| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz stanowisk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych]

Rozporządzenie określa wykaz stanowisk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, zwanym dalej „Instytutem”, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w Instytucie pracowników:

1) zarządzających;

2) analityczno-eksperckich;

3) bibliotecznych i dokumentacji naukowej;

4) administracyjnych, informacji publicznej, wydawnictwa i szkoleń;

5) pomocniczych i obsługi.

§ 3. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pracownikach zarządzających – rozumie się przez to dyrektora Instytutu, jego zastępców oraz głównego księgowego.

§ 4. [Wykaz stanowisk, kwalifikacji i stawki wynagrodzeń]

Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz stanowisk, kwalifikacji i maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń pracowników zarządzających, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz stanowisk, kwalifikacji, zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego pracowników, o których mowa w § 2 pkt 2–5, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Godzinowa stawka]

Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. [Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy]

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 7. [Wynagrodzenie pracowników zarządzających]

Pracownikom zarządzającym przysługuje miesięczne wynagrodzenie kwotowe, którego maksymalną wysokość dla poszczególnych stanowisk określa się w relacji do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem”.

§ 8. [Dodatek funkcyjny]

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

§ 9. [Dodatek specjalny]

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności dyrektor Instytutu może przyznać pracownikom, o których mowa w § 2 pkt 2–5, dodatek specjalny na czas określony.

2. Dodatek specjalny może być przyznany również ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań; dodatek przyznaje się na czas określony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługujących pracownikowi.

§ 10. [Dodatek projektowy]

1. Z tytułu realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków pochodzących między innymi z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich UE, innych podmiotów prawa międzynarodowego, krajowych lub międzynarodowych programów badawczych dyrektor Instytutu może przyznać pracownikom, o których mowa w § 2 pkt 2–4, dodatek projektowy na czas określony.

2. Dodatek projektowy jest wypłacany ze środków, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek projektowy jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 100% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługujących pracownikowi.

§ 11. [Dodatek za pracę w porze nocnej]

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)).

§ 12. [Odprawa pieniężna]

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do odprawy pieniężnej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Odprawę pieniężną oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. Pracownik, który otrzymał odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 13. [Fundusz nagród]

1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, pozostający w dyspozycji dyrektora Instytutu.

2. Fundusz nagród może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 14. [Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych w dniu wejścia w życie rozporządzenia]

Pracownik Instytutu, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 15. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 173, poz. 1079).

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 13 sierpnia 2015 r. (poz. 1421)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1200–2150

II

1300–2400

III

1400–2650

IV

1550–2900

V

1700–3150

VI

1850–3400

VII

2000–3650

VIII

2200–4000

IX

2400–4400

X

2600–4750

XI

2800–5100

XII

3000–5450

XIII

3200–5800

XIV

3400–6150

XV

3600–6500

XVI

3800–6850

XVII

4000–7200

XVIII

4250–7700

XIX

4500–8200

 

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI I MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI I MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Miesięczne wynagrodzenie

1

2

3

4

1

Dyrektor

wykształcenie wyższe,

7 lat stażu pracy,

znajomość dwóch języków obcych

do pięcioipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

2

Zastępca dyrektora

wykształcenie wyższe,

5 lat stażu pracy,

znajomość jednego języka obcego

do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

do czteroipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI, ZASZEREGOWANIA ORAZ STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 2–5 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI, ZASZEREGOWANIA ORAZ STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 2–5 ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

Wysokość dodatku funkcyjnego stanowiąca wskazany % najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

2

3

4

5

I. Pracownicy analityczno-eksperccy

1

Kierownik biura

wykształcenie wyższe,

3 lata stażu pracy, znajomość

jednego języka obcego

XVIII–XIX

100–200

2

Doradca dyrektora

wykształcenie wyższe,

3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego

XVIII–XIX

100–180

3

Zastępca kierownika biura

wykształcenie wyższe,

3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego

XVII–XVIII

100–170

4

Koordynator współpracy międzynarodowej

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego

języka obcego

XVI–XVIII

100–170

5

Kierownik programu

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

XVI–XVIII

100–160

6

Kierownik do spraw współpracy międzynarodowej

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

XVI–XVIII

100–160

7

Kierownik projektu

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

XV–XVII

100–150

8

Główny specjalista – analityk

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

XIV–XVI

100–150

9

Starszy specjalista – analityk

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

XIII–XV

10

Specjalista – analityk

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

X–XIV

11

Sekretarz projektów badawczych

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

X–XVI

II. Pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej

1

Kierownik biblioteki – starszy kustosz

wykształcenie wyższe,

3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego

XVIII–XIX

100–200

2

Koordynator programu – starszy kustosz

wykształcenie średnie

XVI–XVIII

100–160

3

Starszy kustosz

wykształcenie średnie

XIV–XVI

4

Kustosz

wykształcenie średnie

XIII–XVI

5

Starszy bibliotekarz

wykształcenie średnie

XII–XIV

6

Bibliotekarz

wykształcenie średnie

XI–XIII

7

Młodszy bibliotekarz

wykształcenie średnie

IX–XI

8

Starszy magazynier biblioteczny

wykształcenie średnie

X–XII

9

Magazynier biblioteczny

wykształcenie średnie

IV–VIII

III. Pracownicy administracyjni, informacji publicznej, wydawnictwa i szkoleń

1

Kierownik biura

wykształcenie wyższe,

3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego

XVIII–XIX

100–200

2

Radca prawny

według odrębnych przepisów

XVIII–XIX

100–170

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

XVIII–XIX

100–170

4

Zastępca kierownika biura

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy

XVII–XVIII

100–170

5

Kierownik działu

wykształcenie wyższe

XV–XVI

100–150

6

Główny specjalista

wykształcenie wyższe

XIV–XVI

100–150

7

Starszy specjalista

wykształcenie wyższe

XIII–XV

8

Informatyk

wykształcenie wyższe

XI–XV

9

Redaktor tekstu

wykształcenie wyższe

XI–XV

10

Sekretarz konferencji

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

X–XVI

11

Asystent/asystentka

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

X–XV

12

Sekretarz/sekretarka

wykształcenie wyższe,

znajomość jednego języka obcego

X–XIV

13

Specjalista

wykształcenie średnie

X–XIV

14

Redaktor techniczny

wykształcenie średnie

X–XIV

15

Archiwista

wykształcenie średnie

X–XIV

16

Młodszy specjalista

wykształcenie średnie

X–XIII

17

Administrator

wykształcenie średnie, 3 lata stażu pracy

X–XIII

IV. Pracownicy pomocniczy i obsługi

1

Recepcjonista/recepcjonistka

wykształcenie średnie

V–VIII

2

Kierowca samochodu

według odrębnych przepisów

VI–X

3

Magazynier

wykształcenie średnie

IV–VII

4

Sprzątacz/sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

I–V

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »