbku dla jej tradycyjnej polityki neutralności wojskowej – zależeć będzie, jak określą charakter pomocy lub wsparcia dla Państwa Członkowskiego, będącego przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą agresji zbrojnej na swoim terytorium.

Wszelkie decyzje o zorganizowaniu wspólnej obrony będą wymagać jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej. Państwa Członkowskie, w tym Irlandia, podejmą decyzję – zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi – czy stworzyć wspólną obronę.

Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie wpływa na stanowisko ani politykę żadnego innego Państwa Członkowskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, ani takiego stanowiska i takiej polityki nie narusza.

Każde Państwo Członkowskie podejmie decyzję – zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestniczyć w stałej współpracy strukturalnej lub w pracach Europejskiej Agencji Obrony.

Traktat z Lizbony nie przewiduje utworzenia armii europejskiej ani poboru do jakiejkolwiek formacji wojskowej.

Nie wpływa on na prawo Irlandii ani żadnego innego Państwa Członkowskiego do określenia charakteru i zakresu swoich wydatków na obronę i bezpieczeństwo oraz do określenia charakteru swoich zdolności obronnych.

Irlandia lub każde inne Państwo Członkowskie podejmą decyzję – zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestniczyć w określonej operacji wojskowej.

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 4 [Wejście w życie]

Niniejszy Protokół pozostaje otwarty do podpisu przez Wysokie Umawiające się Strony do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony oraz – w przypadku gdy nie wejdzie on w życie przed datą przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej – przez Republikę Chorwacji, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Rządowi Republiki Włoskiej.

Niniejszy Protokół wchodzi w życie, o ile to możliwe, w dniu 30 czerwca 2013 roku, pod warunkiem że złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub, jeżeli nie zostaną one złożone w tym terminie, pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Państwo Członkowskie, które jako ostatnie dopełni tej formalności.

ARTYKUŁ 5 [Przyjęcie Protokołu]

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne. Zostaje on złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem każdemu z rządów pozostałych Państw Członkowskich.

Gdy niniejszy Protokół stanie się wiążący dla Republiki Chorwacji zgodnie z artykułem 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji, tekst niniejszego Protokołu w języku chorwackim, który będzie na równi autentyczny, jak teksty w językach, o których mowa w akapicie pierwszym, zostanie złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem każdemu z rządów pozostałych Państw Członkowskich.

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Protokołem.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lipca 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama