| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 grudnia 2014 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w następującym brzmieniu:

Umowa

między

Rzecząpospolitą Polską

a

Republiką Federalną Niemiec

o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych,
które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeczpospolita Polska

i

Republika Federalna Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– pragnąc dalej pogłębiać wzajemne stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego i uzupełnić regulacje obowiązujące obok Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– dążąc do wypłaty świadczeń z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu zatrudnienia w getcie osobom uprawnionym, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje [Definicje]

W niniejszej Umowie zastosowanie mają definicje określone w artykule 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Artykuł 2

Zakres podmiotowy [Zakres podmiotowy]

Niniejsza Umowa dotyczy osób prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny oraz członków rodzin tych osób, które ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymały świadczeń z tytułu okresów zatrudnienia w getcie na podstawie niemieckich przepisów emerytalno-rentowych.

Artykuł 3

Zakres przedmiotowy [Zakres przedmiotowy]

Niniejsza Umowa dotyczy niemieckich przepisów prawnych w sprawie ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Artykuł 4

Eksport szczególnych świadczeń [Eksport szczególnych świadczeń]

Nie naruszając Załącznika II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, Niemcy-Polska, punkt a), świadczenia z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego są wypłacane osobom uprawnionym, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli przebyty został okres zatrudnienia w getcie stosownie do niemieckich przepisów emerytalno-rentowych.

Artykuł 5

Zbieg świadczeń [Zbieg świadczeń]

Wypłata świadczeń, o których mowa w artykule 4 niniejszej Umowy, nie ma wpływu na prawo lub wysokość świadczeń ustalonych na podstawie polskich przepisów prawnych.

Artykuł 6

Realizacja Umowy i składanie wniosków [Realizacja Umowy i składanie wniosków]

(1) Do realizacji niniejszej Umowy wyznacza się:

1) Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Frankfixrt-Oder (Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe dla Berlina-Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą);

2) Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin (Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe Szczebla Federalnego w Berlinie);

3) Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Bochum (Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe Górnictwa, Kolei i Gospodarki Morskiej w Bochum).

(2) Wnioski o świadczenia, o których mowa w artykule 4 niniejszej Umowy, przyjmuje Deutsche Rentenversicherung Bund, a w przypadku braku właściwości, kieruje do właściwej instytucji ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

(3) W przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia zgodnie z niniejszą Umową wpłynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie on niezwłocznie przekazany do Deutsche Rentenversicherung Bund.

(4) Instytucje, wymienione w ustępie 1, udostępniają osobom uprawnionym, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy, pisemne informacje w języku polskim o warunkach niezbędnych do uzyskania świadczeń, o których mowa w niniejszej Umowie.

Artykuł 7

Prawo do świadczeń [Prawo do świadczeń]

(1) Jeżeli minimalny okres ubezpieczenia (staż ubezpieczeniowy) uprawniający do świadczenia zgodnie z niniejszą Umową nie powstał na podstawie okresów wymagających uwzględnienia zgodnie z niemieckimi przepisami prawnymi, właściwa instytucja ubezpieczenia emerytalno-rentowego doliczy okresy przebyte zgodnie z polskimi przepisami prawnymi.

(2) Do wypłaty świadczeń zgodnie z niniejszą Umową osoby uprawnione, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy, zostają zrównane od dnia 1 lipca 1997 roku z obywatelami niemieckimi, mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(3) Prawomocność decyzji wydanych przed wejściem w życie niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody w stosowaniu postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 8

Okres obowiązywania i wypowiedzenie [Okres obowiązywania i wypowiedzenie]

(1) Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją pisemnie wypowiedzieć w drodze dyplomatycznej do dnia 30 września roku kalendarzowego. Wypowiedzenie staje się skuteczne z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po wypowiedzeniu.

(2) W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszelkie prawa nabyte na mocy jej postanowień zostaną utrzymane.

Artykuł 9

Wejście w życie [Wejście w życie]

Niniejsza Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się o zakończeniu wewnętrznych procedur umożliwiających wejście w życie niniejszej Umowy. Decyduje dzień otrzymania ostatniej noty.

Sporządzono w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

infoRgrafika

infoRgrafika

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Federalnej Niemiec

Wersja w języku niemieckim.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 kwietnia 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »