| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

Na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Podmiot uprawniony do kontroli wymogów podstawowych]

1. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwy do przeprowadzania kontroli wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (SMR) wskazanych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) w obszarach:

1) zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin:

a) SMR 4, w zakresie:

– art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 178/2002”, z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego,

– art. 15 rozporządzenia nr 178/2002,

– art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002,

– art. 18 i 19 rozporządzenia nr 178/2002, z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego,

– art. 20 rozporządzenia nr 178/2002,

b) SMR 5,

c) SMR 6–8,

d) SMR 9;

2) dobrostan zwierząt w zakresie SMR 11–13.

2. Kontrola wymogu wskazanego w przepisie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, jest przeprowadzana w zakresie, w jakim wymóg ten został wdrożony przez:

1) art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 11) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1, z późn. zm.);

2) art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A sekcję II pkt 4 lit. g, h, j oraz pkt 6, a także sekcję III pkt 8 lit. a, b, d i e do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego;

3) art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcję IX rozdział 1 część I pkt 1 lit. b–e, pkt 2–5 oraz część II pkt A i B ppkt 1 lit. a i d, ppkt 2 i ppkt 4, a także sekcję X rozdział 1 pkt 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.);

4) art. 5 ust. 1 oraz załącznik I część A sekcję I pkt 4 lit. e i g, sekcję II pkt 2 lit. a, b i e, art. 5 ust. 5 oraz załącznik III pkt 1 i 2, a także art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1, z późn. zm.);

5) art. 18 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem wymogów dotyczących środków spożywczych pochodzenia roślinnego.

§ 2. [Przeprowadzanie kontroli na miejscu]

Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwy do przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1:

1) pkt 1 lit. c, w ramach kontroli na miejscu;

2) pkt 1 lit. a, b, d oraz pkt 2, w ramach kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »