| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) rozporządzeniu Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671).”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1b–4 ustawy oraz ust. 2–13 i § 3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiot dokonujący sprzedaży pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy, zamieszcza na dowodzie własności pojazdu adnotację, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.”,

c) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Przepisy ust. 12 oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2–7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–6a i 9 ustawy;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pierwszą rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3–7, odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–6a i 9 ustawy;”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ celny, w postaci elektronicznej, w wyniku komunikacji elektronicznej pomiędzy systemem teleinformatycznym organu celnego a systemem teleinformatycznym rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność operacji, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

2b. Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ właściwy w sprawach akcyzy, w postaci elektronicznej, w wyniku komunikacji elektronicznej pomiędzy systemem teleinformatycznym organu właściwego w sprawach akcyzy a systemem teleinformatycznym rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność operacji, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

2c. W przypadku nieprzekazania organowi rejestrującemu przez organ celny dokumentu w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 2a, właściciel pojazdu jest obowiązany dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2d. W przypadku nieprzekazania organowi rejestrującemu przez organ właściwy w sprawach akcyzy dokumentu w postaci elektronicznej, o którym mowa w ust. 2b, właściciel pojazdu jest obowiązany dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy.”;

4) w § 4 ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.

2b. W oryginale dowodu własności albo kopii dowodu własności przed jej notarialnym poświadczeniem, o których mowa w ust. 2a, informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny.”;

5) załącznik nr 1a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów” w kolumnie 5:

a) w lp. 6:

– w rubryce dotyczącej miasta „Kraków” po literze „R” dodaje się przecinek i literę „K”,

– w rubryce dotyczącej powiatu bocheńskiego po literach „BC” dodaje się przecinek i litery „BA”,

b) w lp. 11 w rubryce dotyczącej powiatu wejherowskiego po literach „WE” dodaje się przecinek i litery „WO”,

c) w lp. 12 w rubryce dotyczącej powiatu wodzisławskiego po literach „WD” dodaje się przecinek i litery „WZ”,

d) w lp. 15 w rubryce dotyczącej miasta „Kalisz” po literze „K” dodaje się przecinek i literę „A”,

e) w lp. 16 w rubryce dotyczącej miasta „Szczecin” po literze „S” dodaje się przecinek i literę „Z”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 3 lit. c, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

2) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2A USTAWY/TEMPLATE OF THE APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF A VEHICLE, REFERRED IN ARTICLE 73. PARAGRAPH 2A OF THE ACT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 kwietnia 2015 r. (poz. 669)

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2A USTAWY/TEMPLATE OF THE APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF A VEHICLE, REFERRED IN ARTICLE 73. PARAGRAPH 2A OF THE ACT

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »