| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. Nr 202, poz. 1255), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. Nr 77, poz. 425);

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. poz. 501).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. Nr 77, poz. 425), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. poz. 501), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 2 września 2015 r. (poz. 1437)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2008 r.

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, zwana dalej „RDOŚ”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”.

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa śląskiego.

3. Siedzibą RDOŚ są Katowice.

§ 3. 1.4) Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora, naczelników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1.

2.4) Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3.

3.4) Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora, naczelników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcje sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora wyznaczony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4. 1.5) W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Organizacyjno-Finansowy;

5) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej – radca prawny;

6) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

7) Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Komórki organizacyjne kierowane są przez naczelników.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody – realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.6));

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych RDOŚ, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. Spory kompetencyjne pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska rozstrzyga Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265 i 1434.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265 i 1434.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Dz. U. poz. 501), które weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »