| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 5 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Załącznik 1. [SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 maja 2015 r. (poz. 803)

Załącznik nr 1

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Minister właściwy do spraw administracji publicznej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Związki powiatów i związki międzygminne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Dane teleadresowe jednostek administracji zespolonej, urzędów marszałkowskich, samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 17 budżetu państwa „Administracja publiczna”, oraz kwoty tych dotacji

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

2

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmujący wykazy:

1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

3) budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierające informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Wyciąg z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Maksymalna cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw budżetu

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wpływy budżetowe

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Zaległości budżetowe

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Liczba dłużników podatkowych

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Sprawozdawczość budżetu zadaniowego

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

6

Zadłużenie Skarbu Państwa

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Zadłużenie sektora finansów publicznych

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Rating Polski

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

9

Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa

do dnia 31 sierpnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Budżet resortu finansów

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe administracji podatkowej

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (statystyki)

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

4

Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (statystyki)

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

5

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego organizacjom pożytku publicznego

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

7

Statystyki transakcji na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

Minister właściwy do spraw gospodarki

Lp.

Zasób informacyjny

Termin przekazania zasobu informacyjnego

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Statystyki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

2

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

3

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

4

Informacja o kształtowaniu się koniunktury w gospodarce

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

codziennie w dni robocze

dokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

5

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

6

Informacja o sytuacji w handlu zagranicznym

do dnia 31 lipca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

7

Baza azbestowa

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw informatyzacji

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane zebrane na potrzeby badań i raportów dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz e-administracji

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

Data zebrania danych

2

Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”, oraz kwoty tych dotacji

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dotacje celowe i podmiotowe

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Budżet ministerstwa

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.1))

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

na bieżąco

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Wykaz muzeów prowadzony na podstawie art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

na bieżąco

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw łączności

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 26 budżetu państwa „Łączność”, oraz kwoty tych dotacji

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw nauki

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Wykaz nieruchomości jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Infrastruktura jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Inwestycje jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Laboratoria badawcze i aparatura jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Projekty naukowe

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Biblioteki naukowe jednostek naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów badawczych (własne, habilitacyjne, promotorskie)

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

9

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz szkół i placówek oświatowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Szkoły i uczniowie według organów prowadzących

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Dane statystyczne uczniów według klas

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Dane statystyczne uczniów według wieku

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Wychowanie przedszkolne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

9

Absolwenci według typów szkół

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

10

Nauka języków obcych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

11

Nauka języków mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

12

Nauczyciele (w osobach i etatach)

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

13

Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw pracy

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

dzień

2

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

dzień

3

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

4

Dane teleadresowe publicznych służb zatrudnienia

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

5

Statystyki lub opracowania dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

6

Statystyki ustawowe lub opracowania dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy

do dnia 30 czerwca 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

7

Klasyfikacja zawodów i specjalności

do dnia 1 października 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkolenia

do dnia 1 października 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

Minister właściwy do spraw rolnictwa

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Produkty regionalne i tradycyjne (lista produktów z podziałem na województwa)

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Program Poznaj Dobrą Żywność – Wyróżnieni Znakiem

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

3

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej – Biuletyny Informacyjne (bieżąca informacja o cenach towarów na podstawowych rynkach rolnych)

do dnia 31 sierpnia 2014 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

4

Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Beneficjenci funduszy europejskich

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

2

Narodowa Strategia Spójności 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

3

Ewaluacja – dokumenty

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

4

Raporty o rozwoju społeczno-gospodarczym

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

5

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

6

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

7

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

8

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

9

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

10

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

11

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

12

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

13

Program Operacyjny Pomoc Techniczna, 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

14

Program Operacyjny Pomoc Techniczna, 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

15

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

16

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

17

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

18

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

19

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

20

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 – analizy, raporty, podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

21

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

22

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

23

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

24

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

25

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

26

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

27

Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 – dokumenty i wytyczne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

28

Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 – analizy, raporty i podsumowania

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

29

Umowa Partnerstwa na lata 2014–2020 – dokumenty i wytyczne horyzontalne

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

30

Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013 – dokumenty i wytyczne

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

31

Europejska Współpraca Terytorialna 2007–2013 – analizy, raporty i podsumowania

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

nie dotyczy

Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister Sprawiedliwości

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Lista sądów powszechnych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Lista tłumaczy przysięgłych w zakresie określonym w art. 10 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Lista komorników sądowych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Placówki świadczące pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Dane teleadresowe – zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Lista osób posiadających licencję syndyka w zakresie określonym w art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Wykaz instytucji szkolnictwa wyższego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Wykaz instytucji kościelnych szkolnictwa wyższego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkach

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymi

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Wykaz nieruchomości szkół wyższych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Inwestycje szkół wyższych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw środowiska

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Zamknięte użycie GMO

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Zamierzone uwolnienie GMO

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Uchwały Komisji do spraw GMO

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Awarie związane z użyciem GMO

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw turystyki

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Raporty dotyczące organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, obejmujące wykazy przedsiębiorców:

1) wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,

2) którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru,

3) wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

tydzień

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Statystyki dotyczące organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Statystyki dotyczące nadanych uprawnień przewodników górskich

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Organizatorzy szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Obiekty hotelarskie

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane z bazy PESEL dotyczące najpopularniejszych imion i nazwisk

do dnia 15 lutego 2016 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe urzędów stanu cywilnego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Kościoły i inne związki wyznaniowe

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Gminy, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości narodowych i etnicznych albo języku regionalnym

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

4

Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”, oraz kwoty tych dotacji

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

dzień

3

Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

4

Wyniki konkursów na dofinansowanie projektów, w szczególności w zakresie pomocy społecznej i polityki senioralnej

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw zagranicznych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane teleadresowe placówek dyplomatycznych za granicą

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne w Polsce

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Wyniki przeprowadzonych konkursów (listy ofert, którym przyznano dofinansowanie)

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Minister właściwy do spraw zdrowia

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe jednostek podległych MZ lub nadzorowanych przez MZ

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Zadłużenie SPZOZ

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmujący informacje o:

1) podmiotach leczniczych,

2) praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów,

3) praktykach zawodowych pielęgniarek i położnych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

Główny Geodeta Kraju

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci shapefile oraz GML

2

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci shapefile oraz GML

3

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci shapefile, GML oraz sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

4

Numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 m z podziałem na obszary województw

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci TXT

5

Publikacje GUGiK dotyczące nazewnictwa geograficznego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Zgłoszenia i decyzje w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

tydzień

2

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia wstępnego dla instalacji, w których jest prowadzony proces odzysku

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

3

Poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Statystyki zdarzeń, których zakres określają tabele stałe modułu Zestawienia-ST Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe jednostek PSP

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Komendant Główny Policji

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane statystyczne dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych i wykrytych na podstawie artykułów Kodeksu karnego i ustaw pozakodeksowych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję

do dnia 15 stycznia 2016 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Komendant Główny Straży Granicznej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Statystyki SG

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe oddziałów SG wraz z placówkami

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Bank Danych Lokalnych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

2

STRATEG – System monitorowania rozwoju

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

3

Baza Demografia

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

4

Baza Danych Handlu Zagranicznego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

5

Portal Geostatystyczny

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

6

Statystyczne Vademecum Samorządowca

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

7

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Platforma Analityczna SWAiD

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

8

Moduł „Porównania międzynarodowe”

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

9

Wskaźniki makroekonomiczne

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

10

Wybrane roczniki statystyczne oraz wybrane publikacje:

1) Mały rocznik statystyczny Polski;

2) Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Rocznik statystyczny województw;

4) Rocznik statystyczny handlu zagranicznego;

5) Rocznik statystyczny przemysłu;

6) Rocznik statystyczny pracy;

7) Rocznik demograficzny;

8) Rocznik statystyczny rolnictwa;

9) Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych;

10) Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto;

11) Ochrona środowiska

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

11

Wyniki spisów powszechnych (Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

aktualizacja po przeprowadzonym spisie

dokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

12

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (wykaz badań statystycznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci DOC, PDF

13

Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

na bieżąco

14

Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

na bieżąco

15

Klasyfikacje: Polska Klasyfikacja Działalności PKD, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB, Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT, Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – informacje o aktualnie obowiązujących klasyfikacjach wraz z wyszukiwarką

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

aktualizacja związana jest z wejściem w życie rozporządzeń dotyczących klasyfikacji

dokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Operatorzy pocztowi

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Zarządcy drogi, którzy informują o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz o lokalizacji tej inwestycji

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Lista lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego świadczą usługi dostępu do Internetu

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępne usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz usługi dostępu do sieci Internet świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego za pomocą hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Wykaz pozwoleń radiowych

7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Dane adresowe (wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, rzecznicy konsumentów)

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Informacje z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

3

Rejestry produktów niebezpiecznych, niespełniających wymogów bezpieczeństwa

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

4

Dane na temat kontrolowanych cyklicznie produktów (zabawki, sprzęt elektryczny, maszyny, środki ochrony osobistej, urządzenia ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia spalające paliwa gazowe oraz wyroby pirotechniczne)

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Rejestr klauzul niedozwolonych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

6

Dane ogólne z raportów o pomocy publicznej i pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, z podziałem na:

1) formę pomocy,

2) przeznaczenie lub podstawę prawną udzielenia pomocy,

3) podmiot udzielający pomocy

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

7

Dane liczbowe dotyczące kontroli wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej realizowanych na polecenie Prezesa UOKiK

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

8

Dane z raportu z kontroli jakości paliw obejmujące: liczbę skontrolowanych stacji i hurtowni, rodzaje skontrolowanych paliw, listę skontrolowanych stacji i hurtowni

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Baza przedmiotów chronionych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

codziennie w dni robocze

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Lista rzeczników patentowych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Lista kancelarii patentowych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Raporty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowania

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Przewozy pasażerskie – statystyka miesięczna, kwartalna, roczna

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Przewozy towarowe – statystyka miesięczna, kwartalna, roczna

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Biuletyny i opracowania

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML)

2

Dane statystyczne gromadzone przez UZP, w tym dane statystyczne publikowane w Informatorze UZP oraz Biuletynie Informacyjnym UZP

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa (zestawienie tygodniowe, półroczne i roczne)

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

pół roku

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

 


* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337.

Załącznik 2. [SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Z WYJĄTKIEM UCZELNI, POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1620 ORAZ Z 2015 R. POZ. 249), DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA]

Załącznik nr 2

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Z WYJĄTKIEM UCZELNI, POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1620 ORAZ Z 2015 R. POZ. 249), DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Średnie ceny gruntów

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Wdrażane programy i działania – Dane liczbowe

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

miesiąc

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Agencja Rynku Rolnego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Wypłaty z Funduszy Promocji Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Owoców i Warzyw, Mięsa Drobiowego, Ryb

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

kwartał

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

3

Budżet realizowanych programów

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Informacje o wytwarzaniu biogazu rolniczego

do dnia 30 czerwca 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.

Zasób informacyjny obejmujący

Termin przekazania zasobu informacyjnego

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGW

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚIGW

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

Polska Organizacja Turystyczna

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Plan działania POT

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci PDF

2

Sprawozdanie z działalności POT

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci PDF

3

Dane teleadresowe zagranicznych ośrodków POT

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

4

Dane teleadresowe regionalnych organizacji turystycznych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

5

Dane teleadresowe lokalnych organizacji turystycznych

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

6

Dane teleadresowe certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

Urząd Dozoru Technicznego

Lp.

Zasób informacyjny

Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych

Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*

Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz na

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego

Dodatkowy zestaw elementów metadanych

1

Wykaz krajowych podmiotów wytwarzających, naprawiających i modernizujących uprawnionych przez UDT

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV

2

Dane teleadresowe oddziałów UDT

do dnia 31 grudnia 2015 r.

przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny

rok

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV


* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »