reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości,

podpisana w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 9 lipca 2010 r. w Dubrowniku została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Chorwacji

o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chorwacji, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

– w duchu przyjaznych stosunków panujących między obydwoma Państwami,

– w celu zwiększenia współpracy między Umawiającymi się Stronami,

– wyrażając obopólną wolę skutecznego działania w ramach zapobiegania międzynarodowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania międzynarodowej przestępczości,

– mając na celu skuteczniejszą walkę z międzynarodową przestępczością przez harmonizację działań,

uzgodniły, co następuje:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot Umowy i właściwe organy [Przedmiot Umowy i właściwe organy]

1. Umawiające się Strony wzmacniają współpracę w eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego, a także w zwalczaniu przestępczości i wykrywaniu sprawców przestępstw.

2. Właściwymi organami Umawiających się Stron do wykonywania niniejszej Umowy są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Komendant Główny Policji,

f) Komendant Główny Straży Granicznej,

g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

– po stronie Republiki Chorwacji:

a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji jako centralny organ krajowy wraz z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostki policji w ramach swoich kompetencji;

b) Ministerstwo Finansów – Urząd Celny.

3. Umawiające się Strony informują się bezzwłocznie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazw organów, o których mowa w ustępie 2.

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE POSTANOWIENIA O WSPÓŁPRACY

Artykuł 2

Współpraca na wniosek [Współpraca na wniosek]

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sobie wzajemnie udzielać pomocy w eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego oraz w zwalczaniu przestępczości i wykrywaniu sprawców przestępstw na podstawie wniosku.

2. W szczególnych sytuacjach właściwe organy Umawiających się Stron będą podejmować działania także bez wniosku, jeżeli na podstawie ustalonych faktów mogą zasadnie podejrzewać że informacje są potrzebne do wyeliminowania konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego lub do zwalczania przestępczości i wykrywania sprawców przestępstw, lub mogą doprowadzić do wniesienia wniosku o pomoc.

3. Wniosek o pomoc składany jest w zasadzie drogą pisemną, oprócz pilnych sytuacji kiedy wniosek może być złożony także drogą ustną. W tym wypadku formalny pisemny wniosek złożony będzie niezwłocznie.

4. Wniosek przekazany organowi niewłaściwemu przekazany będzie niezwłocznie właściwemu organowi Umawiającej się Strony.

5. Współpraca, o której mowa w ustępie 1 i 2, może w szczególności polegać na przekazywaniu informacji dotyczących:

a) sprawców przestępstw i powiązań przestępczych między nimi,

b) organizacji grup przestępczych oraz metod ich działania,

c) charakterystycznych zachowań poszczególnych sprawców i grup sprawców,

d) istotnych okoliczności sprawy, w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

e) naruszonych przepisów prawa karnego,

f) podjętych działań i ich wyniku,

g) identyfikacji właścicieli, posiadaczy i osób kierujących pojazdami lub jednostkami pływającymi,

h) uprawnień do prowadzenia pojazdów lub jednostek pływających,

i) miejsca zamieszkiwania lub pobytu,

j) abonentów lub użytkowników sieci telekomunikacyjnych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych,

k) identyfikacji osób,

I) pochodzenia rzeczy i towarów,

m) posiadania lub własności nieruchomości, ruchomości oraz papierów wartościowych,

n) prowadzenia poszukiwań osób lub rzeczy,

o) czynności operacyjno-rozpoznawczych,

p) możliwości złożenia zeznań przez świadka,

r) metod ochrony świadków.

Artykuł 3

Szkolenie i doskonalenie zawodowe [Szkolenie i doskonalenie zawodowe]

Właściwe organy Umawiających się Stron współpracują w sferze szkolenia i doskonalenia zawodowego, w szczególności przez:

a) wymianę planów i programów szkoleń,

b) wspólne seminaria i ćwiczenia, a także wymianę wykładowców oraz ekspertów,

c) udział w ćwiczeniach oraz w charakterze obserwatorów w innych działaniach podejmowanych przez właściwe organy Umawiających się Stron,

d) uczestnictwo w innych formach doskonalenia zawodowego,

e) wspólne spotkania robocze.

ROZDZIAŁ III

Specjalne formy współpracy

Artykuł 4

Przesyłka niejawnie nadzorowana [Przesyłka niejawnie nadzorowana]

1. W przypadkach określonych w przepisach prawa wewnętrznego Umawiających się Stron, właściwy organ Umawiającej się Strony może wystąpić do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony z wnioskiem o niejawne nadzorowanie przywozu, wywozu i przewozu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia. Przedmiotami tymi mogą być w szczególności środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, broń, materiały wybuchowe, fałszywe środki płatnicze i papiery wartościowe. Umawiająca się Strona wezwana może odmówić lub ograniczyć zgodę na niejawne nadzorowanie przesyłki, zwłaszcza gdy wiąże się to ze szczególnym ryzykiem dla osób uczestniczących w przedsięwzięciu lub zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego.

2. W celu uniknięcia przerw w nadzorze przesyłki Umawiająca się Strona wezwana przejmuje nadzór nad przesyłką w chwili przekroczenia granicy lub w innym uzgodnionym miejscu. Strona ta zapewnia dalszy ciągły nadzór nad przesyłką w taki sposób, aby istniała w każdym czasie możliwość jej przejęcia i zatrzymania sprawców przestępstwa.

3. W zakresie korzystania z wyników niejawnego nadzorowania przesyłki należy przestrzegać zarządzeń właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej wydanych na podstawie przepisów prawa wewnętrznego.

4. Zgoda na wnioski o niejawne nadzorowanie przesyłki pochodzącej z państw trzecich lub na kontynuowanie nadzorowania na terenie tych państw udzielana jest tylko wtedy, gdy wniosek zawiera zapewnienie o spełnieniu przez państwo trzecie warunków przewidzianych w ustępie 2.

5. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony wzywającej kieruje:

– w Rzeczypospolitej Polskiej do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– w Republice Chorwacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Wydziału Kryminalnego Policji.

Artykuł 5

Działania funkcjonariuszy pod przykryciem [Działania funkcjonariuszy pod przykryciem]

1. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą współpracować w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy poprzez zaangażowanie na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze w formie operacji pod przykryciem, w myśl prawa polskiego, lub śledczego pod przykryciem, w myśl prawa chorwackiego, zwanych dalej „funkcjonariuszami pod przykryciem”. Współpraca ta odbywa się z zachowaniem przepisów prawa wewnętrznego Państw Umawiających się Stron.

2. Podjęcie współpracy, o której mowa w ustępie 1, następuje na wniosek właściwego organu jednej z Umawiających się Stron po wyrażeniu zgody właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony.

3. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, kieruje się:

– w Rzeczypospolitej Polskiej – do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– w Republice Chorwacji – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Komendy Głównej Policji, Wydziału Kryminalnego Policji.

4. Udzielenie zgody, o której mowa w ustępie 2, nie może naruszać przepisów prawa wewnętrznego Państw Umawiających się Stron i może być uzależnione od spełnienia określonych warunków.

5. Współpraca, o której mowa w ustępie 1, odbywa się na zasadach ścisłej koordynacji między właściwymi organami Umawiających się Stron. Czynnościami tymi kieruje funkcjonariusz organu Umawiającej się Strony wezwanej i ograniczają się one do pojedynczych, ograniczonych czasowo działań. Na żądanie Umawiającej się Strony wezwanej funkcjonariusz pod przykryciem Umawiającej się Strony wzywającej jest obowiązany przerwać wykonywanie czynności.

6. Podawanie prawdziwej tożsamości funkcjonariusza pod przykryciem nie jest wymagane. Umawiające się Strony utrzymują w tajemnicy tożsamość funkcjonariusza pod przykryciem również po zakończeniu jego działań.

7. Właściwe organy Umawiających się Stron informują się w formie pisemnej o podjętych czynnościach i o uzyskanych rezultatach w zakresie współpracy, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 6

Grupy robocze [Grupy robocze]

Właściwe organy Umawiających się Stron mogą po pisemnym uzgodnieniu, tworzyć wspólne zespoły robocze w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 7

Ochrona świadka [Ochrona świadka]

Właściwe organy Umawiających się Stron mogą podejmować wspólne działania mające na celu skuteczną ochronę świadków na podstawie przepisów prawa wewnętrznego.

Artykuł 8

Wspólne patrole [Wspólne patrole]

1. Wspólne patrole mogą organizować:

– w Rzeczypospolitej Polskiej: Komendant Główny Policji lub Komendant Główny Straży Granicznej,

– w Republice Chorwacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji.

2. Patrolem, o którym mowa w ustępie 1, dowodzi funkcjonariusz właściwego organu Umawiającej się Strony, na terytorium Państwa, w którym patrol ten jest wykonywany.

3. Funkcjonariusze uczestniczący we wspólnym patrolu na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony mogą uczestniczyć w ustalaniu tożsamości osób.

4. Funkcjonariusze, o których mowa w ustępie 3, mogą:

a) posiadać oraz nosić mundur służbowy,

b) posiadać krótką broń służbową

c) posiadać środki przymusu bezpośredniego,

d) posiadać oraz korzystać z pojazdów służbowych oraz innych środków technicznych, które są im niezbędne do pełnienia służby.

5. Funkcjonariusze, o których mowa w ustępie 3, mogą używać krótkiej broni służbowej wyłącznie w przypadkach obrony koniecznej, a środków przymusu bezpośredniego – na warunkach i w sposób określony przepisami prawa wewnętrznego Państwa, na terytorium którego wykonywany jest wspólny patrol.

Artykuł 9

Oficer łącznikowy [Oficer łącznikowy]

1. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą oddelegować oficera łącznikowego do właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony za zgodą tej Strony.

2. Oficer łącznikowy udziela porad, fachowej pomocy, informacji oraz wykonuje inne zadania powierzone przez właściwy organ wysyłającej Umawiającej się Strony. Podczas wykonywania zadań oficer łącznikowy może nosić swój mundur służbowy.

3. Oficer łącznikowy jednej z Umawiających się Stron oddelegowany do państwa trzeciego może, po uzgodnieniu między właściwymi organami obu Umawiających się Stron oraz po uzyskaniu pisemnej zgody państwa trzeciego, reprezentować interesy drugiej Umawiającej się Strony w tym państwie.

Artykuł 10

Punkty kontaktowe [Punkty kontaktowe]

W celu ułatwienia wymiany informacji oraz współpracy między właściwymi organami Umawiających się Stron funkcjonariusze właściwych organów jednej Umawiającej się Strony mogą być oddelegowani do służby w punktach kontaktowych drugiej Umawiającej się Strony utworzonych z państwem trzecim, pod warunkiem, że państwo trzecie wyrazi na oddelegowanie pisemną zgodę.

Artykuł 11

Legitymacja służbowa [Legitymacja służbowa]

Funkcjonariusz wykonujący na podstawie niniejszej Umowy zadania na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem współpracy realizowanej na podstawie artykułu 5, jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji służbowej.

ROZDZIAŁ IV

Ochrona informacji

Artykuł 12

Dane osobowe [Dane osobowe]

1. W celu ochrony przekazywanych wzajemnie danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

a) wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej,

b) właściwy organ jednej Umawiającej się Strony poinformuje właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony na jej wniosek, o sposobie wykorzystania przekazanych danych osobowych oraz o wyniku sprawy,

c) właściwy organ jednej Umawiającej się Strony przekazuje dane osobowe wyłącznie właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony; przekazywanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej i w celach, o których mowa w niniejszej Umowie,

d) właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej jest odpowiedzialny za dokładność, kompletność, aktualność i prawdziwość przekazanych danych osobowych i zapewnia, by ich zakres odpowiadał celom przewidzianym w niniejszej Umowie,

e) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe albo ich przekazanie było niedozwolone, właściwy organ Umawiającej się Strony otrzymującej zawiadomi o tym niezwłocznie właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej; w takim wypadku właściwy organ tej Umawiającej się Strony ma obowiązek sprostować lub zniszczyć te dane,

f) właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej dane osobowe określa termin ich usunięcia ze zbiorów danych,

g) właściwe organy obu Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami, nieuprawnionym ich ujawnieniem oraz przed przypadkowym, nieuprawnionym usunięciem lub ich przypadkową utratą.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskiwanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w toku uczestniczenia w czynnościach przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Właściwym organom jednej Umawiającej się Strony, uczestniczącym w czynnościach na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, dane osobowe mogą być udostępniane na ich wniosek, wyłącznie pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, a w szczególności w zakresie uzupełniania, zmiany lub usuwania danych oraz informowania osób, których te dane dotyczą, stosuje się przepisy wewnętrzne Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 13

Informacje niejawne [Informacje niejawne]

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Umawiające się Strony uzgadniają że następujące klauzule tajności odpowiadają sobie wzajemnie:

W Rzeczypospolitej Polskiej:

W Republice Chorwackiej:

Zastrzeżone

Ogranićeno

Poufne

Povjerljivo

Tajne

Tajno

Ściśle tajne

Vrlo Tajno

 

3. Wszelkie materiały niejawne przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym podmiotom niż wymienione w artykule 1 ustęp 2 niniejszej Umowy oraz podmiotom państw trzecich właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyłącznie za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej.

4. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ Umawiającej się Strony przyjmującej, powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, jednocześnie właściwy organ Umawiającej się Strony przyjmującej poinformuje właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

ROZDZIAŁ V

Stosunki prawne

Artykuł 14

Ochrona i odpowiedzialność funkcjonariusza [Ochrona i odpowiedzialność funkcjonariusza]

1. Umawiająca się Strona na terytorium swojego Państwa zapewnia funkcjonariuszom właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony, pełniącym służbę na podstawie niniejszej Umowy taką samą ochronę i pomoc jak swoim funkcjonariuszom.

2. Funkcjonariusz właściwych organów Umawiającej się Strony ponosi odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie na podstawie przepisów prawa wewnętrznego Państwa Umawiającej się Strony, obowiązującego w miejscu popełnienia czynu.

3. Funkcjonariusz właściwych organów Umawiającej się Strony ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących w jego Państwie.

Artykuł 15

Odpowiedzialność odszkodowawcza [Odpowiedzialność odszkodowawcza]

1. Umawiające się Strony rezygnują wzajemnie z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy, jeżeli szkoda wyrządzona została przez funkcjonariusza właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą Umową.

2. Umawiające się Strony rezygnują wzajemnie z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci funkcjonariusza, jeżeli nastąpiło to podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą Umową.

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub decyzją właściwego organu jednej z Umawiających się Stron.

4. Jeżeli przez funkcjonariusza właściwych organów jednej z Umawiających się Stron podczas wypełniania zadań związanych z niniejszą Umową na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony wyrządzona została szkoda osobom trzecim, to odszkodowaniem za nią obarczona jest Umawiająca się Strona, na której terytorium Państwa wyrządzona została szkoda, zgodnie z przepisami, które miałyby zastosowanie w przypadku wyrządzenia szkody przez własnych funkcjonariuszy.

5. Umawiająca się Strona, której funkcjonariusze wyrządzili szkodę, o której mowa w ustępie 4, na terytorium Państwa drugiej z Umawiających się Stron, zwraca drugiej Umawiającej się Stronie całą sumę odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu lub osobie uprawnionej do odszkodowania po jego śmierci.

6. Postanowień ustępu 5 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz wyrządzający szkodę działał pod bezpośrednim dowództwem funkcjonariusza Państwa drugiej Umawiającej się Strony, chyba że szkodę wyrządził z winy umyślnej.

7. Właściwe organy Umawiających się Stron ściśle współpracują ze sobą, aby ułatwić rozpatrywanie roszczeń odszkodowawczych. Wymieniają one w szczególności wszelkie znajdujące się w ich dyspozycji informacje o przypadkach powstałych szkód w myśl niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Artykuł 16

Ograniczenia współpracy [Ograniczenia współpracy]

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że podejmowanie działań w ramach współpracy zgodnie z niniejszą Umową, mogłoby naruszyć jej suwerenność, zagrażać jej bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jej porządku prawnego, poinformuje drugą Umawiającą się Stronę o częściowej lub całkowitej odmowie współpracy lub uzależni ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 17

Spotkania ekspertów [Spotkania ekspertów]

W celu realizacji niniejszej Umowy właściwe organy Umawiających się Stron mogą organizować spotkania ekspertów.

Artykuł 18

Ocena stanu bezpieczeństwa [Ocena stanu bezpieczeństwa]

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium ich Państw oraz mogą, w razie potrzeby, dokonywać wspólnie oceny stopnia zagrożenia przestępczością.

Artykuł 19

Porozumienia wykonawcze [Porozumienia wykonawcze]

Właściwe organy Umawiających się Stron mogą zawierać porozumienia wykonawcze.

Artykuł 20

Język roboczy [Język roboczy]

Umawiające się Strony w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się językiem angielskim jako językiem roboczym współpracy. Umawiające się Strony mogą porozumiewać się także w swych językach urzędowych (polskim i chorwackim) w przypadku gdy nie jest możliwy kontakt w języku angielskim.

Artykuł 21

Koszty [Koszty]

Koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na której terytorium Państwa koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 22

Stosunek do innych umów międzynarodowych [Stosunek do innych umów międzynarodowych]

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł 23

Rozwiązywanie sporów [Rozwiązywanie sporów]

1. Spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą omawiane i rozwiązywane przez właściwe organy Umawiających się Stron.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w trybie określonym w ustępie 1, spory będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 24

Uchylenie dotychczasowej Umowy [Uchylenie dotychczasowej Umowy]

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw, podpisane w Warszawie w dniu 8 listopada 1994 roku.

Artykuł 25

Wejście w życie i czas obowiązywania [Wejście w życie i czas obowiązywania]

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu otrzymania ostatniej z not dyplomatycznych, w których zostanie potwierdzone, że każda z Umawiających się Stron spełniła warunki wymagane prawem wewnętrznym jej Państwa, niezbędne do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą Umowę, składając pisemną notyfikację drugiej Umawiającej się Stronie w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Dubrowniku dnia 9 lipca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chorwackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Republiki Chorwacji

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

Wersja w języku chorwackim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama