reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego

Na podstawie art. 5 ust. 5d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego, zwanej dalej „komisją”;

2) tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej „konkursem”;

3) sposób dokumentowania spełnienia wymogów przystąpienia do konkursu.

§ 2. [Skład komisji]

1. Komisja składa się z 5 członków.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje w skład komisji przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej „kandydatem”, w szczególności posiadających umiejętność prowadzenia rekrutacji. W przypadku konkursu na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać w skład komisji dyrektora albo wicedyrektora izby skarbowej.

3. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.

§ 3. [Wyznaczanie i odwoływanie przewodniczącego komisji]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza i odwołuje przewodniczącego komisji spośród jej członków.

§ 4. [Ogłoszenie o konkursie]

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza konkurs niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających potrzebę obsadzenia stanowiska dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i jednostki obsługującej organ, na który jest przeprowadzany konkurs, oraz na stronach intranetowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) określenie:

a) stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs,

b) wymagań, jakie powinien spełnić kandydat,

c) wymaganych dokumentów oraz terminu i sposobu ich składania;

2) wzory dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 5. [Zakaz przystąpienia do konkursu]

Do konkursu nie może przystąpić osoba biorąca udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu konkursu.

§ 6. [Obowiązki kandydata]

1. Kandydat jest obowiązany do złożenia:

1) zgłoszenia do konkursu;

2) zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w urzędzie lub organie podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, które zawiera datę zatrudnienia;

3) oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego;

4) odpisów dokumentów określających poziom i kierunek wykształcenia lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w zatrudniającym urzędzie lub organie;

5) odpisów świadectw pracy lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w zatrudniającym urzędzie lub organie.

2. Kandydat przesyła dokumenty lub kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 7. [Dopuszczenie do udziału w konkursie]

1. Do konkursu jest dopuszczany kandydat, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz złożył komplet dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia kandydata o dopuszczeniu do udziału w konkursie albo o odmowie dopuszczenia do udziału w konkursie, podając przyczynę odmowy.

§ 8. [Korespondencja z kandydatem]

Korespondencja z kandydatem odbywa się za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 9. [Konkurs]

1. Część pisemna konkursu składa się z dwóch etapów:

1) sprawdzianu wiedzy zawodowej;

2) oceny umiejętności kierowniczych.

2. Część ustna konkursu składa się z jednego etapu obejmującego rozmowę kwalifikacyjną, mającą na celu ocenę predyspozycji i zdolności ogólnych kandydata.

3. Po każdym etapie konkursu komisja ustala wynik kandydata i niezwłocznie zawiadamia go o tym wyniku. W przypadku uzyskania przez danego kandydata wyniku pozytywnego, komisja zawiadamia go o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu drugim, komisja przekazuje kandydatowi nie później niż 7 dni przed terminem przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu.

§ 10. [Sprawdzian wiedzy zawodowej]

1. Sprawdzian wiedzy zawodowej składa się z:

1) testu wiedzy zawodowej składającego się z zestawu 50 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa konstytucyjnego, materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, egzekucji administracyjnej, prawa karnego skarbowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, rachunkowości, finansów publicznych, służby cywilnej, organizacji i zarządzania w administracji podatkowej oraz z zakresu aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych;

2) 2 zadań problemowych z zakresu prawa podatkowego.

2. Sprawdzian wiedzy zawodowej trwa nie dłużej niż 2 godziny.

§ 11. [Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy zawodowej]

1. Sprawdzian wiedzy zawodowej komisja przeprowadza w wydzielonym pomieszczeniu i w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę. Do pomieszczenia kandydaci nie mogą wnosić żadnych materiałów pomocniczych.

2. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany sprawdzian wiedzy zawodowej, kandydat jest obowiązany okazać dowód tożsamości i własnoręcznym podpisem potwierdzić na liście obecności przystąpienie do tego etapu konkursu.

3. Przed rozpoczęciem sprawdzianu wiedzy zawodowej komisja informuje kandydatów o zasadach jego przeprowadzenia, czasie trwania oraz o sposobie oceny, a także o sposobie i terminie powiadomienia kandydatów o wynikach tego etapu konkursu.

4. Kandydat otrzymuje kopertę z indywidualnym kodem, arkusze testu wiedzy zawodowej oraz zadań problemowych, opatrzone pieczęcią Ministerstwa Finansów.

5. Z udziału w konkursie wyklucza się kandydata, który korzystał z pomocy innej osoby, w tym porozumiewał się z innym kandydatem, posługiwał się materiałami pomocniczymi lub w inny sposób zakłócał przebieg konkursu.

6. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych stanem zdrowia kandydata, komisja może wyrazić zgodę na opuszczenie przez niego pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany sprawdzian wiedzy zawodowej. Kandydat może opuścić to pomieszczenie jedynie pod nadzorem członka komisji. Na czas swojej nieobecności kandydat przekazuje komisji otrzymane materiały konkursowe. Komisja w przekazanych materiałach odnotowuje czas nieobecności kandydata.

7. Opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym odbywa się sprawdzian wiedzy zawodowej, w przypadkach innych niż określone w ust. 6, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w konkursie. Przed opuszczeniem tego pomieszczenia kandydat zwraca komisji otrzymane materiały.

8. Sprawdzeniu podlegają jedynie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią Ministerstwa Finansów.

§ 12. [Ocena sprawdzianu wiedzy zawodowej]

1. Sprawdzian wiedzy zawodowej jest oceniany w następujący sposób:

1) w przypadku testu wiedzy zawodowej:

a) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,

b) odpowiedź nieprawidłowa – 0 punktów,

c) brak odpowiedzi – 0 punktów;

2) w przypadku zadań problemowych:

a) rozwiązanie zadania problemowego – od 1 do 5 punktów,

b) nierozwiązanie lub nieprawidłowe rozwiązanie zadania problemowego – 0 punktów.

2. Podstawę przyznania punktów ze sprawdzianu wiedzy zawodowej stanowią odpowiedzi udzielone w sposób trwały i czytelny.

3. Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu, obejmującego ocenę umiejętności kierowniczych, jest uzyskanie ze sprawdzianu wiedzy zawodowej co najmniej 45 punktów.

§ 13. [Badanie umiejętności kierowniczych]

1. Umiejętności kierownicze są badane za pomocą pisemnego testu kompetencyjnego.

2. Przepisy § 10 ust. 2 oraz § 11 stosuje się odpowiednio.

3. Wynik testu kompetencyjnego stanowi informacja o posiadaniu lub nieposiadaniu przez kandydata umiejętności kierowniczych.

4. Do rozmowy kwalifikacyjnej jest dopuszczany kandydat, którego wynik testu kompetencyjnego potwierdza posiadanie umiejętności kierowniczych niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku.

§ 14. [Rozmowa kwalifikacyjna]

1. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w § 9 ust. 2, obejmuje ustne odpowiedzi na 5 pytań indywidualnych.

2. Ocenę z odpowiedzi na dane pytanie indywidualne stanowi średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji w skali od 0 do 5 punktów za odpowiedź.

3. Wynik oceny predyspozycji i zdolności ogólnych stanowi suma punktów przyznanych za odpowiedzi na poszczególne pytania. Wynik ten uznaje się za pozytywny, jeżeli kandydat:

1) uzyskał co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz

2) nie otrzymał z rozmowy kwalifikacyjnej 0 punktów za którekolwiek z pytań.

4. Przepisy § 11 ust. 2, 3, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Uznanie konkursu za rozstrzygnięty]

Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden z kandydatów otrzymał wynik pozytywny ze wszystkich etapów konkursu.

§ 16. [Kolejność miejsca zajętego w konkursie]

1. O kolejności miejsca zajętego w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata ze sprawdzianu wiedzy zawodowej i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów o wynikach konkursu w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.

§ 17. [Odwołanie od wyniku konkursu]

1. Kandydat może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 16 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 18. [Unieważnienie konkursu]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może unieważnić konkurs, który został przeprowadzony niezgodnie z przepisami.

§ 19. [Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów z uwzględnieniem kolejności miejsca zajętego w konkursie]

Listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów, o których mowa w § 15, z uwzględnieniem kolejności miejsca zajętego w konkursie, lub informację o nierozstrzygnięciu konkursu komisja przedstawia niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 20. [Ogłoszenie kolejnego konkursu]

Jeżeli konkurs nie zostanie rozstrzygnięty lub zostanie unieważniony, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza kolejny konkurs, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 19, albo unieważnieniu konkursu.

§ 21. [Prawo wglądu do dokumentacji konkursowej]

Kandydat ma prawo wglądu do dokumentacji konkursowej dotyczącej jego osoby w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 16 ust. 2.

§ 22. [Informacja o osobie powołanej na stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu]

Informację o osobie powołanej na stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i jednostki obsługującej organ, na który prowadzony był konkurs, oraz na stronach intranetowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 23. [Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego]

1. Dokumentację z przeprowadzonego postępowania konkursowego, zawierającą zgłoszenie do konkursu oraz wyniki osiągnięte w konkursie, dołącza się do akt osobowych osoby powołanej na stanowisko, na które był prowadzony konkurs.

2. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1, złożone przez kandydata innego niż wskazany w ust. 1 podlegają komisyjnemu zniszczeniu pod nadzorem członków komisji konkursowej, po upływie terminu, o którym mowa w § 21. Z procesu zniszczenia dokumentów sporządza się protokół, który załącza się do dokumentacji z przeprowadzonego konkursu.

§ 24. [Konkursy ogłoszone i nieprzeprowadzone]

1. Konkursy, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone i w których do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przeprowadzono przynajmniej jednej części konkursu, unieważnia się.

2. Dokumenty inne niż zgłoszenie do konkursu złożone przez kandydatów do konkursów, o których mowa w ust. 1, podlegają odesłaniu.

§ 25. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. Nr 133, poz. 844).

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 127, poz. 858 oraz z 2015 r. poz. 211 i 218.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama