| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r.,

podpisany w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 11 października 2012 r. w Matrahaza został podpisany Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., w następującym brzmieniu:

Protokół Wykonawczy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a
Rządem Republiki Mołdawii

do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii
o readmisji osób przebywających nielegalnie,
sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc określić zasady wykonania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, zwanej dalej „Umową'”;

na podstawie artykułu 19 ustęp 1 Umowy,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Właściwe Organy [Właściwe Organy]

1. Właściwymi organami do wykonywania Umowy i uprawnionymi do bezpośredniego współdziałania są:

1) w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:

– Komendant Główny Straży Granicznej

2) w imieniu Republiki Mołdawii:

– Biuro do spraw Migracji i Azylu przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii

2. Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego, przekażą sobie wzajemnie w formie pisemnej swoje dane kontaktowe.

3. Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1, niezwłocznie informują się wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach dotyczących nazw i zakresu właściwości organów, o których mowa w ustępie 1, oraz danych kontaktowych, o których mowa w ustępie 2.

Artykuł 2

Przejścia graniczne [Przejścia graniczne]

1. Strony wykorzystują do readmisji i tranzytu następujące przejścia graniczne:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– przejście graniczne Warszawa-Okęcie

2) w Republice Mołdawii:

– przejście graniczne Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów

– przejście graniczne Leuseni-Albita

2. O wszelkich zmianach w wykazie przejść granicznych, o których mowa w ustępie 1, Strony informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną.

3. Wykorzystanie przejść granicznych nie wymienionych w niniejszym artykule jest uzgadniane przez właściwe organy Stron.

Artykuł 3

Uzupełniające środki i dokumenty [Uzupełniające środki i dokumenty]

1. Za dodatkowe środki i dokumenty dowodzące lub pozwalające na domniemanie, że osoba podlegająca readmisji posiada obywatelstwo państwa Strony rozpatrującej wniosek uznaje się:

1) kopię aktu małżeństwa;

2) odciski palców.

2. Za dodatkowe środki i dokumenty potwierdzające podstawę do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców uznaje się dokumentację fotograficzną i audiowizualną potwierdzającą bezprawny i bezpośredni wjazd na terytorium każdej ze Stron, a także jakiekolwiek inne dokumenty akceptowane przez właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek.

3. W przypadku, gdy właściwy organ Strony składającej wniosek uzna, że inne dokumenty lub środki niż przewidziane w ustępie 2 oraz załącznikach 3 i 4 do Umowy, mogą mieć istotne znaczenie dla określenia podstaw do readmisji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, takie dokumenty lub materiały mogą być załączone do wniosku o readmisję skierowanego do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek.

Artykuł 4

Rozmowa [Rozmowa]

1. W przypadku braku możliwości ustalenia obywatelstwa osoby podlegającej readmisji, właściwy organ Strony składającej wniosek zamieszcza w punkcie „F” wniosku o readmisję stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy prośbę o przeprowadzenie rozmowy z osobą podlegającą readmisji, zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 Umowy.

2. Rozmowa przeprowadzana przez upoważnionych przedstawicieli przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Strony rozpatrującej wniosek odbywa się w miejscu i terminie uzgodnionym z właściwymi organami Strony składającej wniosek, dla każdego przypadku indywidualnie.

3. Upoważnieni przedstawiciele przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Strony rozpatrującej wniosek zapewnią możliwość wzięcia udziału w rozmowie upoważnionym przedstawicielom właściwych organów Strony składającej wniosek, jeżeli zostanie to uznane za niezbędne.

4. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 Umowy, właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek, zawiadamia w formie pisemnej właściwy organ Strony składającej wniosek o wynikach rozmowy w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym przeprowadzono rozmowę.

5. W przypadku, w którym określenie obywatelstwa nie jest możliwe, właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek informuje właściwy organ Strony składającej wniosek o przyczynach negatywnego rozstrzygnięcia.

Artykuł 5

Procedura składania wniosku o readmisję i udzielania odpowiedzi [Procedura składania wniosku o readmisję i udzielania odpowiedzi]

1. Właściwy organ Strony składającej wniosek przesyła wniosek o readmisję do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub przy użyciu telefaksu.

2. Właściwy organ Strony składającej wniosek zamieszcza proponowaną datę i miejsce przekazania osoby w punkcie „F” wniosku o readmisję stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.

3. Odpowiedź na wniosek o readmisję udzielana jest przez właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefaksu.

Artykuł 6

Przyśpieszona procedura readmisji [Przyśpieszona procedura readmisji]

1. Zasady powrotu w procedurze przyspieszonej podlegają postanowieniom artykułu 5 niniejszego Protokołu, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) właściwy organ Strony składającej wniosek powiadamia dodatkowo telefonicznie właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w artykule 6 ustęp 3 Umowy;

2) właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek potwierdza, w odpowiedzi na wniosek, przyjęcie warunków, o których mowa w ustępie 2 artykułu 5, lub proponuje inne warunki. Uzgodnienie zmiany może nastąpić telefonicznie przed udzieleniem odpowiedzi dotyczącej wniosku;

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wniosku, właściwe organy Stron mogą kontaktować się wzajemnie, w szczególności telefonicznie, w celu weryfikacji przekazywanych informacji oraz podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć.

Artykuł 7

Procedura składania wniosku o tranzyt i udzielania odpowiedzi [Procedura składania wniosku o tranzyt i udzielania odpowiedzi]

Przesłanie wniosku o tranzyt zawierającego informacje, o których mowa w artykule 14 ustęp 1 Umowy, przez właściwy organ Strony składającej wniosek oraz udzielenie odpowiedzi dotyczącej wniosku o tranzyt przez właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu.

Artykuł 8

Warunki readmisji i tranzytu pod eskortą [Warunki readmisji i tranzytu pod eskortą]

Przekazywanie oraz tranzyt osób odbywa się pod eskortą z uwzględnieniem następujących warunków:

1) właściwy organ Strony składającej wniosek zamieszcza odpowiednio w punkcie „F” wniosku o readmisję stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy lub w punkcie „C” wniosku o tranzyt stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy stopnie służbowe, imiona i nazwiska funkcjonariuszy eskortujących oraz serie, numery i daty wydania ich dokumentów podróży;

2) właściwy organ Strony składającej wniosek niezwłocznie informuje właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o zmianach danych dotyczących funkcjonariuszy eskortujących osoby;

3) funkcjonariusze eskortujący osobę wykonują swoje obowiązki nieuzbrojeni i w ubraniu cywilnym, posiadają podczas wykonywania swoich obowiązków dokumenty podróży i oficjalne dokumenty służbowe potwierdzające, że Strona rozpatrująca wniosek wyraziła zgodę na readmisję lub tranzyt osoby eskortowanej;

4) funkcjonariusze eskortujący osobę ponoszą odpowiedzialność za osoby eskortowane oraz za przekazanie tych osób do państwa przeznaczenia:

5) funkcjonariusze eskortujący osobę obowiązani są do właściwego zabezpieczenia dokumentów, na podstawie których przekazywana jest osoba eskortowana oraz dokumentów, które mają być przekazane organom państwa, do którego osoba eskortowana jest przekazywana;

6) właściwe organy Strony rozpatrującej wniosek zapewnią eskortującym funkcjonariuszom taki sam poziom ochrony i wsparcia, jakie gwarantuje im prawo wewnętrzne Strony rozpatrującej wniosek;

7) jeżeli jest to wymagane, Strona rozpatrująca wniosek zapewnia wsparcie eskortującym funkcjonariuszom podczas ich pobytu na terytorium danej Strony, w szczególności w celu zapobieżenia ucieczce osoby przekazywanej albo przewożonej w tranzycie, okaleczenia przez tę osobę siebie lub osób trzecich, lub też zniszczenia mienia;

8) funkcjonariusze eskortujący obowiązani są przestrzegać prawa Strony rozpatrującej wniosek. Uprawnienia funkcjonariuszy eskortujących podczas transportowania osoby ograniczają się do obrony koniecznej;

9) funkcjonariusze eskortujący powinni posiadać, o ile jest to wymagane, niezbędne wizy do państwa przeznaczenia i państw tranzytu.

Artykuł 9

Koszty [Koszty]

1. Zgodnie z Art. 15 Umowy, wszelkie koszty ponoszone przez Stronę rozpatrującą wniosek w związku z readmisją i tranzytem, które poniosłaby Strona składającą wniosek, zostaną zwrócone przez Stronę składającą wniosek Stronie rozpatrującej wniosek w Euro, w terminie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty przedstawienia faktury oraz dokumentów potwierdzających poniesienie takich kosztów;

2. Właściwy organ Strony przesyłając fakturę, o której mowa w ustępie 1, przekazuje informację o numerze konta bankowego oraz inne dodatkowe informacje niezbędne do rozliczenia.

Artykuł 10

Spotkania i konsultacje ekspertów [Spotkania i konsultacje ekspertów]

Właściwe organy Stron, po wzajemnym uzgodnieniu, mogą przeprowadzać spotkania robocze oraz konsultacje ekspertów dotyczące spraw związanych z wykonywaniem Umowy oraz niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Artykuł 11

Język komunikowania się [Język komunikowania się]

Jeżeli właściwe organy Stron nie postanowią inaczej, komunikowanie w zakresie wykonania Umowy oraz niniejszego Protokołu Wykonawczego odbywa się w języku angielskim.

Artykuł 12

Zmiany [Zmiany]

Niniejszy Protokół Wykonawczy może zostać zmieniony na podstawie wzajemnych uzgodnień Stron. Taka zmiana zostanie przedstawiona na piśmie, drogą dyplomatyczną i wejdzie w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie niniejszego Protokołu.

Artykuł 13

Wejście w życie oraz wypowiedzenie [Wejście w życie oraz wypowiedzenie]

1. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę, drogą dyplomatyczną, o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu.

2. Niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie 3 dni od daty powiadomienia Wspólnego Komitetu ds. Readmisji, o którym mowa w art. 18 Umowy, zgodnie z art. 7 Decyzji Nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ds. Readmisji utworzonego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie w sprawie przyjęcia Regulaminu.

3. Niniejszy Protokół Wykonawczy pozostanie w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa, chyba że zostanie wypowiedziany w drodze notyfikacji przez jedną ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

Sporządzono w Matrahaza dnia 11 października 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, mołdawskim, oraz angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakichkolwiek rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku mołdawskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 kwietnia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »