| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385 oraz z 2014 r. poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego, rodzaj wyposażenia morskiego podlegającego procedurom oceny zgodności oraz metody badań wyposażenia morskiego określa załącznik A, A.1 i A.2 do dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 3, str. 3, z późn. zm.).”;

2) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wyposażenie morskie: zintegrowany system nawigacyjny, wyprodukowane przed dniem 14 sierpnia 2015 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2017 r.”;

3) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2014/93/UE z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 220 z 25.07.2014, str. 1).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »