reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości biokomponentu złożony przez wnioskodawcę, zwany dalej „wnioskiem”, oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć;

2) zakres danych zawartych w certyfikacie jakości biokomponentu, zwanym dalej „certyfikatem jakości”;

3) tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki certyfikujące.

§ 2. [Zawartość wniosku]

1. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie firmy podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu, a także adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;

2) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania przez producenta do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;

3) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

4) podpis podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości albo osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

2. Do wniosku dołącza się:

1) protokół pobrania próbki biokomponentu sporządzony przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie pobierania próbek biokomponentów,

2) sprawozdanie z badań jakości biokomponentu sporządzone przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie badania jakości biokomponentów,

3) opis warunków organizacyjno-technicznych w miejscu wytwarzania biokomponentu wskazanym przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości,

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości o zachowaniu zgodności jakości biokomponentu z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w okresie ważności certyfikatu,

5) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości

– które stanowią integralną część wniosku.

§ 3. [Zawartość certyfikatu jakości]

Certyfikat jakości zawiera:

1) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania przez producenta do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;

2) nazwę akredytowanej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat jakości, jej siedzibę i adres;

3) numer certyfikatu;

4) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu oraz adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;

5) potwierdzenie spełnienia wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu jakości;

6) datę wydania certyfikatu jakości oraz podpis kierownika akredytowanej jednostki certyfikującej albo osoby przez niego upoważnionej;

7) termin ważności certyfikatu jakości;

8) pieczęć urzędową akredytowanej jednostki certyfikującej.

§ 4. [Wniosek]

1. Dniem wszczęcia postępowania w sprawie wydania certyfikatu jakości jest dzień, w którym do akredytowanej jednostki certyfikującej wpłynął kompletny wniosek.

2. W przypadku gdy wniosek złożony przez wnioskodawcę jest niekompletny, akredytowana jednostka certyfikująca pozostawia ten wniosek bez rozpoznania.

3. Akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

§ 5. [Ocena wniosku]

Akredytowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny złożonego kompletnego wniosku.

§ 6. [Wydanie lub odmowa wydania certyfikatu]

1. Akredytowana jednostka certyfikująca po dokonaniu oceny, o której mowa w § 5, wydaje certyfikat jakości albo odmawia jego wydania.

2. O wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu jakości akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie powiadamia na piśmie podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości.

3. Odmowa wydania certyfikatu jakości wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 7. [Przepis przejściowy]

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Ważność certyfikatów]

Certyfikaty jakości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały wydane.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. poz. 1733), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama