reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 192), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2014 r. poz. 26).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2014 r. poz. 26), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lutego 2015 r. (poz. 320)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika;

2) wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;

3) wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika.

§ 2. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT oraz pojazdu MEMU.

§ 3. 1. Na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na okres nie dłuższy niż wskazany w ADR, licząc od daty badania technicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.

2. W przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia badania pojazdu MEMU lub cysterny, w tym także elementów pojazdu-baterii w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, termin ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż termin badania, określony odpowiednio w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)2) sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

2) sporządzony przez Transportowy Dozór Techniczny protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;

3) potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.3)), oraz opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;

4) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

5) kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu.

4. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

2) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

3) w przypadku cystern również protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że cysterny spełniają wymagania określone w ADR, sporządzony przez Wojskowy Dozór Techniczny oraz decyzję dopuszczającą cysternę do eksploatacji.

§ 4. 1. Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przedłuża się na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, albo dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

2) oryginał świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o przedłużenie ważności którego wnioskodawca występuje.

§ 5. 1. W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2.

3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR niebieski odcisk stempla o treści „WTÓRNIK”.

§ 6. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim. Punkt 11 „Uwagi” wypełnia się również w języku angielskim.

2. W świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR wydawanym dla pojazdu-cysterny napełnianej podciśnieniowo, przeznaczonej do przewozu odpadów, w punkcie 11 „Uwagi” zamieszcza się uwagę: „pojazd-cysterna napełniana podciśnieniowo do przewozu odpadów / vacuum-operated waste tank-vehicle”.

§ 8. 1. Ustala się opłatę za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz przedłużenie jego ważności w wysokości 150 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

2. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR w wysokości 20 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2014 r. poz. 26), które weszło w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 822.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z 2005 r. Nr 187, poz. 1572 oraz z 2010 r. Nr 137, poz. 917), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lutego 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama