reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków Komisji

Na podstawie art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy]

Ustala się regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej „Komisją”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wysokość opłaty egzaminacyjnej]

Za przystąpienie do każdej sesji egzaminacyjnej od osoby przystępującej pobiera się opłatę egzaminacyjną w wysokości 350 zł. Wpłata ta dokonywana jest na rachunek bieżący – subkonto dochodów – Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3. [Wynagrodzenie za udział w przeprowadzeniu sesji egzaminacyjnej]

1. Za udział w przeprowadzeniu każdej sesji egzaminacyjnej osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1400 zł – dla przewodniczącego Komisji;

2) 1200 zł – dla zastępcy przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji;

3) 1000 zł – dla każdego z pozostałych członków Komisji.

2. Osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 200 zł.

3. Za przygotowanie zadań egzaminacyjnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75 zł za każde zadanie.

4. Za przygotowanie pytań egzaminacyjnych do części testu dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60 zł za każde pytanie.

5. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. poz. 700), osobom wchodzącym w skład Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w powtórzonym egzaminie oraz za przygotowanie do niego zadań.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.3)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 586 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji (Dz. U. Nr 211, poz. 2055), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AKTUARIUSZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 kwietnia 2015 r. (poz. 701)

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AKTUARIUSZY

§ 1. Regulamin określa organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. 1. Komisja jest organem kolegialnym przeprowadzającym egzaminy dla aktuariuszy i wykonującym inne zadania wynikające z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, który wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku braku większości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Uchwały podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji obecne na posiedzeniu.

3. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje prawo zgłaszania zdania odrębnego, które podlega zaprotokołowaniu wraz z uchwałą.

§ 3. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Komisji.

2. Komisja może wyznaczyć ze swego składu osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań.

§ 4. Przewodniczący Komisji wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie zadań i pytań egzaminacyjnych spośród osób wchodzących w skład Komisji.

§ 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności w trakcie realizacji zadań związanych z przebiegiem prac Komisji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama