| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 3 września 2015 r

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, następujących rodzajów pomocy:

1) pomocy na usługi doradcze,

2) pomocy na udział w targach

– zwanych dalej „pomocą”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intensywności pomocy – oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

3) przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Obowiązek zwrotu pomocy publicznej]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. [Podmioty udzielające pomocy]

1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, mogą być również:

1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotami wdrażającymi instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 6. [Cel pomocy]

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na usługi doradcze oraz udział w targach.

§ 7. [Warunki udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana:

1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Maksymalna intensywność pomocy]

1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1:

1) pkt 1, określa się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2, określa się zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Pomoc indywidualna podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej]

Pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską w stosunku do:

1) pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 651/2014;

2) pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Wniosek o udzielenie pomocy]

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Treść wniosku]

1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3)).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 14. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130 i 1240.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »