| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu na rachunek organu celnego]

1. Określa się wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Parametry techniczne formularza polecenie przelewu/wpłata gotówkowa określa Polska Norma PN-F-01101 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WPŁATY GOTÓWKOWEJ ORAZ POLECENIA PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU CELNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 maja 2015 r. (poz. 768)

WZÓR FORMULARZA WPŁATY GOTÓWKOWEJ ORAZ POLECENIA PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU CELNEGO

infoRgrafika

Objaśnienia do formularza „wpłata gotówkowa oraz polecenie przelewu na rachunek organu celnego”

Numer pola

Nazwa pola

Zawartość pola lub jego części

01 i 02

nazwa organu celnego

Pole musi być wypełnione.

Wpłaty należności określonych przez organ celny należy dokonać na rachunek Izby Celnej, wskazanej w wydanych przez organ celny: decyzji, postanowieniu, mandacie lub innym dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty należności. W polu tym należy wpisać właściwą Izbę Celną, np. „Izba Celna w Krakowie”. Wypełniając pismem ręcznym, w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków (od początku lewej strony). Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i duże litery – każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym albo niebieskim.

Wypełniając pismem maszynowym, w każdej linii można wpisać maksymalnie 54 znaki (od początku lewej strony). Dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie dużych liter.

03

numer rachunku bankowego organu celnego

Pole musi być wypełnione.

Pole jest przeznaczone na wpisanie numeru rachunku bankowego (NRB) właściwej Izby Celnej wpisanej w polu nr 01.

W przypadku stosowania pisma ręcznego wpisywanie NRB należy rozpocząć od pierwszej kratki – każda cyfra powinna być wpisana w osobnej kratce kolorem czarnym albo niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. „-”.

W przypadku wypełniania pismem maszynowym NRB należy wpisać od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. „-”. Należy ignorować podział na kratki i nie wykraczać poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. Prawidłowe grupowanie cyfr przedstawiono poniżej:

70 1020 1036 0000 0789 8941 1111

04

WP

Pole musi być wypełnione.

Stałe oznaczenie formy płatności:

W- wpłata gotówkowa

P- polecenie przelewu

Pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego: dla polecenia przelewu należy przekreślić za pomocą znaku „X” znak W, natomiast dla wpłaty gotówkowej znak P.

05

kwota

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola pismem ręcznym lub maszynowym należy stosować zasady podane w polu nr 01. Kwota powinna być wpisana cyframi (grosze oddzielone przecinkiem), począwszy od lewej strony pola (jeżeli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku). Nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp. W przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**).

06

numer rachunku bankowego wpłacającego (przelew)/kwota słownie (wpłata)

Pole musi być wypełnione.

W zależności od formy płatności w polu należy wpisać w przypadku:

• przelewu – numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (NRB) wpłacającego,

• wpłaty gotówkowej – kwotę słownie.

W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRB zobowiązanego należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRB organu celnego określone w polu nr 03.

W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, zgodnie z następującą zasadą skracania: 0 – zer*, 1 – jed*, 2 – dwa*, 3 – trz*, 4 – czt*, 5 – pię*, 6 – sze*, 7 – sie*, 8 – osi*, 9 – dzi*.

07 i 08

nazwa i adres wpłacającego

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola pismem ręcznym lub maszynowym należy stosować zasady podane w opisie pola nr 01. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji.

W tym polu należy wpisać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres wpłacającego.

W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

09

NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola pismem ręcznym lub maszynowym należy stosować zasady podane w polu nr 01.

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wpłacającego bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 6750007222, rozpoczynając od pierwszej kratki.

Jeżeli wpłacający nie posiada numeru NIP, należy wpisać identyfikator uzupełniający:

- numer REGON, gdy wpłacający jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON,

- numer PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

Jeżeli wpłacający nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: NIP, PESEL lub REGON – należy wpisać serię i numer paszportu lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).

10

typ identyfikatora

Pole musi być wypełnione. Jeżeli w polu nr 09 wpisano:

- NIP, to należy wpisać N,

- numer REGON, to należy wpisać R,

- numer PESEL, to należy wpisać P,

- serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,

- serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,

- numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.

11

okres (rok, typ okresu, nr okresu)

Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym. Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R-rok, K-kwartał, M-miesiąc, D-dekada, J-dzień

Przykładowo, jeżeli:

- wpłata dotyczy pojedynczego zgłoszenia celnego z dnia 6 lipca 2015 r. lub decyzji (postanowienia) z dnia 6 lipca 2015 r., należy wpisać - 15J0607,

- wpłata dotyczy wielu zgłoszeń celnych lub decyzji, przy czym najwcześniejsze zgłoszenie lub decyzja są z dnia 16 lipca 2015 r., należy wpisać datę najwcześniejszego zgłoszenia celnego lub decyzji – 15J1607,

- wpłata dotyczy mandatu lub tytułu wykonawczego wystawionego w dniu 26 lipca 2015 r., należy wpisać - 15J2607,

- wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2015 r., należy wpisać – 15M07

12

symbol formularza lub płatności

Pole musi być wypełnione.

1. Jeżeli wpłata dotyczy zgłoszenia celnego lub wynika z decyzji bądź postanowienia, należy wpisać odpowiednio symbol:

SAD – wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

SADAKC – wpłata z tytułu podatku akcyzowego od importu, dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

SADw – wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

SADAKCw – wpłata z tytułu podatku akcyzowego od importu, dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

2. Jeżeli wpłata dotyczy należności objętych postępowaniem egzekucyjnym, należy wpisać symbol:

TYTULW

3. Jeżeli wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, należy wpisać symbol:

VAT-IM – deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

4. Jeżeli wpłata dotyczy innych należności, np. mandatu lub kary pieniężnej:

INNE

13

identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola pismem ręcznym lub maszynowym należy stosować zasady podane w polu nr 01.

Pole wypełnia się w zależności od wskazanego w polu nr 12 symbolu.

1. Jeżeli wpłata dotyczy zgłoszenia celnego, w tym polu należy wpisać numer zgłoszenia celnego nadany w systemie Celina (np. OGL/351020/00/000010/2015) lub w systemie AIS (np. 15PL351010I000070), przykładowo:

• OG351020000000102015

• 15PL351010I0000707

2. Jeżeli wpłata dotyczy decyzji bądź postanowienia o numerze np. 351000-UAGR.872.1234.2015 albo mandatu o numerze, np. AAA01234567 należy wpisać odpowiednio numer takiego dokumentu, przykładowo:

• 351000UAGR87212342015

• AAA01234567

3. Jeżeli wpłata dotyczy należności zbiorczych (np. SADw), należy wpisać wyłącznie pismem maszynowym nazwę pliku w formacie .txt, sporządzonego według specyfikacji uzgodnionej z Izbą Celną dokonującą rozliczenia wpłaty i przesłanego tej Izbie w uzgodniony z nią sposób.

Nazwa pliku specyfikacji powinna zawierać: pierwsze dwie cyfry numeru rachunku bankowego Izby Celnej, na który jest dokonywana wpłata, dzień, miesiąc, rok dokonania przelewu, NIP wpłacającego, całkowitą kwotę wpłaty i rozszerzenie .txt.

Przykładowo, jeżeli plik specyfikacji ma nazwę 25_16072015_6750007222_12300_00.txt, to należy wpisać:

• 251607201567500072221230000

14

pieczęć, data i podpis wpłacającego

Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data oraz podpis wpłacającego.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »