| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. Nr 108, poz. 702), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1483).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1483), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 8 czerwca 2015 r. (poz. 963)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania2)

Na podstawie art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych;

2) wzory:

a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej,

b) zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej;

3) wysokość i sposób uiszczania opłat za czynności inspekcyjne.

§ 2. Przy przeprowadzaniu inspekcji technicznych niezbędnych do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stosuje się przepisy rozdziału 1 części I załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”.

§ 3. Komisja inspekcyjna, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”, przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:

1) budowy:

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności,

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;

2) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;

3) właściwości manewrowych;

4) urządzeń sterowych;

5) sterówki;

6) budowy maszyn;

7) spełniania wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;

8) urządzeń elektrycznych;

9) wyposażenia;

10) spełniania wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

11) pomieszczeń dla załogi;

12) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;

13) instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych.

§ 4. 1. Inspekcję techniczną przeprowadza się w sposób określony w załączniku II do dyrektywy:

1) w części II w rozdziale 3 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1;

2) w części II w rozdziale 4 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2;

3) w części II w rozdziale 5 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 3;

4) w części II w rozdziale 6 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 4;

5) w części II w rozdziale 7 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 5;

6) w części II w rozdziale 8 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6;

7) w części II w rozdziale 8a – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7;

8) w części II w rozdziale 9 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 8;

9) w części II w rozdziale 10 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 9;

10) w części II w rozdziale 11 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 10;

11) w części II w rozdziale 12 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 11;

12) w części II w rozdziale 13 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 12;

13) w części II w rozdziale 14 – w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 13.

2. Ponadto inspekcję techniczną przeprowadza się dla:

1)3) statków pasażerskich w sposób określony przez przepisy części II:

a) rozdziału 14a, z wyłączeniem art. 14a.07, załącznika II do dyrektywy,

b) rozdziału 15 i 15a załącznika II do dyrektywy;

2) statków przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone w sposób określony w rozdziale 16 części II załącznika II do dyrektywy;

3) urządzeń pływających w sposób określony w rozdziale 17 części II załącznika II do dyrektywy;

4) łodzi roboczych w sposób określony w rozdziale 18 części II załącznika II do dyrektywy;

5) statków pływających po drogach wodnych w rejonie 4, określonym w rozdziale 3 załącznika I do dyrektywy, w sposób określony w rozdziale 19b części II załącznika II do dyrektywy;

6) statków rekreacyjnych w sposób określony w rozdziale 21 części II załącznika II do dyrektywy;

7) stateczności kontenerowców w sposób określony w rozdziale 22 części II załącznika II do dyrektywy;

8) statków dłuższych niż 110 metrów w sposób określony w rozdziale 22a części II załącznika II do dyrektywy;

9) statków o dużej prędkości w sposób określony w rozdziale 22b części II załącznika II do dyrektywy;

10) wyposażenia statków dotyczącego załogi w sposób określony w rozdziale 23 części III załącznika II do dyrektywy.

§ 5. Wzory:

1) wniosku w sprawie przeprowadzenia inspekcji technicznej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Organ inspekcyjny określa miejsce, termin i zakres inspekcji technicznej.

§ 7. 1. Armator przedstawia do inspekcji technicznej statek w stanie niezaładowanym, czystym i wyposażonym.

2. Podczas inspekcji technicznej armator udziela koniecznej pomocy członkom komisji technicznej, w szczególności zobowiązując do tego załogę statku, a także umożliwia wgląd w te części kadłuba statku oraz urządzenia, które nie są bezpośrednio dostępne i widoczne.

§ 8. 1. Opłaty za dokonanie inspekcji technicznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy organu inspekcyjnego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia przepisów:

1) dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.);

2) dyrektywy Komisji 2012/49/UE z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2013, str. 49).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1483), które weszło w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 czerwca 2010 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 maja 2010 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI TECHNICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA Z PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI TECHNICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

Tabela nr 1. Opłata za czynności inspekcyjne

Pkt

Zakres inspekcji statku

Wysokość opłaty w polskich złotych

1

2

3

1

budowa:

1200

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałość i stateczność,

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa

2

prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz znaki i podziałki zanurzenia

300

3

właściwości manewrowe

1200

4

urządzenia sterowe

600

5

sterówka

400

6

budowa maszyn

900

7

urządzenia elektryczne

600

8

spełnianie wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem

500

9

wyposażenie

500

10

spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy

300

11

pomieszczenia dla załogi

300

12

urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem

300

13

instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych

300

 

Tabela nr 2. Wskaźniki korygujące opłaty za czynności inspekcyjne

Obliczoną według tabeli nr 1 sumę opłat należnych za poszczególne czynności inspekcyjne należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony dla rodzaju statku oraz rejonu pływania.

Pkt

 

Wskaźnik korygujący

1

2

3

Wszystkie statki

1

dopuszczone do żeglugi w rejonie 1

1,20

2

dopuszczone do żeglugi w rejonie 2

1,10

3

dopuszczone do żeglugi w rejonie 3 i 4

1,00

Statki towarowe bez własnego napędu mechanicznego

1

barki do 500 t

0,50

2

barki powyżej 500 t do 1500 t

0,75

3

barki powyżej 1500 t

1,00

Statki towarowe z własnym napędem mechanicznym

4

barki motorowe do 500 t

0,75

5

barki motorowe powyżej 500 t do 1500 t

1,00

6

barki motorowe powyżej 1500 t

1,15

7

zbiornikowce z napędem do 500 t

1,20

8

zbiornikowce z napędem powyżej 500 t do 1500 t

1,25

9

zbiornikowce z napędem powyżej 1500 t

1,30

Holowniki pchacze i lodołamacze

10

o łącznej mocy maszyn do 250 kW

0,75

11

o łącznej mocy maszyn powyżej 250 kW do 500 kW

1,00

12

o łącznej mocy maszyn powyżej 500 kW do 1500 kW

1,25

13

o łącznej mocy maszyn powyżej 1500 kW

1,50

Inne statki motorowe i żaglowe oraz łodzie robocze bez napędu mechanicznego

14

o wyporności do 60 m3

0,50

15

o wyporności powyżej 60 m3

0,80

16

statek do połowu ryb o wyporności do 60 m3 z własnym napędem

0,75

17

statek do połowu ryb o wyporności powyżej 60 m3 z własnym napędem

1,00

Promy motorowe

18

o nośności do 75 pasażerów

1,00

19

o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

20

o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

Statki pasażerskie

21

statek wycieczkowy o nośności do 75 pasażerów

1,00

22

statek wycieczkowy o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,25

23

statek wycieczkowy o nośności powyżej 400 pasażerów

1,50

24

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności do 75 pasażerów

1,25

25

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności od 76 do 400 pasażerów

1,50

26

statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności powyżej 400 pasażerów

1,60

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »