reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 100c ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, zwanego dalej „konkursem”;

2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób i tryb jej działania;

3) zakres i sposób udostępniania kandydatowi na stanowisko asystenta prokuratora, zwanemu dalej „kandydatem”, informacji o przebiegu i wynikach konkursu.

§ 2. [Ogłoszenie o konkursie]

1. Prokurator organizujący konkurs wyznacza termin i miejsce konkursu.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres prokuratury;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora;

4) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu;

5) określenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;

6) termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

3. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. [Dokumenty dołączane do zgłoszenia]

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

§ 4. [Termin i miejsce składania zgłoszenia]

Kandydat składa zgłoszenie w terminie i w miejscu wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

§ 5. [Komisja]

1. Prokurator organizujący konkurs, nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu, powołuje komisję, w której skład wchodzi od trzech do pięciu prokuratorów, i wskazuje jej przewodniczącego.

2. Przewodniczący komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza komisji.

3. Członkiem komisji nie może być prokurator, który z kandydatem przystępującym do konkursu pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do czwartego stopnia, w stosunku przysposobienia bądź też we wspólnym pożyciu. Członkiem komisji nie może być również prokurator, którego dotyczą okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności przy przeprowadzaniu konkursu. Prokuratorzy przy powołaniu w skład komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenia.

4. Jeżeli prokurator powołany na członka komisji nie może brać udziału w jej pracach, prokurator organizujący konkurs niezwłocznie wyznacza innego prokuratora.

§ 6. [Etapy konkursu]

1. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Komisja przygotowuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie konieczność oceny u kandydatów:

1) znajomości przepisów prawa w dziedzinach prawa wskazanych w ust. 1 pkt 2;

2) umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

§ 7. [Pierwszy etap]

1. Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

1) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 oraz czy zostało złożone w terminie;

2) czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

2. Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

3. Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

§ 8. [Drugi etap]

1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji.

2. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i – przed przystąpieniem do rozwiązywania testu – oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

4. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę wykazaną znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 2, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

§ 9. [Trzeci etap]

1. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.

2. Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

§ 10. [Ustalenie liczby punktów]

Po zakończeniu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

§ 11. [Zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora]

1. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora.

3. Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko asystenta prokuratora, komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio przy wyłanianiu rezerwowej listy kandydatów.

§ 12. [Protokół przebiegu konkursu]

1. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący:

1) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;

2) wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;

3) wskazanie kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia albo listy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, a jeżeli komisja wyłoniła rezerwową listę kandydatów – także wskazanie tej listy.

2. Członkowie komisji konkursowej podpisują protokół przebiegu konkursu.

3. Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją komisja przekazuje niezwłocznie prokuratorowi organizującemu konkurs.

§ 13. [Zarządzenie kolejnego konkursu]

Jeżeli żaden z kandydatów nie został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora, prokurator organizujący konkurs zarządza przeprowadzenie kolejnego konkursu.

§ 14. [Informacja o wynikach konkursu]

1. Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

2. Informacja o wynikach konkursu zawiera:

1) imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

2) rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

3. Kandydatowi udostępnia się do wglądu protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki.

§ 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257).

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694, 1045, 1066, 1224, 1309 i 1311. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama