| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin2), 3)

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d–g w brzmieniu:

„d) urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane dalej „zaprawiarkami do nasion”,

e) instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane dalej „opryskiwaczami szklarniowymi”,

f) samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

g) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, niewymieniony w lit. a–e, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwany dalej „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin”;”;

2) w § 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–8 w brzmieniu:

„5) zaprawiarek do nasion określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) opryskiwaczy szklarniowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:

1) określonego w § 2 pkt 1:

a) lit. a–c przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata,

b) lit. d–g przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat,

2) określonego w § 2 pkt 2 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat

– przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.”;

4) dodaje się:

a) załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) załącznik nr 8 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Pierwsze badanie sprzętu]

Pierwsze badanie sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin określonego w § 2 pkt 1 lit. d–g rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w przypadku gdy okres 5 lat od dnia jego nabycia upływa przed dniem 26 listopada 2016 r., przeprowadza się nie później niż do dnia 25 listopada 2016 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 stycznia 2015 r. pod numerem 2015/0008/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ZAPRAWIAREK DO NASION]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 maja 2015 r. (poz. 829)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ZAPRAWIAREK DO NASION

1. Osłony wirujących elementów zaprawiarek do nasion powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

2. Urządzenia przeniesienia napędu (łańcuchy, przekładnie, przenośniki, sprzęgła) powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

3.1. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową, to zbiornik ten powinien być szczelny i nieuszkodzony.

3.2. Pokrywa otworu wlewowego zbiornika na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową powinna być nieuszkodzona i prawidłowo zamocowana.

4.1. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w układ cieczowy, to układ ten powinien być szczelny i nieuszkodzony.

4.2. Układ cieczowy zaprawiarki do nasion powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający:

1) niekontrolowane obracanie lub przesuwanie się elementów układu cieczowego;

2) opryskiwanie cieczą użytkową elementów konstrukcyjnych tego sprzętu.

5. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w urządzenia sterujące i odcinające przepływ cieczy, to urządzenia te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

6. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w filtry systemu filtracji, to filtry te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

7. Komora zraszania lub komora mieszania zaprawiarki do nasion powinna być nieuszkodzona i funkcjonować prawidłowo.

8. Mieszadło zaprawiarki do nasion powinno być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

9.1. Dozowanie środka ochrony roślin lub cieczy użytkowej do zaprawiania nasion powinno być równomierne.

9.2. Jeżeli dozowanie środka ochrony roślin lub cieczy użytkowej do zaprawiania nasion jest regulowane, to regulacja ta powinna funkcjonować prawidłowo.

10. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w zespół opróżniający komorę mieszania, to zespół ten powinien być nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.

11. Urządzenia odpylające powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

12. Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w:

1) zawór bezpieczeństwa,

2) urządzenia kontrolne

– to elementy te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

Załącznik 2. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY SZKLARNIOWYCH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY SZKLARNIOWYCH

1. Osłony wirujących elementów opryskiwacza szklarniowego powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

2. Urządzenia przeniesienia napędu (łańcuchy, przekładnie, przenośniki, sprzęgła) powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

3.1. Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową opryskiwacza szklarniowego powinien być:

1) szczelny;

2) nieuszkodzony;

3) prawidłowo zamocowany.

3.2. Pokrywa otworu wlewowego zbiornika na ciecz użytkową powinna być nieuszkodzona i prawidłowo zamocowana.

4. Zawór spustowy zbiornika opryskiwacza szklarniowego powinien funkcjonować prawidłowo i umożliwiać opróżnienie zbiornika.

5. Wskaźnik poziomu cieczy użytkowej w zbiorniku powinien funkcjonować prawidłowo i umożliwiać odczyt tego poziomu.

6.1. Pompa opryskiwacza szklarniowego powinna być szczelna i nie powinna powodować pulsacji cieczy użytkowej.

6.2. W przypadku gdy tłumienie pulsacji odbywa się z zastosowaniem powietrznika, ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy opryskiwacza powinno wynosić nie mniej niż 1/3 i nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego.

6.3. Poziom oleju w układzie smarowania pompy powinien być zgodny z poziomem określonym w instrukcji tego sprzętu lub – w przypadku wymiany pompy – zgodny z zaleceniami producenta pompy.

7. System mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku powinien mieszać ciecz przy włączonych wszystkich rozpylaczach i najniższej wartości ciśnienia roboczego dla rozpylaczy opryskiwacza szklarniowego w sposób widoczny w zbiorniku napełnionym do połowy.

8. System uniemożliwiający powstawanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku opryskiwacza szklarniowego powinien funkcjonować prawidłowo.

9.1. W przypadku manometru analogowego i cyfrowego zakres pomiarowy wskazań powinien być dostosowany do zakresu ciśnień roboczych rozpylaczy instalowanych na opryskiwaczu szklarniowym.

9.2. Manometr analogowy lub cyfrowy montowany w opryskiwaczu szklarniowym powinien wskazywać wartość ciśnienia roboczego w całym zakresie stosowanego w tym opryskiwaczu ciśnienia roboczego.

9.3. W przypadku manometru analogowego niedopuszczalne są drgania wskazówki uniemożliwiające odczyt stosowanego w tym opryskiwaczu ciśnienia roboczego.

9.4. Błąd pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr analogowy lub cyfrowy powinien wynosić nie więcej niż:

1) +/–0,2 bar – w zakresie ciśnienia roboczego do 2 bar;

2) 10% wartości rzeczywistego ciśnienia roboczego – w zakresie ciśnienia roboczego powyżej 2 bar.

9.5. Dla urządzeń pomiarowych innych niż określone w pkt 9.4 błąd pomiaru ciśnienia roboczego powinien wynosić nie więcej niż 5% wartości tego ciśnienia.

10.1. Urządzenia sterujące opryskiwaczem szklarniowym powinny utrzymywać stałą wartość ciśnienia roboczego.

10.2. Dopuszcza się odchylenie wartości ciśnienia roboczego, o którym mowa w pkt 10.1, o nie więcej niż 10%.

10.3. Zawór główny powinien umożliwiać jednoczesne odcięcie dopływu cieczy roboczej do zespołu głowic opryskowych lub zamgławiających.

10.4. Wyłączenie i włączenie głównego zaworu odcinającego dopływ cieczy roboczej do zespołu głowic opryskowych lub zamgławiających nie może spowodować różnicy ciśnienia większej niż 15%.

10.5. Jeżeli opryskiwacz szklarniowy jest wyposażony w zawory sekcyjne, to zawory te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

11.1. Układ cieczowy opryskiwacza szklarniowego powinien być szczelny i nieuszkodzony.

11.2. Układ cieczowy powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający:

1) niekontrolowane obracanie lub przesuwanie się elementów układu cieczowego;

2) opryskiwanie cieczą użytkową elementów konstrukcyjnych tego sprzętu.

12.1. Filtry systemu filtracji opryskiwacza szklarniowego powinny być kompletne i nieuszkodzone.

12.2. Wielkość oczek filtra po stronie tłocznej pompy powinna być mniejsza od otworów dysz rozpylaczy najmniejszego rozmiaru instalowanych w opryskiwaczach szklarniowych.

13.1. Belka opryskowa opryskiwacza szklarniowego, na której są montowane głowice opryskowe lub zamgławiające, powinna być stabilna i nieuszkodzona.

13.2. Niedopuszczalne są wygięcia belki opryskowej.

13.3. Mechanizm składania belki opryskowej, jeżeli została wyposażona w taki mechanizm, powinien być nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.

13.4. Mechanizm regulacji wysokości belki opryskowej, jeżeli opryskiwacz szklarniowy jest wyposażony w taki mechanizm, powinien być nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.

14. Mechanizm regulacji głowic opryskowych lub zamgławiających opryskiwacza szklarniowego, jeżeli został wyposażony w taki mechanizm, powinien umożliwiać niezależne regulowanie tych głowic w poziomie i pionie.

15.1. Natężenie wypływu cieczy użytkowej z rozpylaczy montowanych w głowicach opryskujących nie powinno odbiegać od nominalnej wartości wypływu tej cieczy dla rozpylacza o więcej niż 15%.

15.2. Rozpylacze zainstalowane na całej szerokości poziomej belki opryskowej powinny być takie same co do typu i rozmiaru oraz wykonane z takiego samego materiału, przy czym wymóg ten nie dotyczy rozpylaczy asymetrycznych zainstalowanych na końcach belki opryskowej.

15.3. W przypadku belek pionowych rozpylacze:

1) instaluje się z zachowaniem symetrii pionowej sekcji opryskowych;

2) zainstalowane symetrycznie na takiej samej wysokości powinny być takie same co do typu i rozmiaru oraz wykonane z takiego samego materiału.

16. Jeżeli opryskiwacz szklarniowy jest wyposażony w:

1) zawór bezpieczeństwa,

2) instalację do przepłukiwania zbiornika,

3) rozwadniacz,

4) urządzenie myjące opakowania

– to elementy te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

Załącznik 3. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SAMOBIEŻNEGO LUB CIĄGNIKOWEGO SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W FORMIE GRANULATU]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SAMOBIEŻNEGO LUB CIĄGNIKOWEGO SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W FORMIE GRANULATU

1. Osłony wirujących elementów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

2. Urządzenia przeniesienia napędu (łańcuchy, przekładnie, przenośniki, sprzęgła) powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

3.1. Zbiornik sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu powinien być nieuszkodzony i uniemożliwiać niekontrolowany wysyp granulatu.

3.2. Pokrywa zbiornika powinna być nieuszkodzona i prawidłowo zamocowana.

4. Układ doprowadzający środek ochrony roślin w formie granulatu do urządzenia dozującego powinien być kompletny, nieuszkodzony i powinien uniemożliwiać niekontrolowany wysyp tego granulatu poza obszar dozowania.

5. Instalacja do opróżniania zbiornika sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu powinna być nieuszkodzona i funkcjonować prawidłowo.

6. Urządzenia sterujące i dozujące sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

7. Jeżeli sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu jest wyposażony w:

1) mechanizm zatrzymujący dozowanie środka ochrony roślin w formie granulatu,

2) urządzenia kontrolno-pomiarowe

– to elementy te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

Załącznik 4. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1. Osłony wirujących elementów pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.

2.1. Zbiornik na środek ochrony roślin pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinien być nieuszkodzony i uniemożliwiać wyciek cieczy użytkowej.

2.2. Wskaźnik poziomu cieczy użytkowej w zbiorniku powinien funkcjonować prawidłowo oraz umożliwiać odczyt tego poziomu.

2.3. Zawór spustowy do opróżniania zbiornika powinien być nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.

3.1. Pompa pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinna być szczelna.

3.2. Poziom oleju w układzie smarowania pompy powinien być zgodny z poziomem określonym w instrukcji tego sprzętu lub – w przypadku wymiany pompy – zgodny z zaleceniami producenta pompy.

4. Układ cieczowy pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinien być kompletny, nieuszkodzony i powinien uniemożliwiać wyciek cieczy użytkowej.

5.1. Filtry systemu filtracji pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny być kompletne i nieuszkodzone.

5.2. Wielkość oczek filtra po stronie tłocznej pompy powinna być mniejsza od otworów dysz rozpylaczy najmniejszego rozmiaru montowanych w instalacji przeznaczonej do wykonywania zabiegów ochrony roślin.

6.1. Manometr analogowy lub cyfrowy montowany w pozostałym sprzęcie do stosowania środków ochrony roślin powinien wskazywać wartość ciśnienia roboczego w całym zakresie stosowanego w tym sprzęcie ciśnienia roboczego.

6.2. W przypadku manometru analogowego niedopuszczalne są drgania wskazówki uniemożliwiające odczyt stosowanego w tym sprzęcie ciśnienia roboczego.

6.3. Błąd pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr analogowy lub cyfrowy powinien wynosić nie więcej niż:

1) +/–0,2 bar – w zakresie ciśnienia roboczego do 2 bar;

2) 10% wartości rzeczywistego ciśnienia roboczego – w zakresie ciśnienia roboczego powyżej 2 bar.

7. Zawory sterujące i odcinające dopływ cieczy użytkowej do poszczególnych elementów dozujących pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

8. Rozpylacze zainstalowane na pozostałym sprzęcie do stosowania środków ochrony roślin powinny być takie same co do typu i rozmiaru oraz wykonane z takiego samego materiału, przy czym wymóg ten nie dotyczy rozpylaczy asymetrycznych zainstalowanych na końcach belki opryskowej.

9. W czasie przeprowadzania zabiegu środkami ochrony roślin pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin niedopuszczalne jest zderzanie się strumieni cieczy użytkowej.

10. Natężenie wypływu cieczy użytkowej z rozpylaczy montowanych na pozostałym sprzęcie do stosowania środków ochrony roślin nie powinno odbiegać od nominalnej wartości wypływu tej cieczy dla rozpylacza o więcej niż 15%.

11. Jeżeli pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin jest wyposażony w:

1) zawór bezpieczeństwa,

2) urządzenia kontrolno-pomiarowe,

3) lance opryskowe,

4) wentylator

– to elementy te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »