| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zwanego dalej „spisem”, oraz wzór spisu;

2) metody aktualizacji spisu;

3) wzór wykazu osób przebywających w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, oraz w domu studenckim lub zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania;

4) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu w innym obwodzie głosowania;

5) wzór wniosku o udostępnienie spisu;

6) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kierowniku zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora szpitala, dyrektora lub kierownika zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego, oddziału zewnętrznego takiego zakładu i aresztu, a także rektora szkoły wyższej właściwego dla domu studenckiego lub zespołu domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;

2) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2));

3) numerze domu – należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji nieruchomości;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

5) zakładzie – należy przez to rozumieć szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy, a także oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, oraz dom studencki lub zespół domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania.

Rozdział 2

Sposób sporządzenia spisu i wzór spisu

§ 2. [Spis i wzór spisu]

1. Spis sporządza się w systemie teleinformatycznym umożliwiającym wydruk tego spisu.

2. Spis drukuje się nie później niż na dwa dni przed dniem referendum.

3. Wzór spisu osób uprawnionych do udziału w referendum jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Spis w gminie]

1. Spis w gminie mającej status miasta sporządza się w kolejności alfabetycznej nazw ulic; w obrębie ulic – według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów – według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości, a w obrębie miejscowości – według kolejnych numerów domów i mieszkań. Jeżeli w miejscowości są ulice – także w kolejności alfabetycznej nazw ulic oraz według kolejnych numerów domów i mieszkań.

§ 4. [Spis dla obwodu utworzonego w zakładzie]

1. Spis dla obwodu utworzonego w zakładzie sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum.

2. Kierownik zakładu, w którym utworzono obwód głosowania, sporządza wykaz osób, które będą przebywać w tym zakładzie w dniu referendum, i doręcza go właściwemu miejscowo urzędowi gminy:

1) w przypadku gdy obwód głosowania utworzono w domu studenckim lub zespole domów studenckich – najpóźniej w 10. dniu przed dniem referendum;

2) w przypadku gdy obwód do głosowania utworzono w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu – najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum.

3. Kierownik zakładu, w którym utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w referendum wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – jedynie po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.

4. W przypadku konieczności dopisania do spisu, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, jednak nie później niż na dwa dni przed dniem referendum, kierownik zakładu niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych osób. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór wykazu osób przebywających w zakładzie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Termin sporządzenia i druku spisu dla obwodu utworzonego w zakładzie]

Spis, o którym mowa w § 4 ust. 1, sporządza się i drukuje najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum.

§ 6. [Dwudniowe głosowanie]

1. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni:

1) spis, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, opatruje się w prawym górnym rogu oznaczeniem „Spis dodatkowy”;

2) kierownik zakładu osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania umieszcza w sporządzonym wykazie osób, o którym mowa w § 4 ust. 2, na odrębnym arkuszu wykazu opatrzonym w prawym górnym rogu oznaczeniem: „Do spisu dodatkowego”.

2. Do sporządzania spisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Aktualizowanie spisu

§ 7. [Aktualizacja spisu]

1. Do dnia przekazania spisu przewodniczącym właściwych obwodowych komisji do spraw referendum jest on aktualizowany przez dopisanie osoby uprawnionej do spisu lub skreślenie jej ze spisu – stosownie do okoliczności. W przypadku dopisania osoby do spisu po jego wydrukowaniu dodatkowy formularz spisu obejmujący dopisane osoby drukuje się w dwóch egzemplarzach.

2. Do aktualizacji spisu przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Dopisanie osoby do spisu]

1. Po sporządzeniu spisu dopisuje się do niego osoby, które:

1) zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu;

2) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 28 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego;

3) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 30 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego;

4) przybyły do zakładu i zostały objęte dodatkowym wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub § 6 ust. 1 pkt 2;

5) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub właściwy sąd rejonowy;

6) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.

2. W przypadku dopisania osoby uprawnionej do spisu po jego sporządzeniu w spisie w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę dopisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się: „wpis do rejestru wyborców”, „art. 28 § 1 Kodeksu wyborczego”, „art. 28 § 4 Kodeksu wyborczego”, „art. 30 § 1 Kodeksu wyborczego”, „art. 30 § 3 Kodeksu wyborczego”, „przybycie do zakładu”, „reklamacja”, „omyłka”.

§ 9. [Zawiadomienie o wpisaniu do spisu]

1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2–4, do spisu lub dopisaniu ich do spisu zawiadamia się urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.

2. Wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu w innym obwodzie głosowania jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. [Skreślenie ze spisu]

1. Ze spisu skreśla się osoby:

1) skreślone z rejestru wyborców;

2) wobec których wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydał decyzję – albo właściwy sąd rejonowy wydał postanowienie – o skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;

3) umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki;

4) które nie mają prawa wybierania w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy;

5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu w innym obwodzie głosowania;

6) wpisane do spisu w innym obwodzie głosowania na obszarze gminy;

7) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego.

2. W przypadku skreślenia osoby ze spisu w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: „skreślenie z rejestru wyborców”, „reklamacja”, „omyłka”, „zawiadomienie – art. 3 ust. 2 ustawy”, „zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu do spisu”, „§ 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia”, „zaświadczenie”.

3. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego spisu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 4

Udostępnianie spisu osób uprawnionych

§ 11. [Wniosek o udostępnianie spisu do wglądu]

1. Spis jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy w miejscu i czasie podanych do wiadomości publicznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po sporządzeniu spisu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spisu dodatkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

3. Udostępnianie spisu następuje na wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby ujętej w spisie.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. [Udostępnianie spisu do wglądu]

Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział 5

Sposób wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania

§ 13. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera, za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie.

2. Jeżeli urząd gminy wydał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przed sporządzeniem spisu, osoby, która je otrzymała, nie umieszcza się w spisie. Osoba, która otrzymała zaświadczenie po sporządzeniu spisu, zostaje z niego skreślona.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. [Termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania]

Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu osób przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. [Przepis przejściowy]

1. Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje konieczności ponownego sporządzania:

1) spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,

2) wykazu osób przebywających w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, oraz w domu studenckim lub zespole domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania,

3) zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu w innym obwodzie głosowania

– które sporządzono na podstawie przepisów dotychczasowych w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Wnioski o udostępnienie spisu złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia.

3. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na podstawie przepisów dotychczasowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

§ 16. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 74, poz. 670 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 529).

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

Załącznik 1. [WZÓR SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 lipca 2015 r. (poz. 1086)

Załącznik nr 1

WZÓR SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU, ZAKŁADZIE POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE KARNYM I ARESZCIE ŚLEDCZYM, A TAKŻE ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM TAKIEGO ZAKŁADU I ARESZTU ORAZ DOMU STUDENCKIM LUB ZESPOLE DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 2

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU, ZAKŁADZIE POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADZIE KARNYM I ARESZCIE ŚLEDCZYM, A TAKŻE ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM TAKIEGO ZAKŁADU I ARESZTU ORAZ DOMU STUDENCKIM LUB ZESPOLE DOMÓW STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O DOPISANIU LUB O WPISANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO UDZIAŁU W REFERENDUM DO SPISU W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O DOPISANIU LUB O WPISANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO UDZIAŁU W REFERENDUM DO SPISU W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM]

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »